Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2016, 5

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 26.05.2016 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Viljandi linnaeelarve reservfondi (edaspidi reservfond) moodustamise, reservfondist vahendite taotlemise, eraldamise, kasutamise, arvestuse, aruandluse ja kontrolli tingimused ning korra.

  (2) Reservfond moodustatakse iga-aastaselt linnaeelarve põhitegevuse kulude koosseisus.

  (3) Reservfondi suurus on 0,75 kuni 1,0% Viljandi linna eelarve konkreetse aasta põhitegevuse tulude eelarve kogusummast.

  (4) Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks otsustab Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) Viljandi linna eelarve vastuvõtmisel või selle muutmisel.

  (5) Reservfondist võib vahendite eraldamiseks taotluse esitada linnavalitsuse liige, linnavalitsuse struktuuriüksus, linnavalitsuse hallatav asutus, füüsiline või juriidiline isik (edaspidi taotleja).

  (6) Reservfondist eraldatakse vahendeid linnavalitsuse korraldusega.

  (7) Reservfondist vahendite eraldamise taotluse (edaspidi taotluse) ja reservfondist eraldatud vahendite kasutamise aruande vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 2.   Eraldised reservfondist

  (1) Vahendeid reservfondist eraldatakse Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega sihtotstarbeliselt.

  (2) Reservfondist võib teha eraldisi ootamatute ja üldjuhul ettenägematute põhitegevuse kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida, sealhulgas:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab linnaeelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi või linna õigusaktidest;
  3) erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks;
  4) linnaeelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust linnale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude katmiseks;
  5) esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel linna oma- ja kaasfinantseerimise kohustuse täitmiseks;
  6) rahaliste garantii- ja kinnituskirjade tagatiseks;
  7) eelarveaasta kestel volikogu otsusega moodustatavate ametiasutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks;
  8) hüvitise maksmiseks teenistusest vabastamisel juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha ametiasutuse või hallatava asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist või kui ametiasutuse või hallatava asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

  (3) Reservfondist ei ole lubatud teha eraldisi isikutele:
  1) kellele on taotluse esitamise aastaks Viljandi linnaeelarvest määratud tegevus- või projektitoetus, välja arvatud suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks vahendite taotlemisel;
  2) kellel on taotluse esitamise ajal või eraldise väljamaksmise ajal rahalisi võlgnevusi linna ees;
  3) kellel on taotluse esitamise ajal või eraldise väljamaksmise ajal Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlgnevused või kelle maksuvõlad pole ajatatud;
  4) kellel on linnalt saadud varasemate eraldiste või toetuste kasutamise aruanded nõuetekohaselt esitamata.

§ 3.   Reservfondist vahendite taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt ja digiallkirjastatult aadressile [email protected] või paberkandjal allkirjastatult aadressile Linnu 2, Viljandi. Kui linnavalitsus avab taotluste ja aruannete esitamiseks elektroonilise keskkonna, siis esitatakse linnavalitsuse poolt määratud tähtajast alates taotlused ja aruanded vaid selle keskkonna kaudu.

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt:
  1) finantseeritava tegevuse või ürituse eesmärki ja eelarvet;
  2) teiste finantseerijate andmeid ja summasid (kui kaasfinantseerimise taotlus on veel läbivaatamise järgus, siis võimalike finantseerijate andmeid ja taotletud summasid);
  3) taotletavate vahendite suurust;
  4) taotletavate vahendite kasutamise perioodi;
  5) taotleja kontaktandmeid;
  6) taotleja kinnitust, et ta on teadlik toetuse taotlemise ning aruande esitamise tingimustest;
  7) taotleja nõusolekut eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontrollimise lubamiseks linnavalitsuse poolt.

  (3) Asjade või teenuste ostmise korral ning ehitustöödega seotud kulutuste tegemiseks raha taotlemisel lisatakse taotlusele vähemalt 3 võrdlevat hinnapakkumist või kalkulatsiooni. Kui hinnapakkumisi või kalkulatsioone on vähem või puuduvad need üldse, tuleb seda taotluses põhjendada.

  (4) Taotlus koos lisamaterjalidega esitatakse vähemalt 2 nädalat enne ürituse toimumist või kulude tegemist. Nimetatud tähtaega ei rakendata avariiliste olukordade kõrvaldamiseks raha taotlemise korral.

  (5) Linnavalitsuse rahandusamet (edaspidi rahandusamet) vaatab esitatud dokumendid läbi ja hindab taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Taotluse põhjendatust hindab rahandusamet koos vastavat valdkonda kureeriva linnavalitsuse struktuuriüksusega.

  (6) Kui taotlus ei vasta nõuetele, võib rahandusamet määrata tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, võib rahandusamet jätta taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtpäevast.

§ 4.   Reservfondist vahendite eraldamine

  (1) Rahandusamet edastab nõuetele vastava taotluse koos vastava struktuuriüksuse arvamusega linnavalitsuse istungile korralduse eelnõuna. Korralduse eelnõus tuleb märkida:
  1) eraldatavate vahendite saaja nimi;
  2) eraldatavate vahendite summa;
  3) eraldatavate vahendite kasutamise sihtotstarve;
  4) reservfondi kasutamise aruande esitamise tähtpäev.

  (2) Linnavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult.

  (3) Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ja selle põhjustest teavitatakse taotlejat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul linnavalitsuse istungist, millel taotlust arutati.

  (4) Reservfondist füüsilisele või juriidilisele isikule eraldatud vahendite väljamakse aluseks on linnavalitsuse korraldus ja lepingut ei sõlmita. Eraldis kantakse taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul linnavalitsuse vastava korralduse jõustumisest.

  (5) Reservfondist linna struktuuriüksusele või hallatavale asutusele vahendite eraldamisel suurendatakse vastava struktuuriüksuse või hallatava asutuse eelarvet eraldise summa ulatuses.

§ 5.   Reservfondist eraldatud vahendite kasutamine, aruandlus ja kontroll

  (1) Reservfondist eraldatud vahendeid tuleb kasutada eesmärgipäraselt ja säästlikult.

  (2) Füüsiline või juriidiline isik, kellele on reservfondist vahendeid eraldatud, on kohustatud:
  1) eristama reservfondist eraldatud vahendid oma raamatupidamises muudest tuludest ning eraldise arvelt tehtavad kulutused muudest kuludest;
  2) esitama linnavalitsusele reservfondist eraldatud vahendite kasutamise kohta aruande linnavalitsuse korralduses märgitud tähtpäevaks;
  3) tagastama reservfondist eraldatud vahendid, mis jäid linnavalitsuse korralduses sätestatud sihtotstarbel kasutamata, aruande esitamise tähtajaks linnavalitsuse arvelduskontole;
  4) lubama linnavalitsuse määratud isikutel reservfondist eraldatud vahendite kasutamist kontrollida nii dokumentide esitamisega kui oma elu- või asukohas kohapeal.

  (3) Reservfondist eraldatud vahendite kasutamise aruanne peab sisaldama toimunud projekti või tegevuse sisulist kirjeldust ning infot tulude ja kulude kohta vastavalt taotluses esitatud eelarvele. Kulude kohta esitatakse vormikohases tabelis vähemalt eraldise ulatuses kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentide andmed (sh nimetus, number, kuupäev, sisu, summa).

  (4) Kui reservfondist eraldatud vahendite kasutamise kontrollimisel ilmneb käesolevas määruses sätestatud tingimuste rikkumisi, võib linnavalitsus eraldise saajalt vahendid tagasi nõuda.

§ 6.   Reservfondi kasutamise üle arvestuse pidamine

  (1) Reservfondi kasutamise üle peab arvestust rahandusamet.

  (2) Rahandusamet korraldab reservfondi vahendite kasutamise kohta järgneva informatsiooni ajakohase avalikustamise linna veebilehel:
  1) linnavalitsuse korralduse number ja kuupäev;
  2) eraldise saanud isiku nimi;
  3) eraldise kasutamise sihtotstarve;
  4) eraldise suurus;
  5) aruande esitamise tähtpäev ja aruande tegeliku esitamise kuupäev.

  (3) Linnavalitsus esitab volikogule informatsiooni reservfondi vahendite kasutamisest koos majandusaasta aruandega.

  (4) Eraldatud raha mittesihtotstarbelise kasutamise puhul otsustab raha tagasinõudmise linnavalitsus. Linnal on õigus nõuda eraldatud raha tagastamist juhul, kui:
  1) taotleja on eraldatud raha kasutanud mittesihtotstarbeliselt;
  2) taotleja on esitanud raha taotlemisel valeandmeid;
  3) taotleja ei ole võimaldanud eraldatud raha sihtotstarbelise kasutamise kontrollimist;
  4) taotleja ei esitanud aruannet/aruandeid vahendite kasutamise kohta;
  5) taotleja ei ole täitnud muid käesolevas korras sätestatud tingimusi.

  (5) Reservfondist eraldatud vahendite tagastamisel linnavalitsuse arvelduskontole kantakse tagastatud vahendid tagasi reservfondi eelarvesse.

§ 7.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada alates 01.01.2017. a kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 31.03.2010. a määrus nr 10 „Reservfondi kasutamise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse 2017. aasta ja järgnevate aastate reservfondi kasutamisel.

Peep Aru
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json