Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 35

Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2014 nr 33
RT IV, 22.08.2014, 26
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2015RT IV, 03.06.2015, 706.06.2015

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ning noorsootöö seaduse § 3 p 2 ja § 8 p 6 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Kose Avatud Noortekeskus (edaspidi Noortekeskus) on Kose Vallavalitsuse hallatav asutus. Noortekeskuse teeninduspiirkonnaks on Kose vald.

  (2) Noortekeskuse postiaadress on Hariduse 2, Kose alevik, 75101 Harjumaa.

  (3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kose Vallavolikogu ning Kose Vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Noortekeskus kasutab Kose valla ühtset sümboolikat.

  (5) Noortekeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu. Noortekeskus kasutab oma tulu üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (6) Noortekeskuse struktuuris on järgmised noortekeskused:
  1) Ravila Noortekeskus, Ravila alevik, Kose vald, 75101 Harjumaa;
  2) Oru Noortekeskus, Oru küla, Kose vald, 75103 Harjumaa;
  3) Kose-Uuemõisa Noortekeskus, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, 75102 Harjumaa;
  4) Palvere Noortekeskus, Palvere küla, Kose vald, 75108 Harjumaa;
  5) Ardu Noortekeskus, Ardu alevik, Kose vald, 75001 Harjumaa;
[RT IV, 03.06.2015, 7 - jõust. 06.06.2015]
  6) Habaja Noortekeskus, Habaja alevik, Kose vald, 75002 Harjumaa.
[RT IV, 03.06.2015, 7 - jõust. 06.06.2015]

  (7) Noortekeskusel on Kose valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 2.   NOORTEKESKUSE EESMÄRK

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Kose vallas. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Noortekeskuse tegevus on suunatud Kose valla noortele.

§ 3.   NOORTEKESKUSE ÜLESANDED

  (1) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) pakkuda noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
  2) toetada noorte omaalgatust, arengut, sotsialiseerumist ja ühiskonnastumist;
  3) korraldada noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;
  4) viia läbi noorsoo vajadusi puudutavaid uuringuid ja seostada tegevused tulemustega;
  5) korraldada noorte töökasvatust;
  6) teha koostööd erinevate huvikeskustega, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  7) koostada ja juhtida tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  8) arendada noorsootööd valla erinevates piirkondades.

  (2) Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt Noortekeskuse kasutusse antud Kose valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab Noortekeskuse direktori ettepanekul Kose Vallavalitsus;
  4) teostada Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada Kose Vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd Kose valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
  7) osaleda Kose Vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 4.   NOORTEKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE

  (1) Asutust juhib direktor, kes valitakse avaliku konkursi korras. Direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ning direktorile määrab palga Kose valla vallavanem käskkirjaga.

  (2) Asutuse direktoril peab olema noorsootööalane kõrgharidus ja noorsootöötaja kvalifikatsiooni VI tase (endine IV tase).

  (3) Asutuse direktori töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab Kose valla vallavanem.

  (4) Asutuse direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust asutuse üldseisundi, vara säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab asutust;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks vastavalt Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele;
  4) kinnitab asutuse töösisekorraeeskirja arvestades Kose Vallavolikogu poolt ettenähtud korda ja töötajate ametijuhendeid ning sõlmib, muudab ja lõpetab asutuse töötajatega töölepingud;
  5) esitab asutuse eelarve projekti Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  6) moodustab asutuse nõukogu, mis koosneb vähemalt 2/3 ulatuses noortest ning on nõuandvaks organiks noorsootöö korraldamisel;
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi;
  8) töötab välja ning käivitab noorte olukorra seiresüsteemi;
  9) määrab töötajate töökohustused ja töötasu suuruse vastavalt kinnitatud palgafondile ning määrab palgafondi piires töötajatele lisatasu, preemiad, ühekordseid toetusi.

§ 5.   NOORTEKESKUSE NÕUKOGU

  (1) Noortekeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, anda hinnanguid ning soovitusi Noortekeskuse tööd puudutavates küsimustes.

  (2) Nõukogu on viieliikmeline, kuhu kuulub üks Kose Vallavalitsuse esindaja, üks Kose Gümnaasiumi esindaja, Kose kultuurikeskuse juhataja ning kaks noorte esindajat.

  (3) Nõukogu valitakse 3 aastaks, mille kinnitab Kose Vallavalitsus korraldusega.

  (4) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas.

  (5) Nõukogu koosolekutest võtab osa Noortekeskuse direktor, kes on nõukogu ees aruandekohustuslik.

  (6) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või Noortekeskuse direktor. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest, sealhulgas esimees.

  (7) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega.

  (8) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ja saadetakse igale nõukogu liikmele.

  (9) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse Noortekeskuses.

  (10) Nõukogu nõustab direktorit ja teeb Kose Vallavolikogule ja Kose Vallavalitsusele ettepanekuid Noortekeskuse töö korraldamise kohta.

  (11) Oma tegevuses juhindub nõukogu noorsootööd reguleerivatest õigusaktidest.

  (12) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (13) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
  1) ettepanekute tegemine noorsootööga seonduvate noorteprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
  2) Noortekeskuse tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta ning noortekeskuse arengukava heakskiitmine;
  3) Noortekeskuse eelarve eelnõu ja aastaaruande läbivaatamine ja heakskiitmine;
  4) muude noorsootööd puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine,
ettepanekute tegemine Noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

  (14) Nõukogul on õigus:
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda direktorilt aruandeid Noortekeskuse tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid Noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  4) kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

§ 6.   NOORTEKESKUSE TÖÖTAJAD

  (1) Noortekeskuse töötajateks on noortejuhid ja Noortekeskuse majandamist tagavad ning noortejuhte abistavad töötajad.

  (2) Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades koosseisu eelnevalt Kose Vallavalitsusega.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud direktor vastavalt tööõigust reguleerivatele õigusaktidele.

§ 7.   NOORTEJUHT

  (1) Noortejuhi ülesanded:
  1) avatud noorsootöö korraldamine Noortekeskuses;
  2) sündmuste ja koolituste korraldamine;
  3) noorteprojektide nõustamine, algatamine ja koordineerimine;
  4) noorsootööalase info kogumine, haldamine ja teavitus;
  5) e-noorsootöö arendamine;
  6) projektide kirjutamine, elluviimine ja aruandlus.

  (2) On aruandekohustuslik Noortekeskuse direktori ees.

  (3) Noortejuhti asendab Noortekeskuse direktori poolt määratud isik.

§ 8.   NOORTEKESKUSE VARA

  Noortekeskus valdab, kasutab, käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Kose Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

§ 9.   RAHALISED VAHENDID JA FINANTSEERIMISE KORRALDAMINE

  (1) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult Kose Vallavalitsuses.

  (2) Noortekeskuse eelarve tuludeks on:
  1) eraldised riigieelarvest ja Kose valla eelarvest;
  2) laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  3) eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.

  (3) Kose valla eelarvest tagatakse:
  1) Noortekeskuse töötajate töötasud;
  2) Noortekeskuse eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 10.   ARUANDLUS

  Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 11.   NOORTEKESKUSE TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

  (1) Noortekeskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Kose Vallavolikogu.

  (2) Noortekeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab Kose Vallavalitsus.

§ 12.   RAKENDUSSÄTTED

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrus jõustub 1. september 2014.

/otsingu_soovitused.json