Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Türi valla finantsjuhtimise kord

Türi valla finantsjuhtimise kord - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Türi valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 30.11.2017 nr 12
RT IV, 07.12.2017, 1
jõustumine 10.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 03.06.2020, 1806.06.2020, rakendatakse Türi valla 2021. aasta eelarve koostamisest alates

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõigete 6 ja 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 31 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Türi valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab Türi vallas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) täitmise korraldamise tingimused ja korra.

  (2) Korraga reguleeritakse:
  1) Türi valla eelarve (edaspidi vallaeelarve) liigendamise põhimõtted;
  2) vallaeelarve ja Türi valla lisaeelarve (edaspidi lisaeelarve) eelnõu koostamise, eelnõu Türi Vallavolikogus (edaspidi vallavolikogu) ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise ning eelnõu avalikustamise nõuded;
  3) nõuded vallaeelarve ja lisaeelarve vastuvõtmiseks ja avalikustamiseks;
  4) reeglid vallaeelarvest väljaminekute tegemiseks, kui vallaeelarve on eelarveaasta alguseks vastu võtmata;
  5) vallaeelarve täitmise reeglid, sh vallaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemise piiramise tingimused, ulatus ja ajaline kestus;
  6) tingimused ja nõuded vallaeelarve reservfondi kasutamiseks;
  7) Türi valla majandusaasta aruande koostamise, aruande vallavolikogus ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise reeglid ning majandusaasta aruande kinnitamise ja avalikustamise nõuded;
  8) finantsdistsipliini tagamise üldised nõuded.

§ 2.   Määruse kohaldumisala

  Türi valla finantsjuhtimise üldised nõuded tulenevad KOFSist ja teistest kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimist reguleerivatest riiklikest õigusaktidest. Määrust kohaldatakse vallaeelarvest raha taotlemisele ning vallaeelarvest raha jaotamisele, vallaeelarve kasutamisele, vallaeelarve täitmise aruandlusele ja kontrollimisele juhul, kui seadusest või muust õigusaktist või välisabist rahastatava projekti kohta kehtivatest reeglitest ei tulene teistsugust regulatsiooni .

§ 3.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid KOFSi ja raamatupidamisseaduse ning nende alusel antud õigusaktide tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kohaliku omavalitsuse struktuuriüksus – vallavolikogu ja Türi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
  2) ametiasutus – avaliku võimu ülesandeid täitev Türi valla asutus;
  3) ametiasutuse hallatav asutus – kõik Türi valla asutused, kes ei tegutse avaliku võimuga;
  4) vallaasutus – kõik Türi valla asutused (st ametiasutus ja ametiasutuse hallatavad asutused) koos;
  5) veebileht – Internetis Türi valla ametlik veebileht aadressil www.tyri.ee.

§ 4.   Eelarveaasta

  (1) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Vallaeelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks.

2. peatükk VALLAEELARVE JA SELLE LIIGENDAMISE PÕHIMÕTTED 

§ 5.   Vallaeelarve tekkepõhisus

  Vallaeelarve koostatakse tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

§ 6.   Vallaeelarve ülesehitus

  Vallaeelarve osad on:
  1) põhitegevuse tulu;
  2) põhitegevuse kulu;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus.

§ 7.   Vallaeelarve koostamise ja vastuvõtmise detailsus ja sisu

  (1) Vallavolikogu liigendab vallaeelarve põhitegevuse kulu tegevusalade ja vallaasutuste lõikes.

  (2) Kulude ja tulude arvestus raamatupidamises toimub klassifikaatori kõige detailsemal viisil.

  (3) Struktuuriüksuste ja vallaasutuste juhid liigendavad vastava asutuse vallaeelarve tuludeks ja kuludeks neljakohaliste tulu- ja kululiikidena. Liigenduse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

3. peatükk VALLAEELARVE JA LISAEELARVE KOOSTAMINE, MENETLEMINE, VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE 

1. jagu Vallaeelarve koostamine 

§ 8.   Vallaeelarve koostamise põhimõtted ja alused

  (1) Vallaeelarve koostatakse, lähtudes Türi valla arengukavas sätestatud eesmärkidest, Türi valla eelarvestrateegia põhimõtetest, õigusaktidega Türi vallale pandud ning õigusaktide või lepingutega Türi vallale võetud kohustustest ning avalikust huvist.

  (2) Avalikust huvist tulenev eelarveosa planeeritakse Türi valla elanikke vallaeelarve koostamise menetlusse kaasates. Huvitatud isikute vallaeelarve eelnõu koostamisse kaasamisega antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel vallaeelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Eesmärgiks on vallakodanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse ning teadlikkuse tõstmine valla finantsjuhtimisest ja vallaeelarve koostamise alustest.

  (3) Vallaeelarve eelnõu koostamist koordineerib ametiasutus, kes koostab ametiasutusele teada olevate ning talle esitatud andmete alusel vallaeelarve eelnõu.

  (4) Vallaeelarve eelnõu koostamine algab vallaeelarve eelnõu koostamise ajakava ja vajadusel eelarves arengudokumentidest tulenevalt valdkondlike alaeelarvete piirsummade, eelarve koostamise tingimuste ning vormide kehtestamise ning kogukonda eelarve eelnõu menetlusse kaasamise algatamisega.

  (5) Vallaeelarve eelnõu koostamise ajakava, tingimused, piirsummad ja vormid kehtestab ametiasutuse finantsjuhi ettepanekul vallavalitsus hiljemalt 1. septembriks. Vallaeelarve eelnõu selle osa, mille koostamisse kaasatakse ka kogukond, koostamise algatamisest ning menetluse põhimõtetest tuleb teavitada hiljemalt 1. augustil. Vallaeelarve eelnõu menetlus kogukonna kaasamisel toimub käesoleva korra 3. peatüki 2. jaos sätestatud korras.

  (6) Hiljemalt 1. septembriks võivad vallaeelarvesse raha planeerimiseks esitada taotlusi füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus saada vallaeelarvest hüvitist või toetust või nõuda kulude katmist seaduse, seaduse alusel antud õigusakti või Türi valla sisepädevusest tulenevalt antud vallavolikogu otsuse alusel. Taotlus vallaeelarvesse raha planeerimiseks esitatakse ametiasutuse struktuuriüksuse (osakonna) kaudu, kelle pädevuses on tegevusvaldkonna, milles taotleja tegutseb, koordineerimine, kui seaduse või muu õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti. Kui taotleja ei tegutse ühegi ametiasutuse struktuuriüksuse pädevuses olevas tegevusvaldkonnas või ta ei oska struktuuriüksust valida, esitatakse taotlus ametiasutusele. Taotlus peab sisaldama taotlevat rahasummat ja selgitust selle suuruse ja kasutamise otstarbe kohta.

  (7) Vallaeelarve eelnõu koostamiseks esitavad ametiasutuse struktuuriüksused ning ametiasutuse hallatavad asutused taotluse vastava tegevusvaldkonnaga seotud alaeelarve kavandamiseks. Koos eelarvesse raha kavandamise ettepanekuga esitatakse ka seletuskiri, milles märgitakse põhjendused vallaeelarvesse taotletud rahasummade suuruse ja kasutamise otstarbe kohta. Seletuskirjas märgitakse eelarve eelnõu koostamise alusandmed (nt laste, klasside, päevade, hoolealuste, koosseisuüksuste arv) ja kulude arvestus, tuues eraldi välja arvestused ja selgitused lisanduvatele kuludele, mis on seotud uute objektide kasutusele võtmise või muudatustega õigusaktides. Samuti esitatakse ülevaade kavandatavaks eelarvesaastaks lõppenud erinevate kulude (projektid, üritused, uute ruumide sisustamine jne) mahu ja sisu kohta.

  (8) Ametiasutuse rahandusosakond koostab ametiasutuse struktuuriüksustelt ja vallaasutustelt laekunud taotlustest koondi.

  (9) Vallaeelarvesse raha kavandamise taotlusi menetletakse arutelude vormis koondi alusel. Arutelus osalevad vallavanem, rahandusosakonna ametnikud ning ametiasutuse struktuuriüksuse või valdkonda koordineeriva osakonna juht. Ametiasutuse hallatavate asutuste eelarvete eelnõu arutelus osaleb ka vastava asutuse juht või asutuse eelarve koostanud töötaja.

§ 9.   Vallaeelarve eelnõu ja seletuskirja koostamine

  (1) Vallaeelarve esialgse eelnõu koostab ametiasutuse rahandusosakond ning esitab selle vallavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks. Vallavalitsus arutab eelnõu vallavalitsuse istungil ning annab rahandusosakonnale edasised suunised eelnõu muutmiseks.

  (2) Vallaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles märgitakse:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõikes 2 sätestatu;
  2) tabelite või graafikute kujul ülevaade eelarve põhinäitajatest;
  3) vallaeelarveaastasse planeeritud uued algatused koos maksumustega.

2. jagu Kogukondliku kokkuleppe alusel vallaeelarve osa koostamine 

§ 10.   Kogukondliku kokkuleppe alusel vallaeelarvesse kulude planeerimise põhimõtted

  (1) Kogukonda vallaeelarve koostamise kaasamisse eesmärk on vallaeelarvesse sellisteks kuludeks raha planeerimine, mis eelarveaastal enim teenib kogukonna huve.

  (2) Kogukonda kaasavas eelarvemenetluses planeeritakse vallaeelarvesse raha selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Kaasava eelarve menetluse kaudu eelarvesse planeeritud raha abil rajatud või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

  (3) Kogukonda kaasava eelarve osa igal eelarveaastal on 50 000 eurot. Igal aastal rahastatakse eelarvest vähemalt 2 objekti.
[RT IV, 03.06.2020, 18 - jõust. 06.06.2020]

  (4) Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 5000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.
[RT IV, 03.06.2020, 18 - jõust. 06.06.2020]

  (5) Kogukondliku kokkuleppe alusel koostatava vallaeelarve osa menetluses võivad osaleda kõik Türi valla arengust huvitatud vähemalt 16 aastased füüsilised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri alusel on Türi vallas.

§ 11.   Kogukondliku kokkuleppe alusel vallaeelarve planeerimise menetlustoimingud

  (1) Kogukonna eelarve eelnõu koostamisse kaasamiseks avaldab ametiasutus ajalehes „Türi Rahvaleht“ ja Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee teate vallaeelarve eelnõu kogukonda kaasava osa menetlemise alustamise, ettepanekute esitamise aja ning ettepanekute menetlemise ja otsustamise asjaolude kohta.

  (2) Kogukonna vallaeelarve eelnõu koostamisse kaasamiseks korraldab ametiasutus Türi valla erinevates piirkondades hiljemalt 30. augustiks teabekoosolekud.

  (3) Ettepanekuid vallaeelarvesse kogukonna huvides raha planeerimiseks võivad korra § 10 lõikes 5 nimetatud isikud teha perioodil 1. september - 18. september (viimane kuupäev kaasa arvatud).

  (4) Ettepanekud (ideed) esitatakse kirjalikult ametiasutuse postiaadressile või e-postiaadressile vallavalitsus@tyri.ee märgusõnaga „Kaasav eelarve“.

  (5) Ettepanekute (idee) esitamisel peab olema märgitud:
  1) esitaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress);
  2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Türi valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, miks on ettepaneku teostamine vallaeelarvest vajalik ja oluline);
  4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepankus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek investeeringu puhul on 12 kuu jooksul teostatav);
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja olulised tunnused);
  6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
  7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

  (6) Esitatud ettepanekute hindamiseks ning teostatavuse kohta seisukoha andmiseks moodustab vallavalitsus ajutise komisjoni. Ajutise komisjoni koosseisu peavad kuuluma vallavolikogu igast alalisest komisjonist komisjoni esitatud 1-2 liiget ja 2 vallavalitsuse esindajat.

  (7) Komisjon analüüsib kõiki esitatud ettepanekuid ja annab idee teostatavuse kohta oma hinnangu ning valib esitatud taotluste alusel välja kuni 10 ideed, mis esitatakse hääletamiseks kogukonnale. Ideede analüüsimise (sõelumise) käigus võib komisjon sarnaseid ideid liita või ideesid täiendada. Komisjoni analüüsi tulemused avaldatakse Türi valla veebilehel hiljemalt 5. oktoobril.

  (8) Komisjoni valitud ideed esitatakse avaliku huvi väljaselgitamiseks kogukonnale. Korra § 10 lõikes 5 nimetatud isik võib hääletada ühe hääletusele esitatud idee poolt. Hääletamine toimub perioodil 10.–21. oktoober.

  (9) Hääletamise täpsema korra kehtestab igaks vallaeelarve eelnõu menetlemiseks vallavalitsus.

  (10) Kogukonna hääletustulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Vallaeelarve eelnõusse kavandatakse raha paremusjärjestuses enim hääli saanud ideest alustades, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa 25 000 eurot, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada. Kui lõpphääletusel saavad mitu ideed, mille kogumaksumus ei ületa 25 000 eurot, ühepalju hääli, siis komisjon otsustab objekti rahastamise liisu heitmise teel. Juhul, kui leitakse idee esitaja poolt lisarahastus, siis võib komisjon otsustada rahastamise ka objektile, mis esimesena oleks jäänud rahastamata. Hääletustulemusena selgunud objektid edastab komisjon vallavalitsusele, kes viib objektide jaotuse sisse vallaeelarve eelnõusse ja seletuskirja.

3. jagu Vallaeelarve eelnõu menetlemine, vastuvõtmine ja avalikustamine 

§ 12.   Vallaeelarve vallavolikogule esitamine ja eelnõu avalikustamine

  (1) Vallavalitsuse heaks kiidetud vallaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga esitletakse novembrikuu istungil vallavolikogule ja edastatakse seejärel menetlemiseks vallavolikogule.

  (2) Vallavolikogu esimees edastab vallaeelarve eelnõu menetlemiseks vallavolikogu alalistele komisjonidele.

  (3) Vallaeelarve vastuvõtmiseks korraldatakse vallavolikogus vähemalt kaks lugemist. Pärast esimest lugemist avalikustab ametiasutus vallaeelarve koos seletuskirjaga ning ettepanekute esitamise tähtajaga veebilehel.

§ 13.   Vallaeelarve eelnõu muutmiseks ettepanekute tegemine

  (1) Pärast esimest lugemist ja vallaeelarve eelnõu avalikustamist on vallavolikogu alalistel komisjonidel ning isikutel õigus esitada vallaeelarve eelnõusse muudatuste tegemiseks ettepanekuid.

  (2) Vallaeelarve eelnõu muutmise ettepanekutele, mis tingib ettenähtud tulude või kulude vähendamise, suurendamise või ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvutused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Püsiva iseloomuga väljaminekute korral kirjeldatakse mõju vähemalt kolmele eelseisvale eelarveaastale.

  (3) Muudatusettepanekute alusel koostab ametiasutuse rahandusosakond koondi ning esitab selle vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (4) Muudatusettepanekute koond koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse juhtivkomisjonile.

  (5) Vallavalitsus võib teha juhtivkomisjonile ettepaneku muudatusettepaneku tagasilükkamiseks juhul, kui see on vormistatud puudulikult, selle mõjusid või katteallikaid ei ole piisavalt selgitatud või see ei ole kooskõlas Türi valla kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga. Samuti juhul, kui muudatusettepanekud suurendavad kulude kogusummat, kuid katteallikaid ei ole lisatud või katteallikad ei ole reaalsed.

  (6) Muudatusettepaneku koondis on märgitud vallavalitsuse seisukoht ning juhtivkomisjon lisab koondile ka oma seisukohad.

  (7) Vallavolikogule esitatakse teiseks lugemiseks muudatusettepanekute koond ning vallavolikogu hääletab teisel lugemisel vallaeelarvesse muudatuste tegemise.

  (8) Kui vallavolikogu otsustab vallaeelarve teise lugemise katkestada, võib vallaeelarve eelnõusse teha täiendavaid muudatusettepanekuid tähtajani, mille juhtivkomisjon määrab.

§ 14.   Vallaeelarve vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Pärast muudatuste läbihääletamist otsustab vallavolikogu vallaeelarve eelnõu vastuvõtmise või suunamise kolmandale lugemisele.

  (2) Vallaeelarve teise ja kolmanda lugemise vahel võib ametiasutuse rahandusosakond täiendada vallaeelarve eelnõu sihtotstarbeliste laekumistega seotud kulu ja tuluga ning täiendada ja parandada seletuskirja.

  (3) Vallaeelarve vastuvõtmisega samal ajal vallavolikogu:
  1) otsustab kohustuste (laenu võtmine või võlakirjade emiteerimine investeeringuteks, arvelduslaenu võtmine, laenu võtmine välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks) võtmiseks loa andmise, määrates ära kohustuste piirmäärad;
  2) otsustab välisabiga rahastatavate projektide või muude välisvahenditega rahastatavate tegevuste sildfinantseerimiseks kasutatava raha suuruse eelarveaastal;
  3) otsustab sõltuvale üksusele laenu andmise (sealhulgas laenu tähtaja ja intressimäära) või kehtestab sõltuvale üksusele rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu andmiseks piirmäära, milleni võib antavate laenude kogusumma ulatuda.

  (4) Vallaeelarve võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (5) Vallaeelarve koos seletuskirjaga avalikustatakse 7 tööpäeva jooksul veebilehel. Veebilehel avaldatakse vallaeelarve menetlemist käsitlevad vallavolikogu istungite ja vallavolikogu komisjonide protokollid. Avalikustamise tagab ametiasutus.

4. jagu Lisaeelarve koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ja avalikustamine 

§ 15.   Lisaeelarve eelnõu koostamine

  (1) Eelarveaasta jooksul võib vallaeelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui vallaeelarve muutub KOFS § 26 lõikes 4 sätestatud asjaoludest tulenevalt.

  (2) Lisaeelarve vajaduse selgitab välja ning lisaeelarve eelnõu koostab ametiasutuse rahandusosakond, lähtudes KOFSiga lisaeelarvele sätestatud nõuetest. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles märgitakse põhjendus lisaeelarve vajaduse ning lisaeelarve jaotuse kohta.

  (3) Vallaeelarve tulude alalaekumise korral on vallavalitsusel õigus piirata vallaeelarves ettenähtud väljaminekute tegemist ning vajadusel esitada vallavolikogule negatiivne lisaeelarve.

  (4) Lisaeelarve eelnõu peab enne vallavolikogule menetlemiseks heaks kiitma vallavalitsus.

  (5) Kui eelarveaasta jooksul lisaeelarvet ei koostata, esitatakse ülevaade sihtotstarbeliselt eraldatud raha ja annetuste kasutusse võtmise kohta vallavolikogule eelarve täitmise aruande koosseisus.

§ 16.   Lisaeelarve vallavolikogule esitamine ja avalikustamine

  (1) Vallavalitsuse heaks kiidetud lisaeelarve eelnõu esitatakse menetlemiseks vallavolikogule.

  (2) Ametiasutus saadab eelnõu vallavolikogu esimehele, kes edastab lisaeelarve eelnõu vallavolikogu alaliste komisjonide esimeestele.

  (3) Pärast vallavolikogu esimehele eelnõu edastamist avalikustatakse see veebilehel. Avalikustamise tagab ametiasutus.

§ 17.   Lisaeelarve menetlemine

  (1) Kui lisaeelarve eelnõu muutmiseks ei ole selle avalikustamise ja vallavolikogu alalistes komisjonides menetlemise tulemusel tehtud muudatusettepanekuid, otsustab vallavolikogu lisaeelarve vastuvõtmise esimesel lugemisel.

  (2) Kui lisaeelarve eelnõusse tehakse avalikustamise ajal ning vallavolikogu alaliste komisjonide poolt muudatusettepanekuid, otsustab juhtivkomisjon, kas eelnõu saadetakse teisele lugemisele.

§ 18.   Lisaeelarve vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Vallavolikogu võib otsustada, et ühel ja samal istungil teha lisaeelarve kaks lugemist.

  (2) Lisaeelarve võtab vallavolikogu vastu poolthäälteenamusega.

  (3) Lisaeelarve avalikustatakse korra § 14 lõikes 5 sätestatud korras.

4. peatükk VASTUVÕTMATA EELARVE KORRAL VALLAEELARVEST VÄLJAMINEKUTE TEGEMINE 

§ 19.   Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarvest väljaminekute tegemine

  (1) Kui eelarveaasta alguseks on vallaeelarve vastu võtmata, kinnitab vallavalitsus korraldusega väljaminekute tegemiseks vallaeelarve jaotuse ja väljaminekute lubatud suuruse, arvestades KOFSis, vallaeelarve eelnõus ja eelmise aasta eelarves sätestatut.

  (2) Väljaminekute lubatud suuruse kinnitamisel võrdleb ametiasutuse rahandusosakond eelmise aasta vallaeelarvet ja vallaeelarve eelnõu ning lähtub lõppenud eelarveaasta eelarves ja eelarve eelnõus kahest summast väiksemast (juhul, kui ei ole suuri struktuurilisi muudatusi).

5. peatükk VALLAEELARVE TÄITMINE 

§ 20.   Vallaeelarve täitmine

  (1) Vallaeelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallaeelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses vallaeelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.

  (3) Vallaeelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades kogusummana eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:
  1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest;
  2) põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust;
  3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud väljaminekute kogusummadena kavandamise korral kehtestab väljaminekute jaotuse vallavalitsus. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

  (5) Vallaeelarve täitmisel on lubatud kajastada arvestuspõhimõtetest tulenevaid amortisatsioone, allahindlusi, mahakandmisi, väärtuste muutusi, ebatõenäoliselt laekuvaks hindamisi, valuuta kursi muutusest tingitud kasumeid ja kahjumeid, eraldiste moodustamist ja korrigeerimist ning muid raamatupidamise arvestuspõhimõtetest tulenevaid ümberhindlusi ja korrigeerimisi, olenemata sellest, kas need olid eelarve ette nähtud või mitte.

  (6) Vallavalitsusel, ametiasutusel ning ametiasutuse hallatavatel asutustel on keelatud teha tehinguid, mida ei ole valleelarves ette nähtud, välja arvatud seadustes nimetatud juhtudel.

  (7) Vallavalitsus, ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse kohustusi või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja vallavolikogu antud volituste alusel.

  (8) Vallavalitsus informeerib vallavolikogu vallaeelarves kirjendamata väljaminekutest, kui lisaeelarve koostamine ei ole nõutav.

§ 21.   Aruandlus vallaeelarve täitmise kohta

  (1) Vallaeelarve täitmise kohta koostab ametiasutuse rahandusosakond igas kuus aruande.

  (2) Iga kuu hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks:
  1) tehakse ametiasutuse hallatavatele asutustele nende eelarve täitmine eelarveaasta algusest kättesaadavaks läbi veebiaruannete;
  2) tehakse ametiasutuse ning ametiasutuse tegevvaldkondade eelarve täitmine ametiasutuses kättesaadavaks läbi veebiaruannete.

  (3) Vähemalt üks kord kuus edastab ametiasutuse finantsjuht eelarve täitmisest vallavalitsusele kokkuvõtte.

  (4) Vallavalitsus annab vallavolikogu juhtivkomisjonile vallaeelarve täitmise kohta informatsiooni komisjoni esimehe nõudmisel.

  (5) Vallavalitsus annab vallavolikogule eelarve täitmisest ülevaate ühel korral kvartalis vallavolikogu istungil.

  (6) Ametiasutus esitab Rahandusministeeriumile saldoandmikke süsteemi andmed vallaeelarve, lisaeelarve ja vallaeelarve täitmise kohta tegevusalade lõikes igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

6. peatükk VALLAEELARVE RESERVFONDI KASUTAMINE 

§ 22.   Reservfondi raha eraldamise alused

  (1) Reservfondi võib kasutada ainult ettenägematutel juhtudel, st üksnes selliste väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist eraldatakse raha sihtotstarbeliselt järgmistel juhtudel:
  1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ning õnnetusjuhtumite tagajärgede likvideerimiseks;
  2) kuluks, mille katmiseks ei ole vallaeelarvesse raha planeeritud, kuid mis on hädavajalik valla tegevuse korraldamiseks;
  3) kulu katmiseks, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud, eeskätt vallale seadustega pandud kohustuste täitmiseks, valla asutuste tegevuse ning Türi Vallavolikogu kehtestatud kordade alusel isikute subjektiivsete õiguste tagamiseks;
  4) valla asutuste koondamishüvitiste kulu katmiseks, mida ei olnud eelarve koostamisel võimalik ette näha;
  5) projektide omaosaluste katmiseks, kui selleks ei ole valla eelarvesse vahendeid planeeritud või planeeritud vahendid on ebapiisavad;
  6) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

§ 23.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus. Taotlus peab sisaldama andmeid raha kasutamise eesmärgi ja perioodi ning ettenägemata kulu kohta.

  (3) Ametiasutuse vastava eluvaldkonnaga tegeleva osakonna juhataja kontrollib taotletava summa põhjendatust ja vastavust korras sätestatud nõuetele ning koostab vallavalitsuse korralduse eelnõu, kooskõlastades selle eelnevalt ametiasutuse finantsjuhiga.

  (4) Kui taotlus ei vasta nõuetele, määrab eelnõu koostaja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata või rahuldada see osaliselt või täielikult.

  (6) Vallavalitsus vormistab oma otsuse korraldusega. Korralduse koopia edastatakse ametiasutuse raamatupidamisele, kes kannab otsuse alusel raha üle korralduses märgitud isikule.

§ 24.   Aruandlus

  (1) Reservfondist raha saaja on kohustatud pidama raha kasutamise kohta eraldi arvestust ning kasutamata raha vallaeelarvesse tagastama.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda reservfondist finantseeritud kulu kuludokumentidega tõestamist.

  (3) Reservfondi kasutamise kohta esitab vallavalitsus aruande vallavolikogule koos vallaeelarve täitmise aruandega või vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

7. peatükk TÜRI VALLA MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTAMINE, MENETLEMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 25.   Majandusaasta aruande koostamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja KOFSi 5. peatükis sätestatud nõuetest.

  (2) Majandusaasta aruande koostamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Majandusaasta aruande kiidab heaks vallavalitsus.

  (4) Türi valla valitseva ja olulise mõju all olev äriühing, sihtasutus ja mittetulundusühing peavad majandusaasta lõppemisest arvates nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates esitama vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

  (5) Vallavalitsus kiidab majandusaasta aruande heaks, vormistades protokollilise otsuse.

  (6) Vallavanem allkirjastab majandusaasta aruande koos kuupäeva märkimisega viivitamata pärast seda, kui vallavalitsus on aruande heaks kiitnud.

  (7) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

§ 26.   Majandusaasta aruande menetlemine

  (1) Majandusaasta aruanne edastatakse vallavolikogu esimehe poolt menetlemiseks vallavolikogu alalistele komisjonidele.

  (2) Kui komisjonil on majandusaasta aruande kohta märkusi või tähelepanekuid või kui komisjon ei ole majandusaasta esitatud kujul kinnitamise poolt, esitab komisjoni esimees vallavolikogule sellekohase kirjaliku arvamuse.

  (3) Enne majandusaastaaruande kinnitamist vallavolikogus vaatab revisjonikomisjon vallavolikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (4) Majandusaasta aruannet menetletakse vallavolikogus üldises korras ning majandusaasta aruanne kinnitatakse vallavolikogu poolthäälteenamusega.

§ 27.   Majandusaasta aruande avalikustamine

  Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse korraldus aruande heakskiitmise kohta ning vallavolikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel. Avalikustamise tagab ametiasutus.

8. peatükk FINANTSDISTSIPLIINI TAGAMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

§ 28.   Finantsdistsipliini tagamise üldised põhimõtted

  (1) Vallaeelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe (tulem) aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

  (2) Netovõlakoormus võib ulatuda seaduses sätestatud määrani aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

  (3) Likviidseid varasid ei tohi fondidesse paigutada.

  (4) Börsiettevõtte aktsiaid ei tohi soetada.

  (5) Võlakohustusi võib võtta ainult investeeringuteks või võlakohustuste refinantseerimiseks.

  (6) Arvelduskrediiti või lühiajalist laenu käibevahendite juhtimiseks võib võtta ainult tingimusel, et see makstakse aasta lõpu seisuga tagasi.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Erisused Türi valla 2018. aasta eelarve eelnõu koostamiseks

  (1) Lähtudes asjaolust, et 2017. aastal moodustus haldusreformi käigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald ning eelarve koostamisel tuleb arvestada uue omavalitsusüksuse volikogu tööle hakkamiseks vajalikku aega, ei rakendata 2018. aasta eelarve koostamisel korra § 11 lõikeid 2, 3, 7, 8.

  (2) Kogukondliku kokkuleppe alusel Türi valla 2018. aasta vallaeelarve osa koostamiseks korraldab ametiasutus Türi valla erinevates piirkondades hiljemalt 12. jaanuariks 2018 teabekoosolekud.

  (3) Ettepanekuid vallaeelarvesse kogukonna huvides raha planeerimiseks võivad korra § 10 lõikes 5 nimetatud isikud korra § 11 lõigetes 4 ja 5 sätestatud korras teha perioodil 15. jaanuar kuni 31. jaanuar 2018 (viimane kuupäev kaasa arvatud).

  (4) Komisjon analüüsib kõiki ettepanekuid ja annab esitatud idee teostatavuse kohta oma hinnangu. Ideede analüüsimise (sõelumise) käigus võib komisjon sarnaseid ideesid liita või täiendada. Komisjoni analüüsi tulemused avaldatakse Türi valla veebilehel hiljemalt 12. veebruaril 2018.

  (5) Komisjoni valitud ja avaldatud ideed esitatakse avaliku huvi väljaselgitamiseks kogukonnale hääletamiseks. Korra § 10 lõikes 5 nimetatud isik võib hääletada ühe hääletusele esitatud idee poolt. Hääletamine toimub perioodil 19. veebruar kuni 28. veebruar 2018.

§ 30.   Määruste kehtetuks tunnistamine


[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 31.   Määruse sätete kehtivus

  Määruse § 29 kehtib 1. aprillini 2018.

/otsingu_soovitused.json