SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 2

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.05.2021 nr 9

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla poolt korraldatava koduteenuse raames osutatavate teenuste loetelu ning koduteenuse osutamise tingimused ja kord.

  (2) Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Koduteenuse raames osutatavate teenuste loetelu

  (1) Osutatavad teenused on:
  1) abistamine eneseteeninduses, sealhulgas pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, hügieenitoimingutes;
  2) abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel või ostmise korraldamine;
  3) toitlustamise korraldamine;
  4) arstiabi kättesaadavuse korraldamine;
  5) abistamine ja juhendamine väljaspool kodu asjaajamistel;
  6) eluruumi ja riiete korrastamise korraldamine;
  7) eluruumi kütmise korraldamine;
  8) vajadusel transporditeenuse korraldamine väljaspool kodu asjaajamisteks;
  9) muud toetavad tegevused.

  (2) Vajalikud teenused, nende osutamise sagedus ja maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise algust isiku abivajaduse hindamise kaudu hoolduskavas vastavalt käesoleva määruse § 5 lõigetele 3 ja 4.

§ 3.   Koduteenuse osutaja

  Koduteenust osutavad piirkondade sotsiaalhooldustöötajad (edaspidi teenuse osutaja).

§ 4.   Koduteenuse saajad

  Koduteenust osutatakse isikule:
  1) kelle tegelik ja Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Peipsiääre vallas või kelle tegelik elukoht on Peipsiääre vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades koduteenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega ja;
  2) kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel kõrvalabi- või hooldusvajadus.

§ 5.   Koduteenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Koduteenuse määramiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) abivajaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  5) koduteenuste vajaduse põhjendus.

  (3) Koduteenuse osutamise otsustamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik ja teenuse osutaja esindaja kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja abivajadus.

  (4) Koduteenuse vajaduse olemasolul koostab teenuse osutaja esindaja hoolduskava, millega määratakse kindlaks osutatavad teenused, nende maht ja sagedus.

§ 6.   Koduteenuse määramine

  (1) Otsuse koduteenuse määramise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalosakond, arvestades vallavalitsuse sotsiaalabikomisjoni arvamust, kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Otsusele kirjutab alla vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja. Otsus tehakse teatavaks vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 27 lõikele 1.

  (2) Koduteenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  3) koduteenuseid saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel, sealhulgas ei võimalda läbi viia käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud kodukülastust;
  4) teenuse vajadus puudub või on võimalik katta muude teenuste/muu abiga;
  5) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused;
  6) esinevad muud asjaolud.

  (3) Otsuse koduteenuse määramisest keeldumise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalosakond, arvestades vallavalitsuse sotsiaalabikomisjoni arvamust, kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Otsusele kirjutab alla vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Koduteenuse osutamiseks sõlmivad teenuse osutaja ja teenuse saaja lepingu (edaspidi leping).

  (2) Lepingusse märgitakse osutatavate teenuste loetelu, maht, sagedus, tähtaeg ja hind.

  (3) Erandjuhul osutatakse abivajajale teenust koheselt, sealhulgas vajadusel väljaspool lepingu mahtu, sõlmides lepingu esimesel võimalusel.

  (4) Lepingut täiendatakse või muudetakse poolte kokkuleppel, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus.

  (5) Vallavalitsuse nimel sõlmib lepingut sotsiaalosakonna juhataja.

§ 8.   Koduteenuse osutamine

  (1) Sotsiaalhooldustöötaja avab koduteenuse saaja hoolduspäeviku, mis kajastab:
  1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
  2) koduteenuse saaja rahalisi tehinguid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.

§ 9.   Koduteenuse osutamise lepingu lõppemine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) teenuse saaja surma korral.

  (2) Leping lõpetatakse:
  1) poolte kokkuleppel;
  2) teenuse saaja elama asumisel hoolekandeasutusse;
  3) teenuse saaja elama asumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
  4) kui teenuse saaja ei täida lepingus sätestatud kohustusi;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 10.   Koduteenuse eest tasumine

  (1) Klient tasub teenuse eest vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

  (2) Erandjuhul võib osutada koduteenust tasuta.

§ 11.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus kinnitab määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 12.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud koduteenuse osutamise lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani või lepingu lõpetamist tingiva asjaolu saabumiseni.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 24 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord".

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json