SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2014, 55

Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord

Vastu võetud 20.12.2006 nr 104
jõustumine 25.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2014RT IV, 03.06.2014, 406.06.2014

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord määrab kindlaks isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise tingimused ja isiku sotsiaalmajutusüksuses viibimise korra ning sotsiaalmajutusüksuse töökorralduse alused.

§ 2.   Mõisted

  (1) Sotsiaalmajutusüksus on hoone või hoone osa, milles asuvatesse ruumidesse isiku majutamisel antakse isiku kasutusse voodikoht koos sotsiaalmajutusüksuses olevate ruumide ja asjade ning osutatavate teenuste kasutamise õigusega. Hoone või selle osa tunnistatakse sotsiaalmajutusüksuseks linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Isik käesoleva korra mõistes on füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas.

  (3) Majutusleping on leping, millega antakse isiku kasutusse voodikoht sotsiaalmajutusüksuses.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise aluseks on isiku arengukava, mille järgi isiku resotsialiseerimise või rehabiliteerimise üheks eelduseks on isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamine või isiku olemasolevalt eluasemelt ümbermajutamine sotsiaalmajutusüksusesse. Isiku arengukava koostab isiku elukohajärgne linnaosa valitsus (edaspidi linnaosa valitsus).

  (2) Sotsiaalmajutusüksusesse majutatud isiku resotsialiseerimisplaani koostamist ja täitmist korraldab, sealhulgas sõlmib isikuga Tallinna linna nimel majutuslepingu, Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (edaspidi TSK).

  (3) Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestab linnavalitsus.

  (4) Sotsiaalmajutusüksusesse majutatud isik jääb Eesti rahvastikuregistrisse oma senise elukohajärgse linnaosa täpsusega.

§ 4.   Sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha taotlemine

  (1) Sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha saamiseks esitab isik linnaosa valitsusele korra lisas 1 sätestatud vormikohase avalduse.

  (2) Linnaosa valitsus koostab taotleja kohta toimiku, kus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse koopiale lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isikuttõendava dokumendi koopia;
  2) pere- või üldarsti hinnang isiku tervislikule seisundile, näidates ära isiku nakkusohtlikkuse ja meditsiinilised erivajadused;
  3) isiku arengukava;
  4) suunamiskiri sotsiaalmajutusüksusesse.

  (3) Linnaosa valitsus annab isiku toimiku TSK-le üle hiljemalt üks kuu enne isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise otsustamist. Kui isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise vajadus selgub hiljem, peab linnaosa valitsus andma isiku toimiku TSK-le üle viivitamatult.

§ 41.   Sotsiaalmajutusüksusesse voodikohta taotlevate isikute arvestus
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

  (1) Linnaosa valitsus võtab sotsiaalmajutusüksusesse voodikohta taotleva isiku arvele ja teavitab sellest arvele võetud isikut.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

  (2) Arvele võtmise teates märgitakse arvele võtmise kuupäev ja selgitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kohustust andmeid uuendada ja kinnitada.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

  (3) Arvele võetud isik on kohustatud linnaosa valitsusele:
  1) teatama sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha taotlemise vajaduse lõppemisest;
  2) teatama isiku- ja kontaktandmete muutumisest;
  3) esitama igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kirjaliku kinnituse selle kohta, et vajab jätkuvalt sotsiaalmajutusüksuses voodikohta.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

  (4) Linnaosa valitsus kustutab isiku arvelt, kui:
  1) isikul puudub vajadus taotleda sotsiaalmajutusüksusse voodikohta;
  2) on jõustunud määruse § 5 lõikes 2 nimetatud käskkiri;
  3) isik ei täida käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud kohustusi.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

  (5) Arvelt kustutamine ei võta isikult õigust esitada uuesti avaldus sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha saamiseks.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

§ 5.   Majutuslepingu sõlmimise otsustamine

  (1) TSK registreerib linnaosa valitsuselt saadud toimiku, kutsub kokku vähemalt üks kord kuus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet) juhataja käskkirjaga moodustatud sotsiaalmajutusüksusesse majutamise ja majutuslepingute lõpetamise komisjoni (edaspidi Komisjon), kuhu kuuluvad linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade esindajad, TSK, Tallinna Linnavaraameti (edaspidi Linnavaraamet) ja Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindaja.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

  (2) Komisjoni koosoleku protokolli alusel esitab TSK Linnavaraametile taotluse majutamist vajavate isikute kohta ning Linnavaraameti juhataja annab välja käskkirja taotluses nimetatud isikutega majutuslepingu sõlmimiseks. Linnavaraamet teeb käskkirja teatavaks linnaosa valitsusele, TSK-le ja linnavara valitsejale, kelle valitsemisel on sotsiaalmajutusüksus. Linnaosa valitsus teeb käskkirja teatavaks isikule, kes taotles voodikohta sotsiaalmajutusüksusesse.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

§ 6.   Isiku sotsiaalmajutusüksuses viibimine

  (1) Käesoleva korra lisa 2 vormi kohase majutuslepingu sõlmimise ja kehtimise eelduseks on, et isik on tasunud voodikoha eest kalendrikuu lõpuni. TSK esitab isikule sotsiaalmajutusüksuse valitseja nimel majutuslepingu alusel arve, isik tasub raha sotsiaalmajutusüksuse valitseja poolt määratud pangakontole.

  (2) TSK koostab koostöös isikuga ühe kuu jooksul alates isikuga majutuslepingu sõlmimisest resotsialiseerimisplaani. Kui isiku resotsialiseerimisplaanis sätestatud eesmärgid on täidetud, teavitab TSK sellest linnaosa valitsust ja Linnavaraametit ning lõpetab isikuga sõlmitud majutuslepingu. Vajadusel koostab TSK koostöös isiku ja linnaosa valitsusega uue resotsialiseerimisplaani ja teavitab sellest Linnavaraametit.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

  (3) Kui isikul puuduvad piisavad rahalised vahendid majutuslepingu alusel sotsiaalmajutusüksuse voodikoha eest tasumiseks, pöördub ta toetuse saamiseks linnaosa valitsuse poole.

§ 7.   Sotsiaalmajutusüksuse töökorraldus

  (1) Sotsiaalmajutusüksuse korrashoidu korraldab selle linnavara valitseja. Sotsiaalmajutusüksuses olev vara, mida kasutavad sotsiaalmajutusüksusesse majutatud isikud, on selle linnavara valitseja valitsemisel, kelle valitsemisel on sotsiaalmajutusüksus. Nimetatud linnavara valitseja vastutab sotsiaalmajutusüksuse varaga varustatuse eest.

  (2) Majutuslepingu alusel saadud tulu kasutab linnavara valitseja sotsiaalmajutusüksuse korrashoiu ja kommunaalkulude katteks. Kui majutuslepingute alusel saadud tulu ei kata sotsiaalmajutusüksuse korrashoiu ja kommunaalkulusid, katab kulud linnavara valitseja Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvel.

  (3) Käesoleva korraga TSK-le pandud ülesannete täitmiseks vajalikke ruume kasutab TSK sotsiaalmajutusüksuses tasuta ja tähtajatult, kooskõlastades ruumide kasutamise eelnevalt linnavara valitsejaga.

  (4) TSK töötajate poolt kasutatav sotsiaalmajutusüksuses asuv vara on Sotsiaal- ja Tervishoiuameti valitsemisel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajal kinnitada:
  1) isiku sotsiaalmajutusüksusesse suunamise kirja vorm;
  2) isiku arengukava vorm;
  3) käesoleva korra paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud hinnangu vorm;
  4) TSK poolt Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning sotsiaalmajutusüksuse valitsejale esitatava sotsiaalmajutusüksuses olevate voodikohtade kasutamise kohta aruandluse vorm;
  5) isiku resotsialiseerimisplaani vorm;
  6) käesoleva korra paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud Komisjoni töökord;
  7) sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskiri iga sotsiaalmajutusüksuse kohta eraldi. Sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskiri peab enne kinnitamist olema kooskõlastatud linnavara valitseja poolt, kelle valitsemisel on sotsiaalmajutusüksus.

  (2) TSK esitab Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning sotsiaalmajutusüksuse valitsejale aruandluse sotsiaalmajutusüksuses olevate voodikohtade kasutamise kohta üks kord kuus aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (3) Erakorralise majutusteenuse osutamiseks hoitakse TSK poolt igas sotsiaalmajutusüksuses vähemalt üks tuba ja selles asuvad voodikohad kasutusse andmata.

  (4) Isikuga, kellele sotsiaalmajutusüksuses osutatakse erakorralise majutamise teenust, sõlmitakse majutuslepingerakorralise majutusteenuse osutamiseks vastavalt lisale 3.

§ 9.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. detsembril 2006.

Lisa1 AVALDUS SOTSIAALMAJUTUSÜKSUSESSE VOODIKOHA SAAMISEKS

Lisa2 MAJUTUSLEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

Lisa3 MAJUTUSLEPING ERAKORRALISE MAJUTUSTEENUSE OSUTAMISEKS

/otsingu_soovitused.json