HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Koosa lasteaia arengukava õppeaastateks 2015/2016 – 2017/2018 kinnitamine

Koosa lasteaia arengukava õppeaastateks 2015/2016 – 2017/2018 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 2

Koosa lasteaia arengukava õppeaastateks 2015/2016 – 2017/2018 kinnitamine

Vastu võetud 27.05.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 ning Koosa lasteaia põhimääruse § 9 alusel.

§ 1.  Koosa lasteaia arengukava õppeaastateks 2015/2016 - 2017/2018 kinnitamine

  Kinnitada Koosa lasteaia arengukava õppeaastateks 2015/2016 – 2017/2018 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa Koosa lasteaia arengukava õpeaastateks 2015/16 - 2017/18