KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2022, 11

Väike-Maarja valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 27.04.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 32 lg 4 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 30.06.2021 nr 32 määruse ,,Väike-Maarja valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruse kinnitamise volituse andmine" § 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega „Väike-Maarja valla lemmikloomade register“ (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri ametlik nimi on Väike-Maarja valla lemmikloomade register ja lühinimi on VM-LLR.

§ 2.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Väike-Maarja vald.

  (2) Registri pidamist reguleerib käesoleva määrusega kehtestatud registri pidamise põhimäärus, mille kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsus.

§ 3.   Registri pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:
  1) kasside ja koerte ning vajadusel muude lemmikloomade (edaspidi Loomade) üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud järelevalveta loomade omanike kiire leidmine ja tagastamine omanikule;
  3) seaduses nõutud vaktsineerimiste üle arvestuse pidamine.

§ 4.   Registri ülesehitus ja andmete kaitse

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise standardlahendusega andmekoguna.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Lemmikloomaregister", mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

  (3) ISKE klassifikatsiooni alusel on registri turbeaste madal (L) ja turvaklass K1T1S1.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Väike-Maarja Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) annab volitatud töötlejale juhiseid tema ülesannete täitmiseks;
  5) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on isikud või asutused, keda vastutav töötleja volitab täitma registri pidamisega seotud ülesandeid ja registrit majutama.

  (2) Registriandmeid sisestav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  2) töötleb, sealhulgas sisestab ja väljastab andmeid;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, sealhulgas andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
  4) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri ülesehituse ja andmekoosseisude muutmiseks;
  5) vastutab registrisse kantud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  6) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
  7) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja on Aktsiaselts SPIN TEK.

  (4) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) osutab registri majutus-, hooldus-, arendus- ja juurutusteenust;
  2) arendab ning tagab registri pidamiseks vajalikku tarkvara kasutamise;
  3) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
  4) võimaldab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;;
  5) täidab vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel ja registri majutamisel;
  6) täidab muid vastutava töötleja antavaid ülesandeid registri pidamise eesmärkide täitmiseks.

3. peatükk Registri andmete koosseis 

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse loomaomaniku kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) elukoht;
  4) telefon;
  5) e-posti aadress.

  (2) Registrisse kantakse looma kohta järgmised andmed:
  1) registrikood - tarkvara omistatav lemmiklooma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) nimi;
  4) vanus/sünniaeg;
  5) loomaliik;
  6) tõug või välimuse lühikirjeldus;
  7) sugu;
  8) asukoht;
  9) looma staatus;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  11) järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  12) viimase kande teinud veterinaararsti nimi;
  13) surma aeg;
  14) surma põhjus;
  15) märkused.

§ 8.   Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Registrisse kantavad registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötleja isikukood;
  3) andmete töötleja roll;
  4) andmete töötleja organisatsioon;
  5) andmete töötleja telefon ja e-posti aadress;
  6) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
  7) märkused.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 9.   Registri andmeandjad

  Registrisse andmeandjad on:
  1) Väike-Maarja vallas elava looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 10.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomaomaniku taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu esitatud andmed.

§ 11.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmisesse andmekogusse:
  1) aadressiandmete süsteemist kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 12.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Väike-Maarja valla territooriumil asuvate loomade omanikud.

  (2) Andmed kannab registrisse loomaomanik registri https://www.llr.ee/ e-teeninduse kaudu või loomaomaniku taotluse alusel veterinaararst või registri andmeid töötlev volitatud töötleja.

  (3) Registri andmeid töötlev volitatud töötleja kannab andmed registrisse seitsme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Taotluses märgitakse käesoleva määruse §-s 7 nimetatud andmed.

  (4) Registri andmeid töötleval volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (5) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (6) Kui volitatud töötleja avastab andmekogust ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise. Võimalusel lisatakse registrisse selgitus andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 13.   Andmetele juurdepääs

  (1) Registrile on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registri andmed on kättesaadavad:
  1) loomaomanikule iseenda ja enda loomadega seotud andmetele;
  2) vastutavale töötlejale ja andmeid töötlevale volitatud töötlejale kõikidele registri andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepinguliste ülesannete täitmiseks.

§ 14.   Andmete väljastamise kord

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete saamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma leidnud isik soovib looma omanikule tagastada;
  2) järelevalveta looma kinni püüdnud Väike-Maarja valla poolt määratud juriidiline isik soovib looma omanikule tagastada;
  3) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmeid töötlev vastutav töötleja väljastab andmed registrist viivituseta, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 15.   Registri kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude (edaspidi konto) loomine vastutava töötleja taotluse alusel registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse teenistuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

  (3) Registri kasutajaõigused lõppevad konto sulgemisega.

  (4) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 16.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse registris kolm aastat peale looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse Väike-Maarja Vallavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, andmete sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Üks kord ööpäevas tehakse turvakoopia andmemuudatustest (koopiat säilitatakse kuni üks nädal), üks kord nädalas tehakse turvakoopia andmetest (koopiat säilitatakse kuni rakendusest koopia tegemiseni koos andmetega) ning üks kord kuus tehakse turvakoopia rakendusest koos andmetega (koopiat säilitatakse kuni kolm kuud).

5. peatükk Järelevalve ja registri pidamise lõpetamine 

§ 17.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 18.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Väike-Maarja Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

  (4) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üleantavate andmete terviklikkuse eest.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json