Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Valgjärve valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2016, 3

Valgjärve valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Vastu võetud 24.05.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 2 ning 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Valgjärve vallas korraldatud jäätmeveoks:
 1) korraldatud jäätmeveo piirkond;
 2) korraldatud jäätmeveoga liitumise tingimused;
 3) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
 4) korraldatud jäätmeveoks jäätmete vedamise sagedus ja aeg.

2. peatükk KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED  

§ 2.  Korraldatud jäätmeveo piirkond

 (1) Valgjärve vallas moodustatakse üks korraldatud jäätmeveo piirkond, mis hõlmab kogu Valgjärve valla territooriumi.

 (2) Valgjärve valla korraldatud jäätmeveo piirkond moodustab koos Kõlleste vallas, Laheda vallas, Kanepi vallas ja Vastse-Kuuste vallas moodustatud korraldatud jäätmeveopiirkondadega ühtse veopiirkonna, millele viiakse läbi jäätmeveo ainuõiguse andmiseks teenuste kontsessioon.

§ 3.  Korraldatud jäätmeveo hõlmatud jäätmeliigid

 (1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogumine ja vedu vastavalt Keskkonnaministri 14.12.2015.a. määruse nr 70 “Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu¹ ” lisas nimetatud jäätmenimistule.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud Valgjärve Vallavolikogu poolt 16.02.2016. a vastuvõetud Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühises jäätmehoolduseeskirja § 20 lg 2 nimetatud jäätmed.

§ 4.  Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine

 (1) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga alates Valgjärve valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo hanke võitnud jäätmekäitlusettevõtte korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest.

 (2) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses veopiirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveolepingu hanke korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud.

 (3) Kõik korraldatud jäätmeveoga liitunuks loetud jäätmevaldajate ja jäätmekäitlusettevõtete vahel enne konkreetsele jäätmekäitlusettevõttele Valgjärve vallas korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmist sõlmitud lepingud loetakse alates lõikes 1 toodud ajast automaatselt lõppenuks.

 (4) Vallavalitsus võib erandkorras jäätmehoolduseeskirjas määratud tähtajaks lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja poolt Vallavalitsusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

 (5) Korraldatud jäätmeveoga ei pea liituma isikud, kelle jäätmekäitlustegevuse reguleerimiseks on väljastatud Keskkonnaameti poolt jäätme- või keskkonnakompleksluba.

§ 5.  Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg

 (1) Korraldatud jäätmeveo tühjendussagedus Maaritsa, Saverna ja Valgjärve küla tiheasustusega aladel on vähemalt iga 4 nädala tagant. Hajaasustusega aladel on tühjendussagedus vähemalt iga 12 nädala tagant.

 (2) Ettevõtetes ja asutustes tekkivate jäätmete kogumise sagedus sõltub tekkivate jäätmete kogusest, kuid ei tohi olla harvem lõikes 1 toodust.

 (3) Jäätmeveo aeg on alates kell 07.00 kuni 22.00.

 (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid võib täpsustada vedaja leidmiseks korraldatava teenuste kontsessiooni hankedokumentides.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 6.  Korraldatud jäätmeveo rakendamine

 (1) Korraldatud jäätmeveo rakendamine algab pärast Valgjärve valla poolt jäätmeseaduse § 67 järgi korraldatud jäätmeveo jäätmevedaja leidmiseks hanke tulemuste kinnitamist ning jäätmevedajale Keskkonnaameti poolt jäätmeloa väljastamist.

 (2) Valgjärve Vallavalitsus teatab korraldatud jäätmeveo rakendamise algusest valla koduleheküljel, valla ajalehes “Oma Vald” ja kohalikus maakonnalehes “KOIT”.

§ 7.  Määruste jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 30.01.2008 määrus nr 10 „Valgjärve valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord” ja Valgjärve Vallavolikogu 23.11.2010 määrus nr 18 „Valgjärve Vallavolikogu 30.01.2008. a määruse nr 1-1.2/10 „Valgjärve valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord” muutmine”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Hegri Narusk
Volikogu esimees