Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Türi valla 2020. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 29

Türi valla 2020. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 28.05.2020 nr 8

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ § 15 ja § 18 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Türi valla 2020. aasta lisaeelarve

Tulu kood

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

793 938,27

30

Maksutulud

-524 559,00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

-564 559,00

3030

Maamaks

40 000,00

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

-60 138,66

3220

Tulu haridusasutuste majandustegevusest

-44 184,14

3221

Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

-5 000,00

3222

Tulu spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest

-200,00

3229

Tulu üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

1 245,48

3233

Üüri ja rendi tulu

-12 000,00

35

Toetused

1 376 735,93

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks

1 317 502,00

35201

Toetusfond (lg 2)

1 317 502,00

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

59 233,93

3500

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

59 233,93

38

Muud tegevustulud

1 900,00

3880, 3888

Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

1 900,00

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

-349 887,90

 

PÕHITEGEVUSE TULEM

1 143 826,17

Kood

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-1 163 826,17

15

Põhivara soetus (-)

-1 128 775,00

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

-51,17

650

Finantskulud (-)

-35 000,00

 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)

-20 000,00

Kood

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-75 000,00

2586

Kohustuste tasumine

-75 000,00

100

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
(+suurenemine, - vähenemine)

-95 000,00

 

KOGU EELARVE TULUDE, KULUDE VAHE

0,00

 

 

 

 

EELARVE PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

813 938,27

Kood

Tegevusala

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

-8 844,67

01111

Türi Vallavolikogu

-2 844,00

01112

Türi Vallavalitsus

-39 000,67

01114

Reservfond

-3 000,00

01330

Muud üldised teenused

1 000,00

01700

Valitsussektori võla teenindamine

35 000,00

04

MAJANDUS

361 696,48

04120

Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi

-1 500,00

04210

Põllumajandus, sh maakorraldus

1 245,48

04510

Maanteetransport

422 943,00

0451002

Türi Haldus

422 943,00

04600

Side

-15 000,00

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

-45 992,00

05

KESKKONNAKAITSE

-10 000,00

05100

Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

-5 000,00

0510002

Türi Haldus

-5 000,00

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

-5 000,00

0540002

Türi Haldus

-5 000,00

06

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

-59 148,83

06100

Elamumajanduse arendamine

-30 000,00

06300

Veevarustus, sh

51,17

0630001

vald

51,17

06400

Tänavavalgustus

-20 000,00

0640002

Türi Haldus

-20 000,00

06605

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, sh

-9 200,00

0660510

Kalmistud

-6 000,00

06605102

Türi Haldus

-6 000,00

0660511

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

-1 000,00

0660512

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

-2 000,00

06605122

Türi Haldus

-2 000,00

0660513

Türi Kommunaalasutus

-200,00

07

TERVISHOID

-2 000,00

07310

Üldhaigla teenused

-2 000,00

08

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

-29 155,00

08102

Sporditegevus, sh

-4 151,00

0810201

Toetus spordiorganisatsioonidele

3 000,00

0810203

Ujula kasutamine

-3 000,00

0810205

Väätsa Tervisekompleks

-4 151,00

08107

Noorsootöö ja noortekeskused, sh

-2 000,00

0810704

Türi Noortekeskus

-2 000,00

08109

Vaba aja üritused

-12 000,00

08201

Raamatukogud

3 481,00

0820102

Türi Raamatukogu

3 481,00

08202

Rahva- ja kultuurimajad

-10 565,00

0820201

Türi Kultuurikeskus

-10 565,00

08203

Muuseumid, sh

-4 000,00

0820304

Türi Muuseum

-4 000,00

08207

Muinsuskaitse

2 080,00

08600

Muu vabaaeg, kultuur, sport

-2 000,00

09

HARIDUS

568 165,84

09110

Alusharidus - Lasteaiad, sh

8 585,56

0911002

Retla-Kabala Kool, lasteaed

-6 530,42

0911003

Käru Põhikool, lasteaia rühm

-19 185,70

0911005

Väätsa Lasteaed Paikäpp

-6 132,50

0911009

Türi Lasteaed

40 434,18

09212

Põhikoolid, sh

23 031,83

0921202

Laupa Põhikool, sh

-8 719,81

09212021

vald

-26 593,81

09212022

riik

17 874,00

0921203

Retla-Kabala Kool, sh

-2 914,36

09212031

vald

-2 914,36

0921204

Türi Põhikool, sh

40 316,59

09212041

vald

40 316,59

0921205

Türi Kevade Kool, sh

-3 276,04

09212051

vald

-3 276,04

0921206

Käru Põhikool

-1 650,00

09212061

vald

-1 650,00

0921207

Väätsa Põhikool

-724,55

09212071

vald

-724,55

09213

Gümnaasiumid, sh

6 492,60

0921301

Türi Ühisgümnaasium, sh

6 492,60

09213011

vald

6 492,60

09510

Huviharidus

-12 849,60

0951001

Osalemine huvihariduse kuludes

-7 000,00

0951002

Türi Muusikakool

-5 849,60

09600

Õpilasveo eriliinid

-1 500,00

0960001

vald

-1 000,00

0960002

Türi Haldus

-500,00

09601

Koolitoit

-1 819,55

0960101

Koolitoit Käru Põhikool

-1 034,57

 

vald

-1 034,57

0960102

Koolitoit Laupa Põhikool

-281,72

 

vald

-281,72

0960103

Koolitoit Retla-Kabala Kool

825,13

 

vald

825,13

0960104

Koolitoit Türi Põhikool

6 170,00

 

vald

6 170,00

0960105

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium

-7 728,92

 

vald

-7 728,92

0960106

Koolitoit Kevade Kool

-691,68

 

vald

-691,68

0960107

Koolitoit Väätsa Põhikool

922,21

 

vald

922,21

09602

Öömaja

6 700,00

09800

Muu haridus, sh hariduse haldus

539 525,00

10

SOTSIAALNE KAITSE

-6 775,55

10120

Puuetega inimeste hoolekandeasutused, sh

-4 307,00

1012001

Türi Päevakeskus, sh

-4 307,00

1012001

vald

-4 307,00

10200

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

6 000,00

1020002

Väätsa eakate kodu

6 000,00

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

-8 468,55

1060001

vald

-8 468,55

 

EELARVE KULUD KOKKU

813 938,27

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale.

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Türi valla 2020. aasta lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json