ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetamise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetamise kord

Vastu võetud 21.03.2019 nr 31
RT IV, 26.03.2019, 15
jõustumine 29.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 03.06.2020, 906.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 2 “Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 “Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi meetme tegevuse) raames Muhu valla elanike taotluse esitamisest teavitamise, taotluse vastuvõtmise ja menetlemise, kohandamiste tegemiseks vajalike kokkulepete ja lepingute sõlmimise, tööde eest tasumise, dokumentide säilitamise projektidele järelkontrolli ja kohandamise mõju hindamise kord ning toetuse saajate nimekirja koostamise alused.

§ 2.   Rahastamise põhimõtted

  (1) Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest. Eluruumide kohandamist kaasrahastatakse vallaeelarve vahenditest. Kohaliku omavalitsuse omafinantseering on 15% abikõlbulikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Kui taotleja kasutab projekti elluviimisel omafinantseeringut, kinnitab ta allkirjaga tasumise suutlikkust taotlusel.
[RT IV, 03.06.2020, 9 - jõust. 06.06.2020]

§ 3.   Toetuse eesmärk ja toetatavad tegevused

  (1) Toetuse eesmärk on parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (2) Toetus määratakse kohandamisteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoiminguid;
  3) köögitoiminguid.

§ 4.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvooru otsustab Muhu Vallavalitsus projektis osalemise.

  (2) Projektis osalemise korral Muhu Vallavalitsus avaldab valla kodulehel ja valla lehes Muhulane järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg;
  2) kohanduste tegemise periood;
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Muhu Vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omaniku nõusolek, ainu-, kaas- või ühisomand);
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike ja korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
  6) kohanduse liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (see tähendab pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  7) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post või tavapost).

  (2) Taotlemise lihtsustamiseks võib kasutada vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormi.

  (3) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) ta on nõus tasuma kohandamise tööde eest osas, millest kohandamise tööde tegelik maksumus ületab projekti ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa;
  3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  4) ta on esitanud tõesed andmed;
  5) ta on teadlik, et toetuse taotlemine ja rahastus on seotud projekti meetmega „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (Sotsiaalkaitseministri 26.veebruari 2018 määruse

  (4) Koos taotlusega esitatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) esindusõigust tõendava dokumendi (kohtumäärus, volikiri) koopia;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  5) kodukohandamise teostamise hinnapakkumine vähemalt ühelt ettevõtjalt.

  (5) Kui taotleja kasutab projekti elluviimisel omafinantseeringut, esitatakse garantiikiri omaosaluse tasumise kohta.

  (6) Sotsiaalnõunik nõustab ja abistab vajadusel taotlejat tööde hinnapakkumuste võtmisel.

§ 6.   Eluruumi kohandamise abikõlbliku kulud

  (1) Eluruumi kohandamise abikõlblikud kulud on:
  1) ehitusteatis, ehitusprojekt ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisis tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandamist eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalid kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puuetega inimeste erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  8) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 “Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kulusid hüvitatakse tegelike kulude alusel.

  (3) Toetuse suurus määratakse tegelike kulude alusel, aga mitte rohkem kui standardiseeritud ühikuhindade alusel vastavalt sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisale 1.

  (4) Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud sotsiaalkaitseministri standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, tuleb võtta vähemalt kaks hinnapakkumust. Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, tuleb kulutuse kohta võtta vähemalt üks hinnapakkumus.

§ 7.   Taotluste menetlemine

  (1) Taotlused registreeritakse valla dokumendihaldussüsteemis ning sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris vastavalt nende laekumise ajalisele järgnevusele.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, annab sotsiaalnõunik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kohanduse vajalikkuse hindamiseks teeb sotsiaalnõunik kodukülastuse, mille käigus hindab taotleja tegevuspiirangut ja kõrvalabi vajadust. Külastuse tulemused fikseeritakse aktiga. Vajadusel osaleb kodukülastuses sotsiaalnõuniku poolt kaasatud spetsialist.

  (4) Sotsiaalnõunikul on õigus nõuda lisadokumente ja teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks. Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Sotsiaalnõunik esitab tähtajaks laekunud nõuetele vastavad taotlused vallavolikogu sotsiaalkomisjonile (edaspidi sotsiaalkomisjon) hindamiseks.

§ 8.   Toetuse saajate nimekirja koostamine

  Toetuse saajate pingerea koostab sotsiaalkomisjon, kes lähtub:
  1) isiku puudest tulenevatest vajadustest;
  2) asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev toimetulek paraneb;
  3) asjaolust, kas kohandamine tagab paremad elamis-, õppimis- või töötamistingimused;
  4) hoolduskoormuse vähenemisest.

§ 9.   Toetuse määramine

  Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  (1) Pärast valla taotlusele riigilt puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise hüvituse saamiseks positiivse vastuse saamist sõlmitakse vallavalitsuse, toetuse saaja või tema seadusliku esindaja ja kohandamistööde teostaja vahel haldusleping eluaseme kohandamise teostamiseks.

  (2) Eluaseme kohandamise töid võib alustada pärast lepingu sõlmimist. Enne lepingu allkirjastamist alustatud või lõpetatud eluaseme kohandamise tööde kulusid vallavalitsus ei kata.

  (3) Kui eluaseme kohandamise tööde käigus ilmneb, et eluaset ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või toetuse saaja soovib loobuda mõnest kohandamise töö osast, tuleb sellest koheselt teavitada vallavalitsust ning kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkamist. Sellest lähtuvalt võib muuta eluaseme kohandamise tööde maksumust ja vallavalitsuse poolt kaetavat osa.

  (4) Eluaseme kohandamise valmides teostab vallavalitsus kohapealse ülevaatuse ning koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt. Puuduste ilmnemisel tuleb kohandamise teostajal puudused kõrvaldada, seejärel sõlmitakse üleandmise-vastuvõtmise akt.

§ 11.   Füüsilise kohandamise tööde eest tasumine

  Eluaseme kohandamise tööde eest tasumine toimub tööde teostaja poolt vallavalitsusele esitatud arve alusel, arvestades käesoleva määruse § 6 lõigetes 2–4 sätestatut.

§ 12.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Vallavalitsus säilitab meetme tegevuse kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 35 lõigetele 2 ja 4.

  (2) Muhu Vallavalitsus teeb toetuse järelkontrolli ja hindab kohandamise mõju toetuse saajale ühe kalendriaasta jooksul toetuse väljamakse tegemisest arvates.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json