SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Abja vallas

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 66

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Abja vallas

Vastu võetud 22.05.2014 nr 16
RT IV, 03.06.2014, 5
jõustumine 06.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 27.02.2016, 1201.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab sotsiaaltoetuste (edaspidi toetuste) andmise Abja valla eelarvest.

 (2) Sotsiaaltoetus on valla eelarvest makstav rahaline või mitterahaline toetus vähekindlustatud või sotsiaalsete erivajadustega üksikisikutele või perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks.

 (3) Sotsiaaltoetuste piirmäärad kehtestatakse Abja Vallavolikogu poolt reeglina igaks eelarveaastaks. Erandkorras, arvestades valla rahaliste vahendite olukorda, võib vallavolikogu toetuste liike ja määrasid muuta terve eelarveaasta jooksul.

§ 2.  Toetusele õigust omav isik

 (1) Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Abja vald ja kelle tegelik elukoht on Abja vald.

 (2) Toetust võib taotleda abi vajava inimese huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või sotsiaaltöötaja.

§ 3.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatavad mõisted alljärgnevas tähenduses:
 1) perekond – seaduslikus abielus või abielulistes suhetes olevad isikud, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad või üksikvanem, tema lapsed ja vanemad;
 2) vähekindlustatud isik või perekond- isik või perekond, kelle kuusissetulek ühe pereliikme kohta on alla kehtivat toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri määramise aluseks on abielus või abielulistes suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja vanemate või muude, üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või ühise majapidamisega isikute sissetulek;
 3) toimetulekupiir - kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt;
 4) leibkond - üksikisik, perekonda või eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutatavaid või ühise majapidamisega isikuid. Leibkonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elavate pereliikmete tulud, kui neil on taotleja suhtes ülapidamiskohustus;
 5) sotsiaalsete erivajadustega isikud - on puuetega inimesed, eakad, kinnipidamiskohast vabanenud, teised sotsiaalabi vajavad isikud;
 6) vältimatu sotsiaalabi - on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt riided, toidu ja ajutise peavarju;
 7) valla sotsiaaltoetus - on isikule või perekonnale valla eelarvelistest vahenditest antav rahaline toetus või teenus.

2. peatükk Toetuste liigid 

§ 4.  Toetuse liigid

 (1) Abja valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust mittesõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused:
 1) sünnitoetus;
 2) koolitoetused;
 3) jõulutoetus lastele ja pensionäridele;
 4) hooldajatoetus
 5) matusetoetus;
 6) toetus kinnipidamiskohast vabanenule.

 (2) Abja valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust sõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused:
 1) puudega lapse toetus;
 2) toetus peredele ja lastega peredele;
 3) toetus raske- ja sügava puudega isikule;
 4) toetus küttepuude ostmiseks;
 5) toimetulekutoetus;
 6) täiendav toimetulekutoetus;
 7) vajaduspõhine peretoetus;
 8) vältimatu sotsiaalabi.

§ 5.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lisaks riiklikule sünnitoetusele Abja valla eelarvelistest vahenditest, kui lapse sünni registreerimisel lapse elukohaks registreeritakse Eesti Rahvastikuregistrisse Abja vald.

 (2) Sünnitoetust makstakse alljärgnevatel tingimustel ja määrades:
 1) Sünnitoetus on 320 (kolmsada kakskümmend) eurot, mis makstakse kahes osas.
 2) Toetuse I osa makstakse 50% ulatuses ettenähtud määrast lapse sünni registreerimisel kui üks vanematest on kantud valla elanike registrisse vähemalt üks aasta enne lapse sündi.
 3) Toetuse II osa ettenähtud määrast makstakse lapse pooleteise aastaseks saamisel kui lapse elukoht on jätkuvalt Abja vald ja valla elanike registrisse registreeritud lapsevanem esitab vormikohase avalduse.

 (3) Kui lapse vanemad on elanud Abja vallas vähem kui aasta ja lapse sünni registreerimisel registreeritakse lapse elukohaks Eesti Rahvastikuregistris Abja vald saab toetuse I osana toetust 25% ulatuses toetuse ettenähtud määrast ning lapse pooleteise aastaseks saamisel 100% toetuse II osa ettenähtud määrast.

§ 6.  Koolitoetused

 (1) Esimesse klassi õppima asuva lapse vanemale makstakse ühekordset toetust. Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal esitada avaldust.

 (2) Põhikooli lõpetajale makstakse ühekordset toetust. Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal esitada avaldust.

 (3) Gümnaasiumi lõpetajale makstakse ühekordset toetust. Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal esitada avaldust.

 (4) Gümnaasiumi hõbe- ja kuldmedaliga lõpetajatele makstakse ühekordset toetust. Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal esitada avaldust.

 (5) Abja Muusikakooli mõlema astme lõpetajale makstakse ühekordset toetust. Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlejal esitada avaldust.

 (6) Käesoleva paragrahvis lõikes 1 sätestatud toetus makstakse välja esimesse klassi õppima asumise aasta augustikuus ning lõigetes 2-5 sätestatud toetus makstakse välja kooli lõpetamise kuul.

 (7) Koolitoetust makstakse üksnes nendele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Abja vald.

§ 7.  Jõulutoetus lastele ja pensionäridele

 (1) Jõulutoetus lastele on vallas kommipakkide näol. Kommipakid antakse lastele 0 eluaastat kuni neljanda klassini (k.a).

 (2) Jõulutoetus pensionäridele on jõulupeona, mille korraldamise aja ja korraldamise kulud kannab vallavalitsus.

 (3) Toetuste summad määratakse iga-aastaselt valla eelravega.

§ 8.  Hooldajatoetus

  Hooldajatoetust makstakse Abja Vallavolikogu 16.04.2009 määruse nr 89 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” sätestatud tingimustel ja korras.

§ 9.  Matusetoetus

 (1) Ühekordset matusetoetust makstakse Abja valla elaniku surma korral matust korraldavale inimesele. Matusetoetuse suurus on 96 (üheksakümmend kuus) eurot.

 (2) Matusetoetuse saamiseks esitab matuse korraldaja vallavalitsusele:
 1) tõendi surma registreerimise kohta;
 2) tõendi surma registreerimise kohta;
 3) taotluse, milles märgib oma nime, elukoha aadressi ja arvelduskonto numbri.

 (3) Matusetoetus makstakse taotleja soovil kas tema arvelduskontole või sularahas.

§ 10.  Toetus kinnipidamiskohast vabanenule

 (1) Toetust kinnipidamiskohast vabanemisel makstakse isikule, kes vabaneb kinnipidamiskohast ja kelle elukoht rahvastikuregistrijärgselt on Abja vald.

 (2) Toetuse saamiseks peab isik esitama vallavalitsusele avalduse toetuse taotlemiseks, millele lisab täiendavalt tõendi kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

 (3) Toetus makstakse ühe kuu jooksul arvates isiku vabanemisest kinnipidamiskohast.

 (4) Toetust makstakse ühekordselt, toetuse suurus 30 (kolmkümmend) EUR.

§ 11.  Puudega lapse toetus

 (1) Puudega lapse hooldajatoetuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada puudega laste peredele ja lastega peredele seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning korraldamiseks. Puudega lapse toetust makstakse:
 1) transpordikulude eest tasumiseks;
 2) lastelaagritest osavõtmiseks;
 3) ravimite eest tasumiseks;
 4) invaabivahendite eest tasumiseks;
 5) prillide ostmiseks üldjuhul kuni 64 EUR;
 6) sotsiaalteenuste korraldamiseks;
 7) nõustamisteenuse eest tasumiseks;
 8) elamistingimuste parendamiseks või kohandamiseks;
 9) toidu, riietuse ja jalanõude soetamiseks;
 10) haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduseks;
 11) laste heaolu tagamiseks;
 12) lasteaia koha eest tasumiseks;
 13) tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse eest tasumiseks.

 (2) Toetust makstakse üldjuhul kuni 50% isiku poolt tehtud kulutusest, kulu tõendava dokumendi alusel ning arvestades perekonna sissetulekut. Toetuse taotlejal esitada avaldsus ning koopia puuet tõendavast ekspertiisi otsusest ja rehabilitatsiooniplaanist. Toetuse määrab vallavalitsus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekuid arvestades.

§ 12.  Toetus peredele ja lastega peredele

 (1) Toetust on õigus taotleda peredel ja lastega peredel, kes on ajutiselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda:
 1) ootamatute kulutuste tõttu õnnetusjuhtumi (loodusõnnetus, tulekahju jne) korral;
 2) tehniliste abivahendite muretsemiseks (proteeside, ortopeediliste jm. abivahenditele);
 3) rehabilitatsiooniteenuste eest tasumiseks;
 4) sotsiaalteenuste ja nõustamisteenuste korraldamiseks;
 5) sotsiaalteenuste ja nõustamisteenuste eest tasumiseks;
 6) muudeks eespool nimetamata hädavajalike kulutuste (kaupade või teenuste) eest osaliseks tasumiseks;
 7) lastele raviprillide ostmiseks üldjuhul kuni 64 eurot;
 8) lastelaagris osalemise toetamiseks;
 9) transporditoetuseks;
 10) laste huviringis seotud kulutuste katmiseks;
 11) elamistingimuste parendamiseks või kohandamiseks;
 12) laste heaolu tagamiseks.

 (2) Toetust makstakse üldjuhul kuni 50% isiku poolt tehtud kulutusest kuludokumendi alusel arvestades perekonna sissetulekut. Toetuse määrab vallavalitsus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekuid arvestades.

§ 13.  Toetus raske- ja sügavapuudega isikule.

 (1) Toetust makstakse raske ja sügava liikumis-, nägemis-, vaimu-, või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt abi igapäevaeluga toimetulemiseks:
 1) tehniliste abivahendite muretsemiseks (proteeside, ortopeediliste jm. abivahenditele);
 2) rehabilitatsiooniteenuse ja taastusravi eest osaliseks või täielikuks tasumiseks;
 3) muudeks eespool nimetamata hädavajalike kulutuste (kaupade või teenuste) eest osaliseks tasumiseks;
 4) transporditoetuseks;
 5) abistajale tasumiseks;
 6) sotsiaalteenuste ja nõustamisteenuste korraldamiseks;
 7) sotsiaalteenuste ja nõustamisteenuste eest tasumiseks;
 8) haigla voodipäevade eest tasumiseks;
 9) tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse eest osaliseks või täielikuks tasumiseks.

 (2) Toetust makstakse üldjuhul kuni 50% isiku poolt tehtud kulutusest, kulu tõendava dokumendi alusel ning arvestades perekonna sissetulekut. Toetuse taotlejal esitada avalsus ning koopia puuet tõendavast ekspertiisi otsusest ja rehabilitatsiooniplaanist. Toetuse määrab vallavalitsus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekuid arvestades.

§ 14.  Toetus küttepuude ostmiseks

 (1) Küttetoetus määratakse üksikule, ilma seadusjärgsete pärijateta vanaduspensioni ealistele isikutele, kelle sissetulek on alla 250 EUR, rahvapensionisaajatele ja vähekindlustatud lastega peredele.

 (2) Toetuse suuruseks aastas on 5 m3 küttepuude maksumus, mis makstakse kuludokumendi alusel taotlejale või taotleja nõusolekul küttepuude näol, mis viiakse erandkorras taotlejale koju.

§ 15.  Toimetulekutoetus

 (1) Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.

 (2) Toimetulekupiiri suuruse määrab Vabariigi Valitsus.

 (3) Toimetulekutoetuse määramisel ja maksmisel lähtutakse Sotsiaalhoolekandeseadusega kehtestatud vastavast korrast.

§ 16.  Täiendav toimetulekutoetus.

  Toimetulekutoetuse rahaliste vahendite ülejäägi korral makstakse majanduslikult raskes olukorras olevatele peredele sotsiaaltoetust:
 1) küttepuude ostmiseks;
 2) elamistingimuste parendamiseks või kohandamiseks.

§ 17.  Vajaduspõhine peretoetus

 (1) Vajaduspõhist peretoetust on õigus taotleda isikul, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.

 (2) Vajaduspõhise peretoetuse maksmisel lähtutakse Sotsiaalhoolekandeseadusega sätestatud vastavast korrast.

§ 18.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatut sotsiaaltoetust määratakse valla territooriumil hätta sattunud kodanikule.

 (2) Vältimatu sotsiaalabitoetus määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis ja elu või hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.

 (3) Vältimatu sotsiaalabi toetuse vajaduse ja suuruse otsustab üldjuhul sotsiaaltöötaja kuid mitte rohkem kui 150 EUR ulatuses.

 (4) Ravikindlustusega hõlmamata isikute voodipäevade, ravikulude jt kulude tasumiseks.

3. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 19.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles märgib:
 1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
 2) toetuse taotlemise põhjuse;
 3) toetuse saaja perekonnaseisu ja liikmete arvu;
 4) perekonnasissetulekute suurus,
 5) kulu tõendavad dokumendid;
 6) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

 (2) Toetus määratakse kõigi samas eluruumis elavate ja ühist tuluallikat kasutavate isikute sissetulekut arvestades.

 (3) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või sotsiaaltöötaja.

 (4) Avaldusele tulevad lisada dokumendid, mis tõendavad isiku või perekonna sissetulekut ja kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse. Kuludokumendid ei tohi olla mitte vanemad kui kolm kuud.

 (5) Sotsiaaltöötajal, kelle tööülesannete hulka kuulub toetuste arvestamine, on õigus nõuda taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente ja muid toetuse määramiseks vajalikke andmeid ning vajadusel külastada toetuse taotleja elukohta.

 (6) Täiendavate dokumentide ja andmete esitamata jätmisel avaldust ei rahuldata.

 (7) Sissetuleku teadliku varjamise ja valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus toetust mitte määrata või määratud toetus tagasi nõuda.

§ 20.  Toetuste määramine

 (1) Sotsiaaltoetuste avaldused või taotlused vaatab läbi ja määrab toetused vallavalitsus Abja Vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekute alusel.

 (2) Vallavalitsus vormistab otsustuse korraldusega.

§ 21.  Toetuste maksmine ja arvestuse pidamine

 (1) Määratud sotsiaaltoetus kantakse toetuse saaja pangakontole või makstakse sularahas. Taotleja nõusolekul võib toetuse kanda teenuse osutaja arvelduskontole.

 (2) Käesolevas korras ettenähtud toetuste eelarves eraldatud vahendite kasutamise üle peab arvestust ja korraldab maksmist sotsisaaltöötaja.

4. peatükk Rakendamine 

§ 22.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]