Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele volikogu osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2022, 13

Volikogu liikmetele volikogu osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 29.04.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Haapsalu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele, aseesimehele ja liikmetele ning volikogu komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu või hüvituse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtteid.

§ 2.   Volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitus

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 1500 eurot kuus.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning volikogu aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 400 eurot kuus.

§ 3.   Linnavolikogu liikme tasu

  (1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 400 eurot kuus.

  (2) Volikogu alatise komisjoni aseesimehele ja fraktsiooni aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 300 eurot kuus.

  (3) Volikogu fraktsiooni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 400 eurot kuus.

  (4) Volikogu fraktsiooni aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 300 eurot kuus.

  (5) Volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimees, aseesimees, alatise komisjoni esimees, aseesimees, fraktsiooni esimees ja aseesimees, makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 250 eurot kuus.

§ 4.   Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Volikogu liikme, sh volikogu esimehe ja aseesimehe lähetuskulud ja isikliku sõiduauto kasutamine hüvitatakse õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Volikogu aseesimehele, liikmele ja komisjoni liikmele hüvitatakse muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused volikogu esimehe otsustuse alusel.

§ 5.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine

  (1) Tasu makstakse välja linnaeelarves selleks ettenähtud summadest.

  (2) Tasu makstakse välja kaks korda aastas juuni ja detsembri kuus ning volituste lõppemisel.

  (3) Lähetuskulud ning muud hüvitused makstakse välja vastavalt volikogu esimehe otsustusele.

  (4) Volikogu esimehele makstakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitus välja vastavalt volikogu juhatuse otsusele.

§ 6.   Rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022.a.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json