Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 23

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lääne-Nigula valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 03.10.2019 nr 12
RT IV, 10.10.2019, 3
jõustumine 13.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.05.2020RT IV, 03.06.2020, 1706.06.2020

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse1 § 711 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1 ja § 435 lõike 1 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 29 „Lääne-Nigula valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine“ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega Lääne-Nigula valla jäätmevaldajate register.

§ 2.   Registri omanik, asutaja ja tegevuse reguleerimine

  (1) Registri omanik on Lääne-Nigula vald.

  (2) Registri asutab Lääne-Nigula Vallavalitsus.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

  (3) Registri pidamist reguleerib käesolev määrus, mida muudab ning tunnistab kehtetuks vallavalitsus.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

§ 3.   Registri asutamise eesmärk

  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate üle;
  2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) üle;
  3) Lääne-Nigula Vallavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks ja jäätmeseadusega kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse korraldamiseks sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.

  (3) Jäätmetekkekohtade üldandmed kantakse registrisse kinnistusraamatu andmete alusel ja jäätmevaldaja nimi, isikukood ja elukoht kantakse rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 5.   Registri andmete kaitse ja säilimine

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S1.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

  (3) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (4) Registri andmete töötlemisel käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

  (5) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

  (6) Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse. Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse automaatselt.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

  (7) Registrisse kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute, jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse vähemalt kuni korraldatud jäätmeveo lepingu lõppemiseni, aga mitte kauem kui seadusest tuleneva ülesande täitmise vajaduse lõppemiseni. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

§ 6.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

2. peatükk Registriandmete töötlejad 

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Lääne-Nigula valla ametiasutus Lääne-Nigula Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
  5) nimetab volitatud töötleja;
  6) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
  7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik.

  (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) majutab, hooldab ja haldab andmekogu;
  3) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  4) teeb registris muudatusi ja parandusi;
  5) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
  6) esitab järelepärimisi jäätmevedajale;
  7) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  8) tagab registrisse kantud andmete turvalisuse ja säilimise;
  9) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel selleks nimetatud isikule.

  (3) Volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täidavad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

  (4) Vastutav töötleja võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-5 ning punktides 7-8 nimetatud ülesanded kokkuleppega üle anda korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel jäätmevedajale.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

3. peatükk Registri koosseis 

§ 9.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood või registreerimisnumber;
  4) elukoht;
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;
  7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) aadress;
  3) piirkond;
  4) katastritunnus;
  5) jäätmetekkekoha tüüp;
  6) elanikud;
  7) lisainfo;
  8) liitumise staatus;
  9) ajutine vabastus;
  10) vabastuse ajavahemik;
  11) otsuse kuupäev ja number;
  12) otsuse fail(id);
  13) muutmise kuupäev;
  14) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  15) ühiskasutuse unikaalne viit (JV viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija;
  4) sõlmija aadress;
  5) sõlmija telefon;
  6) sõlmija e-posti aadress;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) ühiskasutuse unikaalne viit (JV_viit).

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) konteinerid;
  2) teenindusperiood;
  3) konteineri tüüp;
  4) jäätmeliik;
  5) teenindussagedus päevades;
  6) omandistaatus;
  7) maht liitrites;
  8) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 10.   Registrisse andmete esitamine ja registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Jäätmevedaja esitab registrile andmeid korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni raames kokkulepitu kohaselt.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsuse alusdokumendi alusel.

  (4) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (5) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja või käesoleva määruse § 8 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedaja, kes vajadusel informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 11.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni alusel antud jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale või käesoleva määruse § 8 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed soovitud andmed ja vajadusel nende kasutamise otstarve.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

5. peatükk Järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 12.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja või käesoleva määruse § 8 lõikes 4 nimetatud juhul jäätmevedaja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

§ 13.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Lääne-Nigula valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub registri majutamise eest vastavalt registrit majutava isikuga sõlmitud lepingule.

§ 14.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavalitsus.
[RT IV, 03.06.2020, 17 - jõust. 06.06.2020]

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Andmekogude likvideerimine

  Määrusega likvideeritakse Lääne-Nigula vallale kuuluvad järgmised andmekogud:
  1) Taebla valla jäätmevaldajate register;
  2) Oru valla jäätmevaldajate register;
  3) Martna valla jäätmevaldajate register;
  4) Noarootsi valla jäätmevaldajate register.

§ 16.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json