HaridusKool

Teksti suurus:

Rakvere valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 16

Rakvere valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Vastu võetud 27.05.2020 nr 68

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lg 5 ja § 73, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lg 3 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rakvere valla koolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatustööks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, käesolevast määrusest ning teistest hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 3.   Hoolekogu liikmed

  (1) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuulub kooli pidaja esindaja, õpilaste esindaja, õppenõukogu esindaja, lapsevanemate esindaja, vilistlaste esindaja ning kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Ühise asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub kooli pidaja esindaja, vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad, vilistlaste esindaja ning kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Hoolekogu moodustamise põhimõtted

  (1) Hoolekogu moodustab ja muudatused kinnitab Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooli direktori (edaspidi direktor) ettepanekul.

  (2) Kooli pidaja esindaja määrab Rakvere Vallavolikogu oma otsusega.

  (3) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õppenõukogu esindaja nimetatakse õppenõukogu koosolekul;
  2) vanemate ja vilistlaste esindaja(d) valitakse kooli üldkoosolekul;
  3) õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt;
  4) kooli toetava organisatsiooni esindaja nimetatakse kooli direktori ettepanekul.

§ 5.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte kauem, kui tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Õppenõukogu esindaja volitus kestab kuni töölepingu lõppemiseni või uue esindaja nimetamiseni.

  (3) Vanemate esindaja(te) volitus kestab kuni liikme lapse koolist välja arvamiseni või uue esindaja valimiseni.

  (4) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilase koolist väljaarvamiseni või uue esindaja nimetamiseni.

  (5) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused lõpevad uute esindajate nimetamisel.

  (6) Hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 6.   Hoolekogu tööülesanded

  Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) teeb ettepaneku vallavalitsusele lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks lasteaia rühmades;
  6) otsustab lasteaiarühmade osas lapse toidukulu päevamaksumuse;
  7) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  8) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  9) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  10) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  11) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  12) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  13) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  14) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  15) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  16) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  17) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  18) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  19) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 7.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 8.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

§ 9.   Hoolekogu koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või direktori või kooli pidaja ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (3) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 10.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (5) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

  (6) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 11.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused avaldatakse kooli veebilehel.

  (5) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 12.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

§ 13.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- või vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 14.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokkukutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraoleku aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 15.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 22.01.2014 määrusega nr 5 kehtestatud „Sõmeru valla põhikoolide hoolekogude moodustamine ja töökord“.

  (2) Kuni käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud Sõmeru ja Rakvere valla põhikoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord alusel vastuvõetud otsused kehtivad pärast käesoleva määruse jõustumist niivõrd, kuivõrd nad ei ole vastuolus käesoleva määrusega, kuni nende kehtetuks tunnistamiseni.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json