Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Mõisaküla linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2016, 9

Mõisaküla linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse“ § 711 lg 1 alusel.

§ 1.  Registri asutamine ja pidamise eesmärk

 (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Mõisaküla linna jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise kord.

 (2) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
 1) andmete kogumine jäätmevaldajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 3) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
 4) arvestuse pidamine jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta;
 5) linnavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.  Registri omanik ja asutaja

 (1) Registri omanik on Mõisaküla linn.

 (2) Registri asutaja on Mõisaküla Linnavolikogu.

§ 3.  Registri pidamine

  Register on digitaalselt peetav andmekogu.

§ 4.  Registri vastutav töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Mõisaküla Linnavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
 2) teeb registris muudatused ja parandused;
 3) informeerib huvitatud jäätmevaldajaid registri andmetest;
 4) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
 5) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 6) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

 (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametijuhenditega.

 (4) Vastutava töötleja ametiisikul on tööks registriga lubatud esitada päringuid ja saada andmeid riigi andmekogudest.

§ 5.  Registri volitatud töötleja

 (1) Registri volitatud töötleja on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

 (2) Volitatud töötleja:
 1) täidab registri kasutajaõigusi omava volitatud töötlejana õigusaktides sätestatud registripidaja ülesandeid;
 2) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
 3) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 4) esitab vajadusel järelepärimisi jäätmevedajatele;
 5) osaleb registri arendustöödel;
 6) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 7) registri likvideerimisel teostab andmete üleandmist.

 (3) Registri kasutajaõigusi omaval volitatud töötlejal on lubatud käesoleva määrusega talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

§ 6.  Registri töökeel

  Registri töökeel on eesti keel.

§ 7.  Andmete väljastamine registrist

 (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks linnavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevale ettevõttele ning jäätmevaldajale, kelle kohta peetakse andmeid.

 (2) Põhjendatud avalduse alusel on jäätmevaldajal õigus saada registrist teavet talle kuuluva jäätmetekkekoha korraldatud jäätmeveo andmete kohta.

 (3) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 8.  Registrisse kantakse

 (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) kliendi tüüp;
 2) nimi;
 3) isikukood või juriidilise isiku puhul äriregistri kood;
 4) elukoht või juriidilise isiku puhul asukoht;
 5) telefon;
 6) e-post;
 7) seos jäätmetekkekohaga (omanik või üürnik).

 (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta järgmised andmed:
 1) aadress;
 2) piirkond;
 3) katastritunnus;
 4) jäätmetekkekoha tüüp;
 5) elanikke;
 6) lisainfo;
 7) jäätmetekkekoha staatus;
 8) ajutine vabastus (vabastuse ajavahemik; otsuse kuupäev ja number; otsuse link; otsuse fail(id));
 9) ühiskasutus (ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit; otsuse kuupäev ja number; otsuse link; otsuse fail(id));
 10) viimane andmete muutmise kuupäev;
 11) EVALD-i viit;
 12) ühiskasutuse EVALD-i viit.

 (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekke infona järgmised andmed:
 1) leping;
 2) vedu;
 3) lepingu sõlmija;
 4) sõlmija aadress;
 5) sõlmija telefon;
 6) viimane andmete muutmise kuupäev;
 7) jäätmevedaja viit;
 8) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

 (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
 1) teenindusperiood;
 2) konteineri tüüp;
 3) jäätmeliik;
 4) teenindussagedus (päevades);
 5) omandistaatus;
 6) maht (liitrites);
 7) arv.

 (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
 1) maaüksuse nimi;
 2) tänav;
 3) majanumber;
 4) täpsustav aadress;
 5) sihtnumber;
 6) asum.

 (6) Registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

 (7) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht, kuhu saab märkida konteineri paiknemise täpse asukoha kinnistul.

§ 9.   Andmete esitamine registrisse

 (1) Jäätmevedaja esitab vastavalt automaatsele andmevahetusstandardile andmed jäätmevaldajate teenindamise kohta mitte harvem kui üks kord nädalas.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 10.   Registrisse kantud andmete muutmine

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmetekkekoha omaniku või jäätmevaldaja andmete muutmiseks;
 2) jäätmeveo erisuse sisestamiseks;
 3) riigi infosüsteemide andmebaasides sisalduva info alusel;
 4) jäätmevedaja poolt esitatud andmete sisestamiseks.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

 (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri vastutav töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 11.  Registriandmete kasutamine ja juurdepääs

 (1) Registri andmeid kasutatakse kohalikule omavalitsusele ning füüsilistele või juriidilistele isikutele pandud avalike ülesannete täitmiseks, kusjuures avaliku ülesande täitmisel peab lähtuma registri põhiandmetest. Samuti on juriidilistel ja füüsilistel isikutel juurdepääsuõigus registri andmetele õigustatud huvi korral.

 (2) Registriandmetele juurdepääs on piiratud.

§ 12.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

 (1) Järelevalvet registri pidamise üle teeb vastutav töötleja, andmekaitse järelevalveasutus ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

 (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

 (3) Andmekaitse järelevalveasutusel on lisaks isikuandmete kaitse seaduses sätestatud õigustele õigus igal ajal kontrollida riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogude pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele, anda seaduses sätestatud juhtudel lubasid andmete töötlemiseks ja ristkasutuseks, andmekogude ühendamiseks, laiendamiseks ja lõpetamiseks, lahendada andmete töötlemisel tekkivaid vaidlusi ning määrata seaduses sätestatud korras karistusi andmete ebaseadusliku töötlemise ja andmekogude pidamise korra rikkumise puhul.

§ 13.   Registri pidamise lõpetamine

 (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Mõisaküla Linnavolikogu.

 (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse, avaliku teabe seaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

 (3) Registri lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse (riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi) või nende hävitamine.

 (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 14.   Finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse eelarvest.

§ 15.   Rakendussätted

 (1) Mõisaküla Linnavolikogu 28. juuni 2007.a määrus nr 21 „Jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees