Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Vara valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 4

Vara valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 27.05.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike1 punkti 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Vara valla heakorraeeskirja reguleerimisala

 (1) Vara valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorranõuded Vara vallas.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Vara valla territooriumil elavatele, viibivatele või tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

 (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Vara valla jäätmehoolduseeskirja, ehitusmääruse ning koerte ja kasside pidamise eeskirjaga.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) avalik koht - iga territoorium, rajatis, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on tegelikult üldkasutatav;
 2) kinnistu - kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
 3) omanik – isik, kellele kuulub kinnistatud maatükk. Omanikuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksuse valdaja, kasutaja ja/või valitseja. Juhul, kui omaniku poolt sõlmitud leping ei kehtesta teise poole kohustusi heakorra tagamiseks, lasub nimetatud kohustus omanikul;
 4) puhastusala - tiheasustusega alal kinnistuga külgnev haljasala või muu ala kuni kõnni- või sõiduteeni;
 5) tiheasustusega ala - selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa Vara ja Koosa külas;
 6) purgimine – tekkekohast äraveetud heitvee ja fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmine;
 7) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, jäätmete, lume ja jää koristamine (sh jääpurikad katusel) ning libedusetõrje teostamine, muru niitmine, rohu ja heina niitmine, lehtede riisumine, heki pügamine jms ning sõidu- ja/või kõnniteel liikumist takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine;
 8) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehhaanilised osad või kereosad või klaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab territooriumi esteetilist väljanägemist;
 9) tuleohtlik ala – metsa ning muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga, poolpõõsastikuga ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala;
 10) tuleohtlik aeg –tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Päästeamet.

2. peatükk Heakorranõuded 

§ 3.  Vallavalitsuse kohustused

 (1) Vallavalitsus on kohustatud tagama:
 1) kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoiu ning teehoiutööde läbiviimise, sõlmides vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;
 2) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
 3) sademeveekraavide ja truupide puhtuse vallateedel;
 4) üldkasutatavatel laste mänguväljakutel elementide hoolduse ja remondi.

 (2) Metsatulekahju ennetamiseks on vallavalitsusel õigus, teatades sellest kohalikus või maakonna ajalehes ja ka muudes kohalikes massiteabevahendites, keelata metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks.

§ 4.  Heakord avalikel üritustel, kauplemisel ja teenindamisel

 (1) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama ürituse territooriumi koristamise hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul kella 9-ks või ürituse korraldamise loal märgitud ajaks.

 (2) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama piisava arvu prügikastide ja vajadusel käimlate olemasolu. Ürituse korraldaja võib nõuda üritusel kauplejatelt prügikastide paigaldamist.

 (3) Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõtja peab tagama piisava arvu prügikastide olemasolu ja nende regulaarse tühjendamise.

 (4) Kaupade laadimisel või kauplemise lõpetamisel avalikus kohas tuleb kauplejal kauplemiskoha ümbrus viivitamatult korrastada.

§ 5.  Heakord avalikes kohtades

 (1) Avalikesse kohtadesse tänavakaubanduspunktide, reklaamkandjate, tõkkepiirete, pinkide jms paigaldamiseks tuleb taotleda vallavalitsuse luba. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjade paigaldamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:
 1) asjad peavad olema ohutud ja ilmastikutingimustele vastupidavad, välisilmelt esteetilised ja paigaldatavasse kohta sobivad;
 2) asjad ei tohi segada inimeste ja sõidukite liiklemist ning teemaale või teekaitsevööndisse asjade paigaldamisel peavad olema tagatud teeseaduses sätestatud nõuded.

 (3) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et vedamisel ei tekiks tee, teepeenarde või kraavide risustamist või reostust. Risustamise või reostuse tekkimisel tuleb see koheselt likvideerida.

 (4) Ehitus- ja remonditööde teostaja on kohustatud vältima ehitusmaterjali, prahi, pinnase jms sattumist sõidu- või kõnniteele või naaberkinnistule.

 (5) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni sellises seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse, liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.

§ 6.  Kinnistu omaniku kohustused

 (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras oma kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Tekkinud risustus või reostus tuleb koheselt likvideerida ning käidelda vastavalt Vara valla jäätmehoolduseeskirjale;
 2) teostama heakorratöid kinnistul ja puhastusalal. Maaomanikud ja teede valdajad on kohustatud hoidma korras teeääred ja teeäärsed kraavid ning truubid;
 3) lõpetama iga-aastase kevadise koristuse kinnistul hiljemalt 10. maiks;
 4) niitma regulaarselt muru;
 5) niitma ja koristama heina (v.a. põllu- ja metsamaal) minimaalselt 2 korda aastas, hiljemalt 20. juuniks ja 20. augustiks, vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutuse;
 6) pügama hekki, kärpima õigeaegselt puude ja põõsaste oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke või takistavad liiklemist. Puude võrad peavad olema jalgtee kohalt vähemalt 2,5 m kõrguselt piiratud sellisena, et ei oleks takistatud jalgtee hooldus- ja liiklusohtlikes kohtades ei tohi heki kõrgus ületada 1,6 m;
 7) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
 8) kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
 9) tähistama ja säilitama kinnistu piiri märgid;
 10) tagama, et kinnistul puuduks selle üldist välisilmet rikkuvad ehitised ja rajatised, esemed jms;
 11) tagama, et kinnistul paiknevate hoonete (sh kasutusest väljas olevate hoonete) välispiirded oleksid suletud;
 12) koristama kinnistult selle üldist välisilmet rikkuvad kuivanud puud, oksad, prügihunnikud jms;
 13) eemaldama talveperioodil ehitiste katustelt lume ja jääpurikad, kui need võivad ohustada jalakäijaid või sõidukeid;
 14) likvideerima kinnistult lagunenud ehitised ja rajatised vastavalt Vallavalitsuse poolt määratud tähtaegadele.

 (2) Tahket kütust, ehitusmaterjali jms tohib hoida ainult krundi piires, teepoolses küljes tagapool ehitusjoont korralikult ladustatult. Kui krunt ei võimalda ehitusmaterjalide, tahke kütuse jms mahalaadimist, võib selleks kasutada üldkasutatavat territooriumi lühiajaliselt nii, et ei oleks takistatud liiklus ega segataks kaasinimesi.

 (3) Kinnistu reostamisel ja risustamisel, samuti ehitise kahjustamisel on reostaja, risustaja või kahjustaja kohustatud selle viivitamatult puhastama või korda tegema. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala või ehitise korrastama selle omanik. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb koheselt teavitada Päästeametit.

§ 7.  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused:

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
 1) järgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel õigusaktidega sätestatud korda;
 2) vältima objektilt prahi jms sattumist teele;
 3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
 4) rajama ja hoidma korras piirdeaia või muu tõkke;
 5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

§ 8.  Põllumajandusloomade pidamisega tegeleva isiku kohustused

 (1) Põllumajandusloomade kinnine pidamine on lubatud vaid loomapidamiseks ehitatud või kohandatud ehitistes, kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

 (2) Põllumajandusloomade pidamine on lubatud sanitaareeskirju ning käesoleva paragrahvi lõiget 1 järgides loomapidamiseks sobilikes ja heakorrastatud lautades või aedades.

 (3) Põllumajandusloomi tuleb karjatada ketis, aia või elektrikarjusega piiratud alal. Samuti peab omanik tagama, et tema loomad ja linnud ei kahjustaks naabruses asuvaid aia- ja põllukultuure ega reostaks avalikke kohti.

 (4) Põllumajandusliku tootmisega tegelev isik on kohustatud:
 1) asfalteeritud/betoneeritud alusega hoidlates välistama virtsa väljavalgumise;
 2) juhtima katustele koguneva vihmavee sõnnikuhoidlast, virtsakaevust ja sõnnikuveoga seotud pindadelt eemale;
 3) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele.

§ 9.  Keelatud tegevused

  Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
 1) reklaami, kuulutuste jms paigaldamine selleks mitteettenähtud kohta. Eraomandis olevatele hoonetele võib teateid panna ainult omaniku loal. Kuulutuse paigaldaja on kohustatud maha võtma enda paigaldatud kuulutused ühe ööpäeva jooksul kuulutuse aegumisest;
 2) kahjustada haljasala (vigastada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid, noppida peenralt lilli jms);
 3) lõhkuda või kahjustada vara (joonistada ja sodida hoonetele ja rajatistele, taradele, pinkidele jms);
 4) omavoliliselt püstitada ehitisi;
 5) maha panna jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;
 6) kloppida riiet ja vaipa mitmekorteriliste elamute rõdul, aknal ja uksel, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
 7) ehitada kinni kortermaja rõdu või lodžat ilma vallavalitsuse loata ja kinnitatud projektita;
 8) muuta kortermaja välisilmet ja fassaadi elemente ilma vallavalitsuse loata;
 9) pargiinventari (lillekastid, pingid, valgustid, prügikastid, piirded, viidad, rattahoidjad, väikevormid jms), kaldaehitiste (sillad, purded), veekaitserajatiste kahjustamine, lõhkumine või omavoliline ümberpaigutamine;
 10) paigutada üldotstarbelisse prügikonteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, või ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu või -konteineri kaant;
 11) hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms korralikult ladustamata õue tänavapoolses osas;
 12) lasta olme- või heitvett sademeveekraavi või sademeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil, omavoliliselt ühendada krundidrenaaži üldkasutatavasse sademeveekanalisatsiooni;
 13) lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
 14) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine pinnasesse;
 15) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
 16) telkimine selleks mitte ettenähtud kohas ilma kinnistu omaniku loata;
 17) telkimisel reostada loodust ning teha lõket selleks mitteettenähtud kohas;
 18) pesta mootorsõidukit veekogus või lähemal kui 30 m veepiirist;
 19) viibida loomadega üldkasutatavas supluskohas;
 20) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi rikkudes kehtivaid seadusi;
 21) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
 22) sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel, suusa- ja matkaradadel, järvede jääl ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades v.a hooldustööde tegemiseks;
 23) purgida selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 24) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal ning kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriomanike luba vastavalt korteriomanike suhteid reguleerivale seadusandlusele.

§ 10.  Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnõuded

 (1) Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise koha ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik.

 (2) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel tuleb arvestada ilmastikutingimustega, sh tuule tugevust ja suunda. Lõkke tegemisel ei tohi suits häirida teisi inimesi ja liiklust.

 (3) Lõkkease ümbritseda mittepõleva pinnasega (muld, liiv, savi).

 (4) Küttekoldevälise tule tegemise juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda.

 (5) Lõkke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.

 (6) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimise koha valikul ning grillimisel tuleb järgida tuleohutuse seaduses ja selle alusel vastuvõetud määrustest tulenevaid nõudeid.

 (7) Lõkke tegemisel avalikul üritusel peab korraldaja selle eelnevalt kooskõlastama Päästeametiga.

 (8) Pärast lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

 (9) Tiheasustusega (Vara ja Koosa külade kompaktselt hoonestatud alad) aladel ei ole lubatud puulehtede põletamine. Käitlemiseks tuleb need kompostida või ära vedada.

3. peatükk Vastutus 

§ 11.  Vastutus eeskirja rikkumise eest

 (1) Vastutus eeskirja rikkumise eest on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66².

 (2) Toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Keskkonnainspektsioon.

 (3) Vallavalitsusel on õigus teha ettekirjutusi, andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

4. peatükk Rakendussätted  

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 03.12.2002. a määrus nr 12 „Vara valla avaliku korra, koerte ja kasside pidamise ning heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine“.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees