Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Tervishoid

Teksti suurus:

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 13

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 20.05.2014 nr 10
RT IV, 30.05.2014, 57
jõustumine 02.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.05.2015RT IV, 03.06.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolevas korras sätestatakse Kanepi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

 (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev, Kanepi valla elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, laste ja noorsootöö, spordi ja rahvatervise edendamiseks.

 (3) Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

2. peatükk Toetuste taotlemine 

§ 2.  Toetuse taotlemise kriteeriumid

 (1) Toetust võib taotleda seltsing/kodanikeühendus, mittetulundusühing või sihtasutus, mille asukoht on registreeritud Kanepi vallas, või eraisik, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kanepi vallas.
[RT IV, 03.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

 (2) Toetuste üldsumma määrab Kanepi vallavolikogu valla eelarvega.

 (3) Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.

 (4) Toetuse piirmäär ühes eelarveaastas on kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta.
[RT IV, 03.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.  Toetatavad tegevused ja üritused

  Toetust on õigustaotleda alljärgnevatele tegevustele:
 1) maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest ja programmidest finantseeritud projektide kaasfinantseerimine;
 2) laste ja kuni 26 aastaste noorte osalemine maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, seminaridel ja kultuuriüritustel;
 3) Kanepi vallas toimuvate kogukondlike ja ülevallaliste tegevuste ning avalike ürituste korraldamine, sh. spordi- ja rahvaterviseüritused, võistlused ja laagrid;
 4) rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine;
 5) Kanepi valla territooriumil toimuvate rahvusvaheliste, vabariiklike ja maakondlike ürituste korraldamise kaasfinantseerimine.

§ 4.  Abikõlbulikud kulud

 (1) Abikõlbulikud on kulud, mis on otseselt seotud § 3 nimetatud tegevuste ja ürituste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

 (2) Abikõlbulikud on toitlustamiskulud, mis on seotud laste-, noorte-, eakate või rahvaspordiüritustel osalejate toitlustamisega.

 (3) Abikõlbulikud ei ole järgmised kulud:
 1) juriidiliste isikute asutamiskulud;
 2) esinduskulud ja kingitused;
 3) liikmemaksud;
 4) igapäevased majanduskulud (tegevuskulud);
 5) toitlustamise ja alkohoolsete jookide ostmisega seotud kulud;
 6) muud projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 5.  Toetuse ja kaasfinantseerimise määr. Omaosaluse katmine

 (1) Toetuse määr § 3 lõike 1 punktides 1 ja 5 projektide puhul on kuni 20 % ja teiste taotluste puhul kuni 80 % abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.
[RT IV, 03.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

 (2) Käesoleva korra § 3 lõike 1 punktides 2-4 toodud taotluste puhul võib taotleja omafinantseeringu osaks olla mitterahaline omafinantseering. Mitterahaline omafinantseering on tegevuse või investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö.

§ 6.  Avalikkuse teavitamine

 (1) Toetuse taotlemise võimalusest ja tähtajast teavitab vallavalitsus üldsust Kanepi valla ajalehe „Kanepi Teataja“ ning valla veebilehe kaudu vähemalt üks kuu ette.

 (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Kanepi valla ajalehes „Kanepi Teataja“ ja valla veebilehel pärast toetuse eraldamist.

 (3) Toetuse saaja teavitab avalikkust, et projekt viiakse ellu Kanepi valla toetusel (nt kasutab ürituse reklaamis, trükistel, infomaterjalidel jms Kanepi valla vappi ja nime, ürituste korraldamisel toob selgelt esile ürituse seotuse Kanepi valla toetusega jne).

§ 7.  Toetuste taotlemise tähtajad

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja käesoleva määruse lisas toodud vormikohase taotluse vallavalitsusele iga aasta 1. novembriks (korraline taotlus).

 (2) Taotlusvoorude välised taotlused (erakorraline taotlus) tuleb esitada vähemalt kuu aega enne ürituse toimumist. Erakorralisi taotlusi rahastatakse vabade eelarvevahendite olemasolul.

3. peatükk Taotluste menetlemine 

§ 8.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Taotlus esitatakse vormikohasel avaldusel vallavalitsusele.

 (2) Vallavalitsuse poolt nimetatud ametnik kontrollib tähtaegselt esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest vallakantseleis.

 (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine vallavalitsuse protokollilise otsusega, tuues välja taotluse rahuldamata jätmise põhjus ja puudused. Otsus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

 (4) Vallavalitsuse poolt nimetatud ametnik jätab taotleja, kes ei ole esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet või kes on maksuvõlglane, taotluse menetlemata ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

 (5) Vallavalitsuse poolt nimetatud ametnik edastab nõuetekohased taotlused 15 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega läbi vaatamiseks ja hindamiseks vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjonile. Komisjon esitab otsuse taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta vallavalitsusele.

 (6) Komisjon vaatab taotlused läbi kuu aja jooksul vallavalitsuse poolt taotluste saamisest arvates, kuid mitte enne vallaeelarve vastuvõtmist.

 (7) Taotluste läbivaatamise või hindamise üle otsustusõigust omav isik taandab ennast taotluse arutelust või otsustamisest, kui on tegemist huvide konfliktiga korruptsioonivastase seaduse mõistes.

§ 9.  Toetuse määramine ja lepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus otsustab toetuse määramise kahe (2) nädala jooksul pärast hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni otsuse laekumist. Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni otsusega mittenõustumisel tuleb vallavalitsusel otsust komisjonile kirjalikult põhjendada.

 (2) Toetus makstakse välja vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel ning korras.

 (3) Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus lepingu ühe kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse vastuvõtmisest.

 (4) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
 2) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 3) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (5) Kui toetuse taotleja ei allkirjasta lepingut ühe (1) kuu jooksul arvates lepingu projekti väljasaatmisest vallavalitsuse poolt või pooled ei jõua lepingu sõlmimisel kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks.

 (6) Toetatud tegevuse või ürituse ärajäämisel lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja on kohustatud toetuseks eraldatud summa vallale tagastama 10 päeva jooksul arvates vastava nõude saamisest.

4. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 10.  Aruandlus

  Valla eelarvest toetust saanud isik esitab vallavalitsusele käesoleva määruse lisas 2 toodud vormikohase kulude aruande ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse toimumist või projekti lõppemist. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide koopiad saadud toetuse ulatuses.

§ 11.  Kontroll ja järelevalve

 (1) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab vallavalitsuse nimetatud ametnik või ametnikud.

 (2) Kontrollijal on kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide originaale, seletusi ja aruandeid.

 (3) Vallavalitsusel on õigustoetus tagasi nõuda juhul kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) tegevus või üritus, mille korraldamiseks toetus eraldati, on jäänud toimumata;
 4) kahe kuu jooksul peale projekti lõppemist ei ole toetuse saaja esitanud nõuetekohast aruandlust vallavalitsusele, kui vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti;
 5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

 (4) Määruses sätestatud toetuste määramist, maksmist ja kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1  Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlus

Lisa 2  Mittetulundusliku tegevuse toetuse aruanne