Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 03.10.2019 määruse nr 12 „Lääne-Nigula valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 17

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 03.10.2019 määruse nr 12 „Lääne-Nigula valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.05.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääne-Nigula Vallavalitsuse 03.10.2019 määrust nr 12 „Lääne-Nigula valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ muudetakse järgmiselt:
  1) § 2 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registri asutab Lääne-Nigula Vallavalitsus“;
  2) § 2 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registri pidamist reguleerib käesolev määrus, mida muudab ning tunnistab kehtetuks vallavalitsus“;
  3) § 5 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registri andmete töötlemisel käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid“;
  4) § 5 lg 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud“;
  5) § 5 lg 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registrisse kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute, jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse vähemalt kuni korraldatud jäätmeveo lepingu lõppemiseni, aga mitte kauem kui seadusest tuleneva ülesande täitmise vajaduse lõppemiseni. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel“;
  6) § 5 lg 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt „Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse. Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse automaatselt“;
  7) § 8 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Vastutav töötleja võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-5 ning punktides 7-8 nimetatud ülesanded kokkuleppega üle anda korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel jäätmevedajale“;
  8) § 11 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale või käesoleva määruse § 8 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed soovitud andmed ja vajadusel nende kasutamise otstarve“;
  9) § 12 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigustutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta“;
  10) § 12 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja või käesoleva määruse § 8 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedaja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks“;
  11) § 14 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Registri likvideerimise otsustab vallavalitsus“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json