Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 15

Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1 ja avaliku teabe seaduse § 435 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse Lääne-Harju valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) ja sätestatakse registri pidamise kord.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine jäätmevaldajate, jäätmevedajate, jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmeveo lepingu alusel tühjendatavate jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta.

  (2) Registri andmeid kasutatakse Lääne-Harju vallas jäätmehoolduse kavandamiseks ja korraldamiseks ning järelevalve teostamiseks.

§ 3.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Lääne-Harju vald.

  (2) Registri asutaja on Lääne-Harju Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 4.   Registri pidamine

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.

  (3) Registri pidamist finantseeritakse Lääne-Harju valla eelarvest.

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Lääne-Harju Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab ja juhib registri pidamist;
  2) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  3) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  4) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  5) annab vastutava töötleja registripidajale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  6) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik.

  (2) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatusi ja parandusi;
  4) teavitab muudatuste sisseviimisest andmete esitajat ja vajadusel jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi vastavalt vajadusele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) vastutab tema registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  8) annab registri likvideerimisel andmed üle selleks nimetatud isikule;
  9) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täidavad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhenditega.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmeveopiirkonna nimetus.

  (2) Registrisse kantakse jäätmevedaja kohta järgmised andmed:
  1) jäätmevedaja nimi;
  2) andmevahetuse unikaalne kasutajanimi infosüsteemide vahelises automaatses andmevahetuses;
  3) jäätmeveolepingu ajavahemik.

  (3) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) nimi või nimetus;
  2) isikukood või registrikood;
  3) elukoht/asukoht;
  4) telefon;
  5) e-posti aadress.

  (4) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) asustusüksus;
  2) aadress;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanike arv;
  6) korterite arv;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutise vabastuse ajavahemik;
  10) ajutise vabastuse otsuse kuupäev ja number;
  11) ajutise vabastuse otsuse link ja/või otsuse fail;
  12) viimane andmete muutmise kuupäev;
  13) tunnus (registri viit);
  14) ühiskasutuse tunnus (registri viit);
  15) üürniku andmed, kui ta on jäätmeveolepingu sõlmija.

  (5) Registrisse kantakse jäätmevedaja esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija (sh juriidilise isiku) nimi;
  4) lepingu sõlmija aadress;
  5) lepingu sõlmija telefon;
  6) lepingu sõlmija e-post;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) jäätmevedaja viit;
  9) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

  (6) Registrisse kantakse jäätmete kogumise ja üleandmise kohta järgmised andmed:
  1) kogumisvahendi teenindusperiood;
  2) kogumisvahendi tüüp;
  3) kogumisvahendi jäätmeliik;
  4) kogumisvahendi teenindusvälp päevades;
  5) kogumisvahendi omandistaatus;
  6) kogumisvahendi maht liitrites.

  (7) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht katastriüksusel.

§ 8.   Andmevahetus

  (1) Jäätmevedajad esitavad üks kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokollikohased andmed teenindavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Registri aadressiandmed ja katastripiirid uuendatakse igaöiselt aadressiandmete süsteemi avaandmetest.

  (4) Registri kinnistuomanike andmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga kinnistusraamatust.

  (5) Kinnistuomanike elukoha või asukoha andmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga Eesti Rahvastikuregistrist või Äriregistrist.

§ 9.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse ja parandatakse automaatselt teiste kontrollitud registrite andmete põhjal või tõendipõhiselt registripidaja poolt.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registripidaja teavitab muudatustest ja parandustest vajadusel andmete esitajat.

§ 10.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vastutava töötleja teenistuses olevatele ametnikele ja töötajatele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsioonidega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registripidajale taotlus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt ja soovitud andmed.

§ 11.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (3) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist, sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 24 kuud.

  (4) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (5) Jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse, arhiveeritakse automaatselt ja säilitatakse 5 aastat. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 12.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 13.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.
21.07.2020 18:35
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas 'Registri' Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Paldiski Linnavolikogu 26.05.2016 määrus nr 9 „Paldiski linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json