Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2014, 25

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.05.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37, § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 ning § 42 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on toetada ja soodustada õigustatud isikute (edaspidi isik) toimetulekut või kompenseerida toetuse saajale osutatud teenuste kulusid.

  (2) Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord reguleerib Räpina valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmiseks planeeritud rahaliste vahendite kasutamist ning sotsiaaltoetuste taotlemist, määramist ja maksmist.

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest makstav rahaline või mitterahaline toetus isikule või perekonnale.

  (2) Toetused jagunevad kindlaksmääratud ja kaalutlusotsuse alusel makstavateks toetusteks.

  (3) Kindlaksmääratud suurusega toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) esimesse klassi astuja toetus;
  3) toetus põhikooli lõpetajale;
  4) toetus gümnaasiumi lõpetajale;
  5) lasteaialapse toitlustustoetus;
  6) jõulutoetus (kommipakk, jõulušokolaad);
  7) toetus lapse prillide soetamiseks;
  8) matusetoetus;
  9) saunapileti toetus pensionärile.

  (4) Kaalutlusotsuse alusel makstavad toetused on:
  1) toetus eriolukordade puhul;
  2) toetus raske majandusliku olukorra tõttu;
  3) toetus hoonete välisilme parandamiseks.

§ 3.   Toetust taotlema õigustatud isik

  (1) Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregistri) andmetel on Räpina vallas hetkel, kui ta on õigustatud isik toetust saama.

  (2) Toetust võib erandkorras taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Räpina vallas, kuid kes tegelikult viibib või elab Räpina valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb osutada vältimatut sotsiaalabi.

2. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) kindlaksmääratud suurusega toetuse taotlemisel allkirjastatud taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus elektrooniliselt, kus on kajastatud taotleja ees- ja perekonnanimi, taotleja isikukood, kontaktandmed (kontaktaadress, telefon, elektrooniline postiaadress), toetuse liik ning toetuse kättesaamise viis;
  2) kaalutlusotsuse alusel väljamakstavate toetuste saamiseks tuleb esitada lisaks punktis 1 nimetatud andmetele dokumendid kõikide perekonnaliikmete sissetulekute kohta, kulutusi tõendavad dokumendid, perekonna regulaarsed kulutused ning kohustused finantsasutuste ees.

  (2) Taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja), kes kontrollib taotleja vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (3) Kui taotluses on jäetud esitamata nõutud andmed taotluse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta, dokumentides on muid puudusi või on vajalik esitada täiendavaid dokumente, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mistõttu pikeneb taotluse menetluse aeg.

  (4) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaks, lõpetab vallavalitsus taotluse menetluse.

§ 5.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus õigusaktiga või taotluse menetleja otsusega järgmiselt:
  1) kindlaksmääratud suurusega toetused otsustab menetleja taotluse või taotlejate nimekirja alusel;
  2) kaalutlusotsusega määratud toetused määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuse maksmise tingimustest kaalutlusotsuse alusel.

  (3) Toetuse määramisest võib keelduda, kui:
  1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei paranda taotluses esinevaid puudusi menetleja kindlaksmääratud tähtaja jooksul;
  3) taotleja ei esita menetleja küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotluse alusel väljamakstavate toetuste taotlemisel leiab vallavalitsus, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  5) taotluse alusel väljamakstavate toetuste taotlemisel on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) toetuse maksmiseks ei ole ette nähtud eelarvelisi vahendeid;
  8) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Räpina valla ees;

  (4) Toetuse määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus põhjendatud korraldusega, mis tehakse taotlejale teatavaks seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Isikule määratud toetuse maksmist korraldab valla finantsosakond, kandes toetuse isiku arvelduskontole või makstes toetuse erandkorras välja sularahas vallavalitsuse kassast.

  (2) Taotleja nõusolekul võib toetuse välja maksta taotluses esitatud isiku arvelduskontole, teenuse osutajale või muule isikule.

§ 7.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui isik on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, siis võib vallavalitsus nõuda alusetult saadud toetuse tagasi.

  (2) Kui isik keeldub alusetult saadud toetust vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. peatükk KINDLAKSMÄÄRATUD SUURUSEGA TOETUSED 

§ 8.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse ühele hooldusõigusega vanemale, kui lapse esmane elukoht registreeritakse Räpina vallas.

  (2) Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: esimene osa summas 200 eurot makstakse peale lapse sünni registreerimist, teine osa summas 130 eurot makstakse lapse üheaastaseks saamisel taotluse alusel ning sünnitoetuse teine osa makstakse välja tingimusel, et ühe vanema ja lapse elukoht rahvastikuregistri järgi on jätkuvalt kogu toetuse maksmise perioodil olnud Räpina vallas.

  (3) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta vastavalt lõikes 1 toodud tingimustele.

  (4) Sünnitoetust saama õigustatud isikule antakse üle vallavanema ja volikogu esimehe pidulikul vastuvõtul lapse nime ja sünnidaatumiga graveeritud hõbelusikas.

  (5) Taotleja (hooldusõigusega ema) surma korral või juhul, kui ema ei ole soovinud endale lapse hooldusõigust, ema suhtes on lapse hooldusõigus peatatud või emalt on lapse hooldusõigus ära võetud, makstakse sünnitoetus hooldusõigusega lapse isale, eestkostjale, hooldusperelepingu alusel määratud hooldajale või ülalpidamiskohustusega isikule, kelle juures laps elab ning kes tegeleb lapse kasvatamisega, kui ema elukoht oli määratletud Räpina vallas.

  (6) Juhul, kui lapse eestkoste õigus on antud kohtumääruse alusel Räpina Vallavalitsusele ning laps on hooldusele paigutatud riiklikule hoolekandele, sünnitoetust välja ei maksta.

§ 9.   Esimesse klassi astuja toetus

  (1) Toetust makstakse Eesti Vabariigis asuva üldhariduskooli esimesse klassi astuja ühele hooldusõigusega vanematest, lapse eestkostjale, isikule, kelle juures laps elab perekonnas hooldamise lepingu alusel või kellel on lapse ülalpidamiskohustus ning kes seetõttu tegeleb lapse kasvatamisega (edaspidi lapsevanem).

  (2) Toetus makstakse 10. septembri seisuga Eesti Hariduse Info Süsteemi (EHIS) kantud andmete alusel septembrikuu jooksul.

  (3) Esimesse klassi astuja toetust võib toetust saama õigustatud isik taotleda lapse kohta ainult ühel korral, s.o lapse põhihariduse omandamise alustamisel.

  (4) Esimesse klassi astuja toetus on 64 eurot.

  (5) Toetuse saamiseks esitavad Räpina valla koolidesse õppima asuvate laste vanemad algava õppeaasta 1. septembriks koolile ühe vanema nime ja pangakonto numbri, kuhu toetus kanda. Kool edastab vanemate andmed vallavalitsusele, kus sotsiaaltoetuste menetleja kontrollib kooliminejate vastavust EHIS andmetega.

  (6) Räpina vallast väljaspoole asuvatesse koolidesse õppima asuvate laste vanemad esitavad toetuse saamiseks taotluse vallavalitsusele.

§ 10.   Toetus põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajale

  (1) Toetust makstakse Eesti Vabariigis asuvate põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajatele.

  (2) Toetuse saamiseks esitavad Räpina valla koolide lõpetajad kooli kantseleisse oma pangakonto numbri. Kool edastab lõputunnistuse saavate õpilaste nimed ja pangakontode numbrid vallavalitsusele, kus sotsiaaltoetuste menetleja korraldab toetuse maksmise vastavalt käesolevale korrale.

  (3) Räpina vallast väljaspool asuvate põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajad esitavad toetuse saamiseks taotluse vallavalitsusele peale kooli lõpetamist koos koolilõputunnistuse koopiaga.

  (4) Toetus kantakse üle koolilõpetaja pangakontole peale kooli lõpetamist.

  (5) Põhikooli lõpetaja toetus on 32 eurot ja gümnaasiumi lõpetaja toetus 64 eurot.

§ 11.   Lasteaialapse toitlustustoetus

  (1) Toetus määratakse ühe toidupäeva kohta toitlustustoetuse määras igale Räpina Lasteaias Vikerkaar käivale lapsele, kes sööb lasteaias lõunatoitu.

  (2) Toetus makstakse lasteaias toitlustatud laste nimekirja ja toidupäevade arvu alusel toitlustajale.

  (3) Lasteaialaste toitlustustoetuse määr on 0,19 eurot iga lõunatoidu kohta.

§ 12.   Jõulutoetus (kommipakk, jõulušokolaad)

  (1) Jõulutoetus mitterahalise toetusena (kommipakk) antakse valla poolt lastele alates esimesest eluaastast kuni Eesti Vabariigi üldhariduskoolide õpilastele neljanda klassini.

  (2) Jõulutoetus mitterahalise toetusena (jõulušokolaad) antakse Eesti Vabariigi üldhariduskoolides õppivatele 5.-12. klassi õpilastele.

  (3) Valla sotsiaaltoetuste menetleja koostab rahvastikuregistri andmetel toetuse saajate nimekirjad, korraldab kommipakkide ja jõulušokolaadide tellimise ning toimetamise Räpina valla lasteaeda ning valla koolidesse.

  (4) Kodustele lastele antakse kommipakid üle koduste laste jõulupeol, kuhu kutsutakse lapsed kutsetega; lasteaialastele antakse kommipakid lasteaia jõuluüritusel ning valla kooliõpilased saavad pakid kätte kooli jõuluüritusel.

  (5) Räpina vallast väljaspool asuvates lasteaedades ja koolides õppivad lapsed saavad kommipakid ja jõulušokolaadi kätte vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.

  (6) Jõulutoetuse (kommipakk, jõulušokolaad) kättesaamine toimub kuni järgmise aasta veebruarikuu viimase tööpäevani.

§ 13.   Toetus lapse prillide soetamiseks

  (1) Toetus määratakse üks kord aastas prillide soetamiseks Räpina valla koolieelikutele või õpilastele, kes õpivad statsionaarse õppekava alusel ning kel esineb vajadus nägemist korrigeerida.

  (2) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse vallavalitsusele koos kulusid tõendava dokumendiga.

  (3) Toetus lapse prillide soetamiseks on 26 eurot.

§ 14.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus on matusekulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale makstav ühekordne toetus. Matuse korraldaja on isik, kes kannab lahkunu matmise korraldamise kulud.

  (2) Matusetoetust makstakse isiku, kelle elukoht rahvastikuregistris oli määratletud Räpina vallas, surma korral matuse korraldajale esitatud taotluse alusel.

  (3) Matusetoetuse suurus on 130 eurot.

  (4) Matusetoetust ei maksta kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral, ka juhul, kui matusekorraldajaks on vallavalitsus, käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud või kui käesoleva korraga kehtestatud nõudeid ei ole täidetud.

  (5) Matusetoetust ei maksta välja, kui vallavalitsus on teinud lahkunu transpordi ja matmisega seotud kulutusi. Kui vallavalitsuse tehtud kulutused on väiksemad matusetoetuse suurusest, tuleb vähendada toetust matusetoetuse suuruse ning tehtud kulutuste vahe võrra.

  (6) Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult seaduses sätestatud korras, märkides ära matusetoetuse maksmisest keeldumise põhjuse.

  (7) Matusetoetuse maksmist korraldab sotsiaaltoetuste menetleja matuse korraldaja taotluse alusel.

§ 15.   Saunapileti toetus pensionärile

  (1) Toetus määratakse Räpina valla üldsaunas käivale pensionärile pensionitunnistuse alusel.

  (2) Toetus makstakse igakuiselt Räpina valla sauna haldajale toetust saama õigustatud isikute nimekirja ja arve alusel.

  (3) Saunapileti toetuse määr on 0,60 eurot sauna kasutuskorra kohta.

4. peatükk KAALUTLUSOTSUSE ALUSEL MAKSTAVAD TOETUSED 

§ 16.   Toetus eriolukordade puhul

  (1) Toetus eriolukordade puhul määratakse õnnetuse (nt tulekahju, üleujutus, vargus, haigestumine, invaliidistumine vms) läbi tekkinud materiaalse kahju osaliseks korvamiseks või ühekordsete ettearvamatute kulutuste hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse koos õnnetusjuhtumit kajastava dokumentatsiooniga.

  (3) Toetust eriolukordade puhul määrab vallavalitsus kaalutlusotsuse alusel tekkinud olukorrast lähtuvalt.

§ 17.   Toetus raske majandusliku olukorra tõttu

  (1) Ühekordse toetuse taotlemiseks raske majandusliku olukorra puhul tuleb taotlejal esitada vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud taotlus, millest nähtub, milleks toetust vajatakse.

  (2) Toetust võib taotleda abivajaja, lapsevanem, sotsiaalosakonna teenistuja või kolmas isik, kes on abivajaja olukorrast teadlik.

  (3) Toetuse taotleja esitab koos taotlusega isiku või perekonna kulusid tõendavad dokumendid nende olemasolul.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema perekonna liikmete kohta taotluse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

  (5) Vallavalitsus menetleb avaldust ning otsustab toetuse määramise või mittemääramise ning toetuse suuruse.

§ 18.   Toetus hoonete välisilme parandamiseks

  (1) Toetuse maksmise eesmärgiks on Räpina valla üldilme parandamine ning majaomanike ergutamine hoonete korrastamiseks.

  (2) Toetuse maksmiseks eraldatud vahendid kinnitab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

  (3) Toetuse piirmäära otsustab vallavalitsus sõltuvalt toetuse taotlejate arvust ning hoonete välisilme parandamiseks tehtud kulutuste suurusest.

  (4) Toetust võib taotleda hoone omanik või volitatud esindaja.

  (5) Toetuse taotleja esitab koos taotlusega hoonete üldilme parandamiseks tehtud kulutusi tõendavad dokumendid.

  (6) Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada igal aastal septembrikuu viimase tööpäevani.

  (7) Taotlust tehtud kulutuste kompenseerimiseks on sama hoone kohta võimalik esitada üks kord viie aasta jooksul.

  (8) Vallavalitsus moodustab komisjoni hoonete üle vaatamiseks, teostatud tööde vastavuseks tegelikkusele ning ettepanekute tegemiseks toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumiseks.

  (9) Vallavalitsuse kinnitatud komisjon hindab toetuse saamiseks esitatud taotluse vastavust teostatud töödele iga aasta oktoobrikuu jooksul ning esitab vallavalitsusele 1. novembriks ettepanekud toetuse maksmise, maksmisest keeldumise ning toetuse suuruse kohta.

  (10) Vallavalitsus määrab toetuse suuruse komisjoni ettepaneku alusel.

5. peatükk TAOTLUSTE MENETLEMINE 

§ 19.   Menetlemine

  (1) Toetuse taotlus registreeritakse vallavalitsuse asjaajamist reguleerivas korras ning edastatakse taotluse menetlejale.

  (2) Kindlaksmääratud suurusega toetuse määramisel hindab menetleja taotleja vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele ning otsustab toetuse maksmise.

  (3) Kindlaksmääratud suurusega toetuse määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus menetleja seisukoha, materjalide ja ettepaneku alusel õigusaktiga ning see saadetakse taotlejale kirjalikult seaduses sätestatud korras.

  (4) Kaalutlusotsuse alusel väljamakstavate toetuste määramisel hindab taotluse menetleja taotleja vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele (kodukülastus, vestlus, majandusliku olukorra analüüs jne), edastab oma seisukoha, materjalid ja ettepaneku vallavalitsusele toetuse määramiseks või taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (5) Vallavalitsusel on õigus eelarve piires teha põhjendatud juhtudel erandeid toetuse maksmisel.

  (6) Haldusaktiga määratud toetus makstakse taotlejale või toetust saama õigustatud isikule välja haldusaktis sätestatud korras.

  (7) Toetuste maksmist, sellekohase arvestuse pidamist ja taotlejale vastamist korraldab menetleja.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Erisus eelarvevahendite piisavusel

  Kaks kuud enne eelarveaasta lõppu on toetuste maksmiseks planeeritud rahaliste vahendite piisavuse korral vallavalitsusel õigus otsustada riskigruppidesse kuuluvatele isikutele (üksikvanurid, puudega isikud, 3- ja enamalapselised pered jt) täiendavate ühekordsete toetuste määramist ja maksmist.

§ 21.   Järelevalve toetuse määramise ja maksmise üle

  Järelevalvet toetuse määramise ja maksmise üle teostab revisjonikomisjon.

§ 22.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 17.12.2008. a määrus nr 31 „Räpina valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Räpina vallas“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 29.02.2012. a määrus nr 3 „Räpina valla eelarvest makstavate kindlaksmääratud suurusega sotsiaaltoetuste määrad“.

§ 23.   Määrus jõustub

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json