Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Tapa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide palgajuhend

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 32

Tapa Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide palgajuhend

Vastu võetud 28.03.2013 nr 86
RT IV, 04.04.2013, 63
jõustumine 07.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2015RT IV, 03.06.2015, 2001.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 35 ja punkt 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõige 5 ja § 63 lõige 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Tapa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem, mis arvestab ametikoha väärtust sõltumata teenistuskoha liigist ning tagab palkade sisemise õigluse ja võrdluse palgaturuga.

  (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele ja hallatava asutuse juhtidele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Teenistuja – vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja.
  2) Ametnik –Tapa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) otsuse alusel ametikoha järgne isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks.
  3) Töötaja – vallavolikogu otsuse alusel asutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd.
  4) Hallatava asutuse juht- põhimääruse alusel tegutseva valla hallatava asutuse juht.
  5) Teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht.
  6) Töötasu – tasu, mis koosneb põhipalgast, lisatasust ja asendustasust, mida asutus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale ja preemiast.
  7) Põhipalk – teenistuja määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgamäär.
  8) Lisatasu- täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstav lisatasu.
  9) Asendustasu- põhipalgale lisaks makstav täiendav tasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest.
  10) Preemia- kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest kohaldatav ergutus.

§ 3.   Üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja või hallatava asutuse juht täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksvale arvelduskuule järgneval päeval teenistuja või hallatava asutuse juhi poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui jooksvale kuule järgneva kuu esimene päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele järgneval tööpäeval.

  (5) Vallavalitsus võib teenistuja või hallatava asutuse juhi palgast kinni pidada ametiasutuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa või makstud ettemakse, mille nimetatud isikud peavad ametiasutusele tagastama. Selleks on vajalik teenistuja või hallatava asutuse juhi kirjalik nõusolek.

  (6) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

  (7) Teenistujatele ja hallatava asutuste juhtidele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse vallavalitsuse struktuuriüksustele ja hallatavatele asutustele eraldatud tööjõukulude eelarvet. Määratud töötasud ei tohi tuua kaasa tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust jooksval eelarveaastal.

  (8) Ametniku palga määrab käskkirjaga vallavanem. Töötaja ja hallatava asutuse juhi töötasu lepitakse kokku vallavanemaga töölepingus või selle lisas.

  (9) Teenistuja või hallatava asutuse juhi individuaalse põhipalga määramisel lähtutakse palgaastmestikus tema teenistus- või töökohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

  (10) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest kuni 20 % madalam palgamäär.

§ 4.   Töötasu komponendid

  Töötasu võib lisaks põhipalgale sisaldada:
  1) asendustasu,
  2) lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest,
  3) preemiat.

§ 5.   Teenistuskohtade grupid

  (1) Vallavalitsuse teenistujate teenistuskohad ja hallatavate asutuste juhid jagatakse viide erinevasse gruppi
  1) teenistujad I;
  2) hallatavate asutuste (va. haridusasutused) juhid;
  3) teenistujad II;
  4) haridusasutuste juhid;
  5) teenistujad III.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud grupid moodustatakse lähtuvalt sellest, millised on teenistuskohtadele ja hallatavate asutuste juhtidele esitatavad nõuded ja ootused hariduse, kogemuse, töö reguleerituse, mõtlemisülesande keerukuse, juhtimisülesande täitmise ja vastutuse osas. Teenistujate grupid kinnitab vallavalitsus.

  (3) Iga teenistuskohtade grupi ja neile vastavate palgavahemike alusel moodustatakse palgaklassid.

§ 6.   Palgaklassid

  (1) I palgaklass, mida rakendatakse „Teenistujad I“ teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. I palgaklassi miinimumtase on 410, keskmine tase 780 ja maksimumtase 1 150 eurot.
[RT IV, 03.06.2015, 20 - jõust. 01.01.2016]

  (2) II palgaklass, mida rakendatakse „Hallatavate asutuste (va. haridusasutused) juhid“ teenistuskohtade gruppi kuuluvate hallatavate asutuste juhtide suhtes. II palgaklassi miinimumtase on 540, keskmine tase 1 040 ja maksimumtase 1 540 eurot.
[RT IV, 03.06.2015, 20 - jõust. 01.01.2016]

  (3) III palgaklass, mida rakendatakse „Teenistujad II“ teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. III palgaklassi miinimumtase on 915, keskmine tase 1 298 ja maksimumtase 1 680 eurot.
[RT IV, 03.06.2015, 20 - jõust. 01.01.2016]

  (4) IV palgaklass, mida rakendatakse „Haridusasutuste juhid“ teenistuskohtade gruppi kuuluvate haridusasutuste juhtide suhtes. IV palgaklassi miinimumtase on 915, keskmine tase 1 508 ja maksimumtase 2 100 eurot.
[RT IV, 03.06.2015, 20 - jõust. 01.01.2016]

  (5) V palgaklass, mida rakendatakse „Teenistujad III“ teenistuskohtade gruppi kuuluvate teenistujate suhtes. V palgaklassi miinimumtase on 1 290, keskmine tase 1 835 ja maksimumtase 2 380 eurot.
[RT IV, 03.06.2015, 20 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Palgaastmestikus vastavale teenistuskohale ettenähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka on lubatud maksta vaid erandjuhtudel, mille põhjendatust hindab vallavanem.

  (7) Palgaastmestiku muutus ei tähenda automaatselt individuaalsete palkade muutmist.

§ 7.   Lisa- ja asendustasude maksmise tingimused ja kord

  (1) Käesoleva määruse alusel tasustatavatele teenistujatele ja hallatavate asutuste juhtidele võib maksta lisatasus ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest;

  (2) Käesoleva määruse alusel tasustatavatele teenistujatele võib maksta asendustasu äraoleva teenistuja asendamise eest.

  (3) Ühes kalendrikuus võib asendus- või lisatasu maksta mitte enam kui 50% teenistuja põhipalgast. Asendus- ja lisatasu määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 8.   Preemia

  (1) Teenistujatele ja hallatavate asutuste juhtidele võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistus- ja töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Ametiasutuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Teenistuja või hallatava asutuse juhi teenistusest vabastamisel teenistuja või hallatava asutuse juhi algatusel võib vallavanema otsusel maksta neile preemiat kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

  (4) Otsus preemia maksmiseks teenistuskohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest või erakordse saavutuse või projekti lõpetamise eest peab olema motiveeritud.

  (5) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

  (6) Samade ülesannete täitmisega seoses teenistujale ja hallatava asutuse juhile lisatasu ja preemiat samaaegselt ei maksta.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse rakendamine

  Määruse § 5 ja § 6 rakendatakse alates 01. jaanuarist 2013.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json