HaridusKool

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord

Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 6

Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord

Vastu võetud 26.05.2021 nr 114

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, huvikooli seaduse § 17 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Narva-Jõesuu linna põhikoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude moodustamise kord ning põhikoolide ja koolieelsete lasteasutuste hoolekogude töökord.

2. peatükk Hoolekogude moodustamise kord Narva-Jõesuu linna põhikoolides 

§ 2.   Narva-Jõesuu põhikoolide hoolekogude liikmete arv ja koosseis

  (1) Hoolekogu moodustatakse vähemalt 7-liikmelisena.

  (2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja (Narva-Jõesuu linnavolikogu ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse), õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Narva-Jõesuu linnavalitsus iga kooli direktori ettepanekul.

§ 4.   Vanemate esindajate valimine

  (1) Kooli õpilaste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad kooli lastevanemate üldkoosolekul. Valitakse üks lapsevanem iga kooliastme kohta.

  (2) Üldkoosolekul valitakse vanemate esindajad hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga üldkoosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaat, üks iga kooliastme kohta.

  (3) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

§ 5.   Vilistlaste esindaja valimine

  (1) Kooli vilistlased võivad valida hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Vilistlaskogu olemasolu korral valitakse vilistlaste esindaja vilistlaskogus kehtestatud korras. Vilistlaskogu puudumisel nimetab vilistlaste esindaja linnavalitsusele kinnitamiseks kooli direktor. Vanemad, kooli pidaja, õppenõukogu ja õpilasesindus võivad soovi korral esitada kooli direktorile oma kandidaadi.

§ 6.   Toetava organisatsiooni esindaja valimine

  Kooli direktor teeb ettepaneku kooli toetavale organisatsioonile esindaja nimetamiseks hoolekogusse.

§ 7.   Kooli õpilaste esindaja valimine

  (1) Kooli õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja õpilasesinduse koosseisust.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada kooli iga õpilane. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Kooli õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

§ 8.   Kooli õpetajate esindaja valimine

  (1) Kooli õpetajate esindaja hoolekogus valitakse kooli õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kooli õpetajate esindajaks võib olla kooli iga klassiõpetaja, aineõpetaja või tugispetsialist, kes töötab antud koolis õppe- ja kasvatusalal, välja arvatud pedagoog, kes kuulub kooli juhtkonda. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

3. peatükk Hoolekogude moodustamise kord Narva-Jõesuu linna koolieelsetes lasteasutustes 

§ 9.   Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude liikmete arv ja koosseis

  (1) Koolieelsete lasteasutuste hoolekogud valitakse vähemalt 7-liikmelisena.

  (2) Koolieelse lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, lasteaia õpetajate esindaja ning Narva-Jõesuu linnavolikogu ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse nimetatud esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab Narva-Jõesuu Linnavalitsus lasteaia direktori ettepanekul.

4. peatükk Hoolekogude moodustamise kord Narva-Jõesuu linna huvikoolides 

§ 10.   Huvikooli hoolekogu liikmete arv ja koosseis

  (1) Huvikooli hoolekogu valitakse viie- kuni üheksaliikmelisena.

  (2) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad huvikooli pidaja (Narva-Jõesuu linnavolikogu ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse), huvikooli vilistlaste ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate, vanemate ja õppurite esindaja(d) või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, sealhulgas vilistlaste ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab Narva-Jõesuu Linnavalitsus huvikooli direktori ettepanekul.

§ 11.   Vanemate esindaja valimine

  (1) Huvikooli õpilaste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad kooli lastevanemate üldkoosolekul või vanemate endi hulgas läbiviidud ja taasesitamist võimaldavas vormis korraldatud hääletuse teel.

  (2) Üldkoosolekul valitakse vanemate esindajad hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga üldkoosolekust osavõttev vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

§ 12.   Vilistlaste esindaja valimine

  (1) Huvikooli vilistlased võivad valida hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Vilistlaskogu olemasolu korral valitakse vilistlaste esindaja vilistlaskogus kehtestatud korras. Vilistlaskogu puudumisel võib esitada vilistlaste esindaja kooli direktor. Vilistlaste kandidaadi saavad esitada ka vanemad, huvikooli pidaja, õppenõukogu ja õpilasesindus.

§ 13.   Toetava organisatsiooni esindaja valimine

  Kooli direktor teeb ettepaneku kooli toetavale organisatsioonile esindaja nimetamiseks hoolekogusse.

§ 14.   Huvikooli õpilaste esindaja valimine

  (1) Huvikooli õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja õpilasesinduse koosseisust.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada huvikooli iga õpilane. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Huvikooli õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

§ 15.   Huvikooli õpetajate esindaja

  (1) Huvikooli õpetajate esindaja hoolekogusse valitakse kooli õppenõukogu koosolekul.

  (2) Huvikooli õpetajate esindajaks võib olla huvikooli iga õpetaja või tugispetsialist, kes töötab antud huvikoolis õppe- ja kasvatusalal, välja arvatud pedagoog, kes kuulub huvikooli juhtkonda. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Õpetajate esindajate valimine protokollitakse.

5. peatükk Narva-Jõesuu linnavolikogu ja linnavalitsuse esindaja kinnitamine haridusasutuste hoolekogude koosseisu 

§ 16.   Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine

  (1) Narva-Jõesuu linnavolikogu nimetab oma esindajad Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogudesse volikogu uue koosseisu volituste alguses kuni esindajateks nimetatud isikute linnavolikogu liikme volituste lõppemiseni.

  (2) Kui esindajateks nimetatud linnavolikogu liikmete volitused lõpevad enne volikogu volituste lõppemist, nimetab Narva-Jõesuu linnavolikogu hoolekogudesse uued esindajad.

  (3) Narva-Jõesuu Linnavalitsus nimetab oma esindajad Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogudesse kuni esindajateks nimetatud isikute ametivolituste lõppemiseni.

  (4) Kui linnavalitsuse esindajaks nimetatud isiku ametivolitused lõpevad enne linnavalitsuse volituste lõppemist, nimetab Narva-Jõesuu linnavalitsus hoolekogudesse uued esindajad.

6. peatükk Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine 

§ 17.   Esindajate andmete esitamine

  Hiljemalt iga õppeaasta 10. oktoobriks esitavad haridusasutuste juhid Narva-Jõesuu linnavalitsusele kinnitamiseks alanud õppeaastaks haridusasutuse hoolekogusse valitud esindajate nimekirjad ning esindaja valimis(t)e tõenduspõhised protokollilised otsused.

§ 18.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Narva-Jõesuu linnavalitsus kinnitab igaks õppeaastaks linna haridusasutuste hoolekogude uued koosseisud jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli, huvikooli õpilaste või lasteaia rühmanimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) õpetajate esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) õpilaste/õpilasesinduse esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) esindaja surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

  (4) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe volitused lõpevad tema tagasiastumise või tagasikutsumise korral. Tagasikutsumise saavad algatada hoolekogu liikmed juhul kui üle poole hoolekogu liikmetest esitavad kirjalikult hoolekogu koosolekul vastavasisulise avalduse.

§ 19.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Hoolekogu liikme volituste lõppemisel teavitab asutuse direktor sellest linnavalitsust ning esitab linnavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

  (2) Linnavalitsus kinnitab või jätab uue hoolekogu koosseisu kinnitamata 10 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

7. peatükk Põhikoolide, huvikooli ja koolieelsete lasteasutuste hoolekogude töökord 

§ 20.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 21.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või asutuse juhi ettepanekul või vastavalt asutuse põhimäärusele.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 22.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku asutuse direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 23.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või asutuse direktori või linnavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 24.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa asutuse direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta asutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 25.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

8. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 26.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt üle poole liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 27.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 28.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja sekretär.

§ 29.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest asutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 30.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks järgmised õigusaktid:
  1) Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.05.2012 määrus nr 75 “Narva-Jõesuu linna asutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord”;
  2) Vaivara Vallavolikogu 26.02.2014 määrus nr 5 „Sinimäe Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Objartel
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json