KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas

Vastu võetud 24.05.2018 nr 51
RT IV, 01.06.2018, 17
jõustumine 04.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2021RT IV, 03.06.2021, 706.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse valla haldusterritooriumil.

  (2) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.

  (3) Avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt korraldatavat kultuuri-, etendus-, rahvaspordi- või mõnd muud sarnast üritust.

  (4) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (5) Üritusel kauplemise nõuded sätestatakse vallavolikogu määrusega „Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas“.
[RT IV, 03.06.2021, 7 - jõust. 06.06.2021]

  (6) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari;
  5) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  6) mille käigus kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.

  (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (5) Avaliku ürituse korraldamise luba on ametiasutuse väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

  (6) Avaliku ürituse korraldaja on:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Alutaguse valla haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada ja pidada ainult avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi ürituse luba) alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Üritusele, mis toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas, mis on ette nähtud avalikeks kogunemisteks, ei ole ürituse luba vaja taotleda, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 3 sätestatud juhul ja kui üritus on mitmepäevane või toimub ajavahemikus kella 22:00 kuni 6:00 või kui üritus võib põhjustada avalikku huvi.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist ametiasutusele allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse (Lisa 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

  (4) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) avaliku ürituse vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  3) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);
  4) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning avaliku ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg;
  5) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
  6) avaliku ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  7) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  8) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiinilise abi jms tagamise vahendid;
  9) parkimis- ja liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  10) korraldamisel kasutatav heli-, valgus- ja pürotehnika;
  11) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus;
  12) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust ja/või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);
  13) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  14) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui avaliku ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;
  15) muud ürituse loa taotluse vormil märgitud andmed.

  (5) Olenevalt avaliku ürituse iseloomust tuleb taotlusele lisada:
  1) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
  2) avaliku ürituse toimumise asukoha skeem;
  3) kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (kauplemise inventar, tribüün, lava vms), inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus;
  4) kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan, mis kooskõlastatakse Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonnaga ja Ida päästekeskusega.

  (6) Kui avaliku ürituse läbiviimisega on seotud liikluse ümberkorraldamine, peab avaliku ürituse korraldaja lisama taotlusele kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (7) Kui avaliku üritusega kaasneb riigimaanteede liikluse ümberkorraldamine, siis peab avaliku ürituse korraldaja saama kooskõlastuse Maanteeametilt.

  (8) Seltsing peab loa taotlusele lisama seltsingulepingu.

  (9) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

  (10) Ametiasutus võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt avaliku ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.

§ 4.   Avaliku ürituse loa andmine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab läbi ametiasutuse vastav ametnik.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse menetlemise ja kooskõlastamise valla ning riigi ametiasutuste ja organisatsioonidega korraldab ametnik, kui määruses ei ole sätestatud teisiti. Avaliku ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega esitatakse kooskõlastamiseks Päästeameti Ida päästekeskusele ning Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuurile.

  (3) Kui avaliku ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, ürituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab taotlust menetlev ametnik ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib ametiasutus jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (4) Ametiasutus võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi ametiasutuse määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud määruse §-s 3 lõikes 3 sätestatud tähtajal.

  (5) Ametnik kooskõlastab ürituse loa taotluse ametiasutuse vastava valdkonna spetsialistidega ja määrab vajaduse korral ürituse läbiviimise tingimused kümne tööpäeva jooksul. Ürituse loa taotluse kooskõlastamata jätmine peab olema põhjendatud.

  (6) Ürituse loa andmise otsustab ametiasutus. Ürituse loa väljastab taotlust menetlev ametnik. Loa andmine tehakse taotlejale teatavaks järgmisel tööpäeval pärast otsuse tegemist.

§ 5.   Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  (1) Loa andja võib motiveeritud otsusega (ametniku haldusakt) keelduda loa andmisest.

  (2) Loa võib jätta andmata, kui:
  1) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  2) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud ametniku määratud tähtaja jooksul;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

  (3) Loa andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 6.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse pidamisel viima selle läbi vastavalt ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule;
  2) täitma määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  3) tagama avalikust üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  4) tagama avaliku korra;
  5) tagama tuleohutuse;
  6) järgima tervisekaitsenõudeid;
  7) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  8) täitma politsei ning päästeameti ametnike korraldusi;
  9) tagama üritusel Alutaguse valla heakorra eeskirja ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Alutaguse vallale tekitatud materiaalne kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud kulutused hüvitab avaliku ürituse korraldaja.

§ 8.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  Loa andja motiveeritud otsusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid, mis selguvad enne ürituse pidamist;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Alutaguse valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesolevas korras ja ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Õigusakte rikkuvat üritust on politseil ja vallavalitsusel õigus katkestada.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

/otsingu_soovitused.json