SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord

Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2017, 1

Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 24.05.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 lõike 1, § 15 ning § 156 lõigete 31 – 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud toetuse kasutamist raske või sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Koonga vald.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks ning kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) (inva)transpordi teenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  2) psühholoogiteenus, logopeediteenus, füsioterapeuditeenus ja muud teraapiad;
  3) isikliku abistaja, kasvataja või tugiisiku teenus;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  5) lapse eluaseme kohandamise teenus, mis vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  6) koolivaheajal laagris osalemiskulude katmine;
  7) sotsiaalteenuste väljatöötamise või perede toimetuleku parandamisega seotud koolituskulude eest tasumine;
  8) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja Koonga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse (lisatud) koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  2) otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  3) eestkoste puhul – kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping;
  4) arve osutatava/osutatud sotsiaalteenuse eest;
  5) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

  (2) Toetuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (3) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Toetuse väljamaksmine toimub teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel taotleja või teenuse osutaja pangakontole.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vallo Kappak
volikogu esimees

Lisa Taotlus raske ja sügava puudega lastele sotsiaaltoetuse eraldamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json