Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 31

Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks

Vastu võetud 28.05.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarvest maapiirkondades asuvate erateede remonditööde teostamiseks toetuse andmise eesmärk, toetuse saamise tingimused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise ja taotluse läbivaatamise kord ning toetuse andmise alused ja kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  (1) Toetuse andmise eesmärk on parandada valla haldusterritooriumil asuvate erateede omanike majapidamiste juurdepääsuteede kasutamistingimusi, toetades erateede omanikke juurdepääsuteede remonditööde teostamisel.

  (2) Määruse järgi toetatakse ainult hajaasustuses asuvate majapidamiste juurdepääsuteede remonti.

  (3) Remondi kulude all mõeldakse teekatte remondiga, truupide ehitamisega või remondiga, samuti kruusa transpordiga ning teeala kuivendamisega seotud kulusid, sh vajalike materjalide maksumust.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hajaasustusega piirkond - valla haldusterritoorium, välja arvatud Kuressaare linn;
  2) juurdepääsutee - majapidamist avaliku teega või avalikku kasutusse antud erateega ühendav kinnistusisene ja -väline eratee;
  3) majapidamine - elamuna kasutatav hoone koos sinna juurde kuuluvate abihoonetega. Elamuna kasutatava hoone kasutusotstarve peab olema avalikes registrites majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” kohaselt elamu või sellele peab olema väljastatud ehitusluba elamu ehitamiseks või enne 22. juulit 1995. a ehitatud hoonete puhul peab olema tegemist asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitisega, mille ettenähtud kasutusotstarve on elamu.

§ 4.   Toetuse saamise tingimused

  (1) Toetuse suuruseks ühe juurdepääsutee kohta on 50% teostatud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot kalendriaastas.

  (2) Määruse alusel ei toetata nende juurdepääsuteede remonti, kuhu on kehtestatud avalik kasutus või kus juurdepääsuteele esinevad avaliku huvi tunnused juurdepääsutee määramiseks avalikuks kasutamiseks.

  (3) Remonditava või sinna viiva juurdepääsutee servad peavad olema puittaimestikust või muust takistustest puhtad taotluse esitamise ajaks.

  (4) Puude oksad või võsa peavad olema eemaldatud minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja juurdepääsutee servadest ühe meetri laiuselt.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja majapidamine, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, peab rahvastikuregistri andmetel olema taotleja elukohaks.

  (2) Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kuulutab välja oma korraldusega toetuste avalduste vastuvõtmise koos informatsiooniga taotluste tegemise tähtaja kohta hiljemalt kahe nädala jooksul pärast jooksva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (3) Teave taotluse esitamise tingimuste ja tähtaja kohta avaldatakse valla infolehes ja valla veebilehel vähemalt neli nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

  (4) Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Taotlus peab sisaldama kavandatavate tööde kirjeldust, kinnitust omaosaluse kandmise kohta ja kinnitust juurdepääsutee remonti takistavate asjaolude puudumiste kohta.

  (6) Taotlusele tuleb lisada juurdepääsutee asukoha skeem.

  (7) Kui remonditav juurdepääsutee ei asu ainult taotlejale kuuluval kinnistul, on toetuse kaastaotlejaks teine kinnistu omanik, kelle kinnistul remonditav osa juurdepääsuteest asub. Sellisel juhul tuleb esitada, kas:
  1) ühine taotlus toetuse saamiseks;
  2) teise kinnistu omaniku kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks või
  3) taotleja kasuks seatud notariaalne kokkuleppe teeservituudi seadmiseks.

§ 6.   Toetuse andmine

  (1) Taotluste menetlemist ja hindamist teostab vallavalitsuse majandus- ja haldusosakond (edaspidi MHO).

  (2) MHO teeb kindlaks, kas esitatud taotlus on põhjendatud, kontrollib kavandatavate tööde otstarbekust, koostöös taotlejaga koostab tööde tehnilise kirjelduse ja määrab eeldatava maksumuse.

  (3) Vallavalitsus kinnitab oma korralduse hindamisjuhendi, mille alusel hindab MHO esitatud taotlusi ja koostab taotlustest pingerea.

  (4) MHO koostab vallavalitsuse korralduse eelnõu toetuse andmise või mitteandmise kohta, samuti omafinantseerimise kohta, nelja nädala jooksul taotluste esitamise tähtaja lõpust arvates.

  (5) Vallavalitsus otsustab toetuse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise oma korraldusega.

  (6) Taotlust ei rahuldata, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tingimustele;
  2) remonditava juurdepääsutee servad on takistustest puhastamata;
  3) tööd pole tehniliselt võimalik teostada (ruumi pole);
  4) puuduvad eelarvelised vahendid.

  (7) MHO, rakendades vallavalitsuse hankekorda, leiab tööde teostamiseks töövõtja, kellega sõlmitakse kolmepoolne (vald, töövõtja, toetuse saaja) töövõtuleping.

  (8) Tööde teostamise eest tasuvad vald ja toetuse saaja töövõtjale oma osas.

§ 7.   Rakendussätted


Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. aastal.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json