KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 36

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 29.05.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõstamaa valla haldusterritooriumil avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded.

§ 2.   Üritusest teavitamise kohustus

  (1) Üritusest teavitatakse vallavalitsust juhul kui:
  1) selle pidamine nõuab tee sulgemist või liikluse ümberkorraldamist või
  2) see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või
  3) üritusel kavatsetakse tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte või
  4) selle eeldatav osavõtjate arv ületab 200 või
  5) see häirib oluliselt avaliku koha tavapärast kasutust.

  (2) Suuremõõtmeliseks peetakse konstruktsiooni, mille pindala on suurem kui 60 m2 ja mis on kõrgem kui 5 meetrit.

§ 3.   Ürituse teate esitamine

  (1) Üritusest teavitamiseks esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele teade ürituse kohta (edaspidi teade) kirjalikult või elektrooniliselt ürituse korraldaja või tema esindamiseks õigust omava isiku poolt allkirjastatuna.

  (2) Teates märgitakse:
  1) ürituse eesmärk;
  2) ürituse pidamise koht;
  3) üritusel osavõtjate eeldatav arv;
  4) ürituse alguse ja eeldatava lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja sidevahendi andmed;
  6) kui ürituse korraldab juriidiline isik, siis juriidilise isiku nimi ja registrikood ning juriidilise isiku eest ürituse korraldaja õigusi teostava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja sidevahendi andmed;
  7) korrapidajate olemasolul nende nimed ja isikukoodid või kui korda peab turvaettevõtja, siis tema nimi, registrikood ja sidevahendi andmed;
  8) teave üritusel kasutatavate heli- või valgustusseadmete kohta;
  9) teave ürituse pidamiseks püstitatavate telkide, lavade, tribüünide või muude suuremõõtmeliste konstruktsioonide kohta;
  10) teave ürituse parkimiskorralduse kohta juhul, kui parkimiskorraldus võib tingida liikluse ümberkorraldamise;
  11) teave avaliku tee sulgemise või liikluse ümberkorraldamise vajaduse ja ajavahemiku kohta.

  (3) Kui üritust on kavas pidada avalikult kasutataval teel, mille omanik ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, lisatakse teatele teeomaniku nõusolek.

  (4) Kui teade vastab käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele, võtab vallavalitsus teate vastu ja väljastab ürituse korraldajale viivitamata teatise ürituse teate saamise kohta.

  (5) Kui ürituse pidamine nõuab avaliku tee sulgemist või liikluse ümberkorraldamist, on vallavalitsusel õigus nõuda ürituse korraldajalt täiendavat teavet, mis on vajalik tee sulgemise või liikluse ümberkorraldamise viisi tuvastamiseks.

  (6) Vallavalitsus registreerib ja säilitab teate.

§ 4.   Ürituse pidamise luba

  (1) Ürituse teate alusel väljastab vallavalitsus oma korraldusega ürituse pidamise loa (edaspidi luba), kui teade on esitatud käesoleva määruse nõuetele vastavalt.

  (2) Luba väljastatakse peale loa väljastamiseks vajalike asjaolude selgitamist, kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva enne ürituse toimumise kavandatud aega.

  (3) Loas märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandva isiku) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) ürituse nimi;
  3) ürituse toimumise koht;
  4) ürituse pidamise aeg (alguse ja lõpu kellaaeg);
  5) ürituse pidamisega kaasnev õigus tee sulgemiseks või liikluse ümberkorraldamiseks ja selle viisi kirjeldus.

  (4) Loas märgitud teave, välja arvatud isikukood, sünniaeg ja füüsilise isiku elukoht, avaldatakse enne ürituse algust valla veebilehel.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus keelduda oma korraldusega loa andmisest, kui:
  1) üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega;
  2) ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  3) teade on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud tähtaega;
  4) samas kohas ja samal ajal toimub varem väljastatud loa kohaselt teine avalik üritus või on vallavalitsusel teave samas kohas ja samal ajal toimuvast avalikust üritusest.

§ 6.   Ürituse pidamise nõuded

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama üritusest osavõtjate ohutuse;
  2) tagama, et üritusel kasutatavad esemed ei ohusta üritusel mitteosalevaid isikuid, vara või keskkonda;
  3) lõpetama viivitamata ürituse, kui sellega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht;
  4) olema käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktis 5 või 6 nimetatud sidevahendi abil kättesaadav teate esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni ürituse lõppemisest;
  5) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks üritusel;
  6) tagama ürituse pidamise kohast käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktis 9 nimetatud konstruktsioonide eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast ürituse lõppemist;
  7) .tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise hiljemalt 24 tunni jooksul ürituse lõppemisest;
  8) taastama tavapärase liikluskorralduse kolme tunni jooksul ürituse lõppemisest.

  (2) Ürituse korraldaja võib kohustada üritusel jämedalt korda rikkuvat isikut ürituselt lahkuma.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Janek Jaansoo
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json