Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Kanepi vallas

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2017, 3

Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Kanepi vallas

Vastu võetud 23.05.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse organile pandud ülesannete täitmise jaotust Kanepi vallas.

  (2) Ametnike ja töötajate ülesanded planeerimise ja ehitusalases tegevuses määratakse ametijuhendis.

  (3) Määruses reguleerimata kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmist korraldab Kanepi Vallavalitsus.

§ 2.   Planeerimise tegevuse korraldamine

  (1) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on Kanepi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) pädevuses:
  1) seisukoha andmine üldplaneeringu muutmise suhtes maakonnaplaneeringu koostamise käigus ja vastava kokkuleppe sõlmimiseks volituste andmine;
  2) mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmava üldplaneeringu koostamise kokkuleppe sõlmimise otsustamine;
  3) seisukoha andmine olulise ruumilise mõjuga objekti üldplaneeringuga planeeritava maa-ala suuruse suhtes;
  4) üldplaneeringu, eriplaneeringu, teemaplaneeringu ja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine või mitte algatamine, vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine, kehtestamine või mitte kehtestamine ja kehtetuks tunnistamine;
  5) maakonnaplaneeringu kooskõlastamine;
  6) kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine iga viie aasta tagant;
  7) kinnisasja omandamise otsuse tegemine, kui kohalik omavalitsus on planeerimisseaduse järgi kohustatud kinnisasja omandama;
  8) riiklikult tähtsa ehitise asukoha suhtes kokkuleppe sõlmimise või sellest keeldumise otsustamine;
  9) olulise avaliku huvi olemasolu korral planeeringu algatamine alal või juhul, mida planeerimisseaduse § 125 lõigetes 1 või 2 ei ole ette nähtud;
  10) maavanema ettepanekul üldplaneeringu osaline kehtestamine;
  11) sundvalduse seadmine juhul, kui volikogu pädevuses on kehtestada planeering, millega kavandatakse tehnovõrkude või -rajatiste rajamine.

  (2) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevuses:
  1) planeeringute koostamise korraldamine ja koostamise tellimine;
  2) detailplaneeringu koostamise algatamine või mitte algatamine, vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine, kehtestamine või kehtestamata jätmine, välja arvatud määruse § 2 punktis 5 toodud detailplaneeringud, ning vallavalitsuse poolt algatatud detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine;
  3) maavanema ettepanekul detailplaneeringu osaline kehtestamine;
  4) otsustamine, kas kavandatav või koostatav detailplaneering muudab kehtestatud üldplaneeringut;
  5) volikogu pädevusse kuuluvate otsuste ettevalmistamine;
  6) planeeringute koostamise käigus vajalike menetlustoimingute tegemine vastavalt haldusmenetluse seadusele;
  7) planeeringute lähteseisukohtade kinnitamine;
  8) planeeringute elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise korraldamine;
  9) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine osas, mis puudutab planeerimisalase tegevuse korraldajale õigusaktiga pandud ülesannete täitmist;
  10) vajadusel ehituskeelu kehtestamine planeeringu ajal;
  11) planeeringute avalike väljapanekute ja arutelude korraldamine;
  12) avalike väljapanekute või arutelude tulemuste alusel planeeringutes tehtavate paranduste üle otsustamine, paranduste tegemine ning vajadusel koos ettenähtud lisainformatsiooniga planeeringute järelevalve teostajale esitamine;
  13) järelevalve teostajale valla seisukohtade selgitamine;
  14) planeerimisalaste teadete edastamine ja informatsiooni andmine õigusaktidega ettenähtud korras;
  15) planeerimisalase teabe avaldamise korraldamine piirkondlikus ajalehes, vallalehes ning valla veebileheküljel;
  16) üldplaneeringu kehtestamise ja detailplaneeringu kehtestamise otsuse või korralduse ja kehtestatud planeeringu maavanemale ning riigi maakatastri pidajale saatmine;
  17) vajadusel naaberomavalitsuste detailplaneeringute kooskõlastamine ja muudatusettepanekute tegemine;
  18) planeerimismenetlusse kaasatavate isikute ja isikute, kellega tehakse planeerimismenetluses koostööd, väljaselgitamine;
  19) planeeringute kooskõlastamise vajaduse väljaselgitamine ning planeeringute kooskõlastamisele esitamine;
  20) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine;
  21) planeerimisseaduses lubatud juhtudel halduslepingu sõlmimine planeeringute koostamise või planeeringute koostamise tellimise üleandmise ja planeeringute koostamise finantseerimise kohta, planeeringukohaste teede, tänavate ning tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise ja rahastamise kohta;
  22) sundvalduse seadmise otsustamine tehnovõrgu ja –rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks;
  23) teede, tänavate, tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise tagamiseks hüpoteegi ja reaalkoormatise seadmine;
  24) sundvalduse seadmine juhul, kui vallavalitsuse pädevuses on kehtestada planeering, millega kavandatakse tehnovõrkude või -rajatiste rajamine;
  25) muudatuste sisse viimine üldplaneeringusse;
  26) lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada vallavalitsuse poolt määratud projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel, küsides naaberkinnisasjade omanike arvamust ning kaaludes avatud menetluse läbiviimist;
  27) kehtestada oma korraldusega detailplaneeringu koostamise ajaks (maksimaalselt 2 aastaks, põhjendatud juhul võib planeerimis- ja ehituskeelu kehtivust pikendada kuni nelja aastani) planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu, kui koostatava planeeringuga kavatsetakse muuta planeeringuala kohta varem kehtestatud ehitusõigust;
  28) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute kooskõlastamine ja vajadusel koostamises osalemine valla nimel;
  29) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse.

§ 3.   Ehitusalase tegevuse korraldamine

  (1) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on volikogu pädevuses:
  1) eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustamine;
  2) ostueesõiguse kasutamise otsustamine kinnisasja suhtes, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee.

  (2) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on vallavalitsuse pädevuses:
  1) projekteerimistingimuste väljastamine või sellest keeldumise otsustamine, projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  2) ehitus- ja kasutusteatiste menetluses vajadusel haldusakti andmine;
  3) ehitusloa andmine või sellest keeldumise otsustamine, ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  4) kasutusloa andmine või sellest keeldumise otsustamine, kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  5) ehitus- ja kasutusloa menetluses keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine;
  6) puuraugu või kaevu asukoha kooskõlastamine;
  7) volikogu pädevusse kuuluvate otsuste ettevalmistamine;
  8) kohaliku tee omaniku ülesannete täitmine;
  9) kohaliku tee andmeandja ülesannete täitmine;
  10) otsuse tegemine kohaliku tee esmaseks teeregistrisse kandmiseks ja sealt kustutamiseks;
  11) kinnisasja sundvõõrandamise korraldamine;
  12) projekteerimistingimuste alusel sundvalduse seadmine;
  13) vallasvara ehitisregistrisse kandmise otsustamine;
  14) ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine;
  15) ehitise auditi tulemusel täiendavate riiklike järelevalve meetmete vajaduse otsustamine;
  16) ohtliku, ajutise või ehitusloata püstitatud ehitise lammutamise otsustamine;
  17) muude ehitusseadustikus ning ehitusvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine, näiteks kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 4.   Vastutava ametniku pädevus

  (1) Ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse üksusele pandud pädeva asutuse ülesandeid täidab vastutav ametnik järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine, vajadusel avatud menetluse kohaldamise otsustamine, projekteerimistingimuste koostamine ja avalikustamine;
  2) ehitus- ja kasutusloa taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine ja lubade väljastamine;
  3) ehitus- ja kasutusteatise menetlemine ja nende väljastamine;
  4) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastuse taotluse menetlemine;
  5) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
  6) riikliku järelevalve ülesannete teostamine;
  7) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ning vajadusel selleks auditite tegemise korraldamine;
  8) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks auditi tegemise korraldamine;
  9) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  10) ehitusuuringute aruannete säilitamise korraldamine;
  11) ehitusdokumentide ning ehitus- ja kasutusloa väljastamisega ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemisega seotud dokumentide säilitamine;
  12) ehitus- ja kasutusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teadete avaldamine;
  13) ehitisregistrisse kandmata ehitiste vastavuse kontrollimine vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõikele 2 ja kontrolli tulemusel täiendavate riikliku järelevalve meetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse otsustamine.

  (2) Vastutava ametniku pädevus määratakse ametijuhendiga.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 18.03.2010 määrus nr 9 „Kanepi valla ehitusmääruse kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json