Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kord Kadrina vallas

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 22

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kord Kadrina vallas

Vastu võetud 27.05.2015 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1, § 42 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvest Kadrina valla eelarvesse toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägist ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks eraldatud vahenditest toimetuleku soodustamiseks täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja teenuste osutamise tingimused.

§ 2.   Täiendava sotsiaaltoetuse või sotsiaalteenuse saajad

  Täiendava sotsiaaltoetuse või sotsiaalteenuse saajateks on rahvastikuregistris Kadrina valla elanikuna registreeritud abivajavad isikud:
  1) toimetulekutoetust saav isik või perekond;
  2) toimetulekuraskustega pere;
  3) üksikvanem;
  4) kolme- ja enamalapseline pere;
  5) puudega isikud;
  6) pere, kus kasvab puudega laps;
  7) vanadus või töövõimetuspensionär;
  8) töötu või tööotsija;
  9) tugiisikuteenust või isikliku abistaja teenust vajav isik;
  10) teised riskirühmad.

§ 3.   Täiendava sotsiaaltoetuse maksmise tingimused

  (1) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse ning tehakse eraldisi sotsiaalteenuste osutamiseks riigieelarvest toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud rahaliste vahendite ülejäägi korral ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks eraldatud vahenditest vastaval eelarveaastal.

  (2) Toetust makstakse hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks ja esmavajaduste rahuldamiseks.

§ 4.   Täiendava sotsiaaltoetuse maksmise või teenuse osutamise juhud

  (1) Täiendav sotsiaaltoetust makstakse või teenust osutatakse:
  1) abiabivahendite ostmiseks puudega isikule;
  2) transporditoetuseks töö otsimiseks ja tööle saamiseks esimestel kuudel, tööharjutusel osalemiseks;
  3) abivajavate isikute toimetulekut toetavate võlanõustamis-, karjäärinõustamise- ja muu nõustamisteenuse korraldamise või sisseostetud teenuse eest tasumiseks;
  4) elamispinna kohandamiseks puuetega inimestele;
  5) sotsiaaleluruumi hädavajaliku olukorra parandamiseks;
  6) lasteaia- ja koolitoiduraha kompenseerimiseks;
  7) eestkoste- ja hooldusperedele täiendavaks toimetulekutoetuseks;
  8) puudega isikule transporditoetuseks;
  9) puudega isikute rehabilitatsiooniteenuse või haiglakulude katmiseks;
  10) ravikindlustusega hõivamata isikute ravikulude katmiseks;
  11) ühekordseks toetuseks toimetuleku soodustamiseks;
  12) seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega isikuteta inimese hoolduskulude osaliseks või täielikuks katmiseks hoolekandeasutuses;
  13) toimetulekuraskustes perede eluasemekulude võlgnevuste kompenseerimiseks;
  14) varjupaiga, turvatoateenuse, perekonnas hooldamise või puudega lapse hooldamise eest tasumiseks;
  15) toimetulekuraskustes isiku eluruumi hädavajaliku olukorra parandamiseks;
  16) vähekindlustatud isikule küttematerjali ostmiseks üks kord aastas;
  17) vähekindlustatud isikutele retseptiravimite kompenseerimiseks;
  18) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (tulekahju, loodusõnnetus, kuriteo ohvriks langemine, pikaajaline haigus jms);
  19) sõltuvushäirega isikule võõrutusravi või rehabilitatsiooniteenuse saamiseks kliendi vanemliku või tööhõivealase suutlikkuse tõstmiseks;
  20) riskigrupi esindajale dokumentide vormistamisega seotud kulude (riigilõiv, dokumendifotod, arhiiviteatised, ühistranspordikulud jms) kompenseerimiseks;
  21) lasterikastele peredele koolitarvete ostmiseks;
  22) sotsiaalprojektide kaasfinantseerimiseks.

  (2) Toimetulekutoetuse vahendeid võib kasutada uute sotsiaalteenuste käivitamiseks, sotsiaaltöö korraldamisega seotud kulude ning sotsiaalala spetsialistide koolituskulude katteks.

§ 5.   Täiendava sotsiaaltoetuse või sotsiaalteenuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse või teenuse saamiseks peab taotleja esitama Kadrina Vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajaduse ning lisab sellele sissetulekuid ja võimalusel kulusid tõendavad dokumendid. Erandjuhul võib taotluse või abivajajate nimekirja toetuse maksmiseks või teenuse eest tasumiseks esitada sotsiaalala töötaja.

  (2) Taotleja avalduse töötavad läbi sotsiaalse kaitse spetsialistid ning teevad ettepaneku vallavalitsusele sotsiaaltoetuse või teenuse määramiseks.

  (3) Toetuse andmisel ja suuruse määramisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja võimet toime tulla. Sotsiaalala töötajad võivad taotlejalt nõuda täiendavaid andmeid ja tõendeid ning vajadusel teha kodukülastuse.

  (4) Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel valla kassast või kantakse korralduses märgitud toetuse saaja või teenuse osutaja arveldusarvele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json