Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2016, 32

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 6
RT IV, 12.03.2016, 33
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.06.2016RT IV, 03.06.2016, 2706.06.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, paragrahvi 22 lõike 2 ja paragrahvi 30 lõike 1 punkti 4 ning sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 113 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korda Järvakandi vallas.

§ 2.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada
 1) isikliku abistaja, kooliabistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
 2) perede nõustamise korraldamiseks;
 3) tugiisiku- või lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
 4) abivahendite soetamiseks;
 5) eluaseme kohandamiseks;
 6) logopeedi teenuse osutamiseks;
 7) rehabilitatsiooniteenuse täiendavate kulude eest tasumiseks;
 8) transporditeenuse hüvitamiseks;
 9) muude teenuste ja toetuste saamiseks, mis parandavad ja toetavad raske või sügava puudega laste arengut ning nende perede toimetulekut.

 (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

§ 3.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist makstava teenuse taotlemine ja maksmine

 (1) Teenuste ning nende eest tasumist võib taotleda raske või sügava puudega lapse vanem, eestkostja või hooldaja, kui teenust vajava lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Järvakandi vald.

 (2) Teenuse taotlemiseks esitatakse kirjalik avaldus.

 (3) Teenuse osutamise ja maksmise otsustab igal üksikul juhul vallavalitsus korraldusega.

 (4) Vallavalitsus sõlmib teenuse osutajaga kirjaliku lepingu, kus on toodud osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus.

 (5) Tasu teenuse osutamise eest kantakse taotleja või teenuse osutaja pangaarvele.
[RT IV, 03.06.2016, 27 - jõust. 06.06.2016]