EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse korra ning kauba või teenuse müügi korra kinnitamine avalikul üritusel

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2012, 6

Tänavakaubanduse korra ning kauba või teenuse müügi korra kinnitamine avalikul üritusel

Vastu võetud 21.04.2004 nr 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 20 lõike 5 alusel Halinga Vallavolikogu määrab:

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Halinga valla territooriumil nõuded tänavakaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil;
  3) kaup – müügiks pakutav või müüdav vallasasi;
  4) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

2. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 3.  Tänavakaubandus

  Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel.

  (2) Kaupleja peab:
  1) tundma oma müüdavat kaupa või teenust;
  2) järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid;
  3) kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

  (3) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.  Tänavakaubanduse müügikohad

  (1) Pärnu-Jaagupi alevis on tänavakaubandus lubatud Pärnu mnt 12 ja Pärnu mnt 16 asuvate hoonete vahelisel platsil paiknevatel müügilettidel ning ühel selleks märgistatud auto pealt või paviljonist müügi kohal ning ühel eraldi märgistatud istikute müügikohal.

  (2) Toidukaupu müüakse ainult vallavalitsuse poolt märgistatud müügiletil.

§ 5.  Müügi piirangud

  (1) Tänavakaubanduse korras on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

  (2) Tänavakaubanduse korras on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule keelatud müüa kasutatud tööstuskaupu ning loomi loomakaitseseaduse (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566) tähenduses.

§ 6.  Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama müügikohtade korrashoiu ja hügieeninõuetele vastavuse;
  2) väljastama müügipileteid vastavalt kaubandusseaduse nõuetele;
  3) tagama kauplemispiirkonna korrashoiu;
  4) informeerima kauplejaid müügikeeldudest ja nõuetest eri kaupade müügil;
  5) tagama kauplemispiirkonnas kaubandusseaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejad on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse 10 m raadiuses kauplemise ajal ja pärast kauplemist.

3. peatükk KAUBA VÕI TEENUSE MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 7.  Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras vallavalitsuse poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Müügikohtade paiknemise ja arvu määrab kaubanduse korraldaja.

  (3) Avalikul üritusel kaubanduse korraldajale ja tema poolt väljastatavale müügipiletile kohaldatakse kaubandustegevuse seaduse §-s 18 sätestatut.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule peab kauplejal teatud kauba või teenuse müügi korral olema vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument, kui see on seadusega nõutav.

  (5) Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

§ 8.  Kohustused avalikul üritusel kauplemisel

  (1) Kaubanduse korraldaja või kauplemiskohtade valdaja on avalikul üritusel kohustatud:
  1) tagama müügikohtade korrashoiu ja hügieeninõuetele vastavuse;
  2) väljastama müügipileteid vastavalt kaubandusseaduse nõuetele;
  3) tagama kauplemispiirkonna pideva korrashoiu;
  4) informeerima kauplejaid müügikeeldudest ja nõuetest eri kaupade müügil;
  5) tagama kauplemispiirkonnas kaubandusseaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejad on kohustatud paigaldama neile kuuluva kauplemiskoha juurde prügiurnid ja tagama nende õigeaegse tühjendamise ning hoidma korras müügikoha ümbruse 10 m raadiuses kauplemise ajal ja pärast kauplemise lõppu.

§ 9.  Registreerimistaotlus

  Kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel peab kaubanduse korraldaja esitama koos registreerimistaotlusega selle avaliku ürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku. Kirjalikku nõusolekut ei ole vaja esitada, kui kaubanduse korraldaja on ka selle avaliku ürituse korraldaja.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS KÄESOLEVA KORRA RIKKUMISE EEST 

§ 10.  Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) Halinga Vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 29. aprillil 2004. a.

Rein Põld
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json