EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Reklaami paigaldamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2012, 13

Reklaami paigaldamise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib reklaami paigaldamist ja mahavõtmist Halinga valla haldusterritooriumil.

  (2) Keelatud on reklaami paigaldamine selleks mittekohandatud ja -määratud kohtadele (nt telefoni- ja elektripostid, piirdeaiad jne).

  (3) Käesolevas määruses sätestatust on kohustatud kinni pidama ka maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustaja.

  (4) Määruses kasutatakse reklaamiga seotud mõisteid «Reklaamiseaduses» ja Halinga Vallavolikogu poolt vastuvõetud «Reklaamimaksu kehtestamise» määruses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Paigaldusluba

  (1) Reklaami paigaldamine on lubatud ainult Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud paigaldusloa alusel.

  (2) Paigaldusloana käsitletakse vallavalitsuse poolt antavat vastavat korraldust.

  (3) Paigaldusloa taotlemise kohustus on:
  1) maksustamisele kuuluva reklaami avalikustajal;
  2) maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustajal juhul, kui reklaami avalikustamiseks paigaldatakse eraldi reklaamikandja.

  (4) Paigaldusluba ei nõuta füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt kuulutuste ja teadete pindalaga alla 0,5 m2 (kaasa arvatud) väljapanekul vallavalitsuse poolt selleks spetsiaalselt paigaldatud reklaamimoodulitele või stendidele.

  (5) Paigaldusluba ei ole vaja füüsilise ja juriidilise isiku poolt tema valduses olevale hoonele või territooriumile oma ärinime või logo paigaldamise korral.

§ 3.   Paigaldusloa taotlemine

  Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaamikavand koos vastavate mõõtude, värvilahenduse ja reklaami kinnitamise mooduse kirjeldusega;
  2) reklaami paigalduskoha maa, ehitise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks;
  3) ehitiste fassaadile paigaldatava reklaami puhul fassaadijoonis või foto koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega;
  4) maa-alale paigaldamise korral asendiplaan koos maapealsete ja maa-aluste objektide ja kommunikatsioonide äranäitamisega;
  5) reklaamiobjekti paigaldamisel tee kaitsevööndisse on vajalik liiklusohutuse eest vastutava isiku või vastava asutuse kooskõlastus.

§ 4.   Paigaldusloa väljastamine

  (1) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul peale esitamist, otsustab paigaldusloa andmise ning väljastab selle, kui on täidetud kõik «Reklaamiseaduse» § 3 ja käesoleva määruse § 3 nõuded.

  (2) Reklaami paigaldusluba väljastatakse vallavalitsuse korraldusena, milles märgitakse paigaldusloa kehtivuse aeg. Paigaldusloa maksimaalne tähtaeg on kolm aastat.

§ 5.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Paigaldusloa väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) taotlus on vastuolus kehtestatud paigaldamise korraga;
  2) varem on teise reklaami avalikustaja esitanud taotluse samale kohale reklaami paigaldamiseks;
  3) reklaamikavand ei vasta reklaami paigaldamise asukohale;
  4) reklaamikavand ei vasta «Reklaamiseadusele», «Keeleseadusele» või headele tavadele;
  5) reklaami avalikustaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  6) reklaami avalikustajal on varasemad võlad reklaamimaksu osas;
  7) reklaami avalikustaja on eelnevalt korduvalt rikkunud reklaami ja kuulutuste paigaldamise korda, mille kohta on väljastatud vastavad teated või tehtud ettekirjutus;
  8) reklaamikavand ei sobi paigalduskoha arhitektuuri või ümbritseva keskkonnaga stiililt, proportsioonilt või värvilahenduselt;
  9) muudel kaalukatel põhjustel.

§ 6.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Paigaldusluba tunnistatakse kehtetuks, kui reklaami avalikustaja:
  1) ei ole paigaldanud reklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) on esitanud paigaldusloa taotlemisel valeandmeid;
  3) ei ole paigaldanud reklaami ühe kuu jooksul paigaldusloa väljaandmisest arvates;
  4) ei ole täitnud tähtajaks maksuhalduri ettekirjutusi;

  (2) Paigaldusluba tunnistatakse kehtetuks muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 7.   Reklaami avalikustaja kohustused ja õigused

  (1) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami paigaldusloa taotluses esitatud andmete kohaselt ning korrektselt;
  2) tagama reklaami paigaldamisel jalakäijate ja liikluse ohutuse;
  3) tagama paigaldatud reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  4) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (puruneb, kukub alla jms) kõik isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud.
  5) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  6) informeerima kolme tööpäeva jooksul vallavalitsust paigaldusloale märgitud vastutava isiku andmete muutumisest;
  7) täitma tähtajaliselt kõiki selleks volitatud isikute seaduslikke ettekirjutusi ja nõudmisi;
  8) maha võtma reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtaega.

  (2) Reklaami avalikustajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda loa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse 30 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab vallavalitsus, Tarbijakaitseamet ja Ravimiamet. Kontrolli teostajad omavad õigust teha ettekirjutusi, andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või teevad taotluse vallavalitsusele paigaldusloa kehtetuks tunnistamiseks.

§ 9.   Vastutus

  (1) Määruse rikkujate suhtes kohaldatakse sanktsioone «Reklaamiseaduse» V peatüki kohaselt.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhaldur reklaami paigaldajale ettekirjutuse, milles näidatakse ära ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (3) Reklaami eksponeerimisel, mis on paigaldatud omavoliliselt või mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, rakendatakse maksuhalduri ettekirjutuse alusel kolmekordset maksumäära aja eest, mil puudus reklaami paigaldusluba.

  (4) Kui omavolilise reklaami paigaldaja ei ole teada või ei ole teada tema asukoht, teeb maksuhaldur ettekirjutuse rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

  (5) Pärast reklaami mahavõtmist on ettekirjutuse saanud isik kohustatud kirjalikult informeerima maksuhaldurit reklaami mahavõtmisest. Mahavõetava reklaami eest maksu arvutamise lõpetab maksuhaldur pärast kirjaliku teate kättesaamist.

  (6) Kui reklaami avalikustaja ei ole üle ühe kuu tühjalt seisvat või omavoliliselt paigaldatud reklaamikandjat demonteerinud pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, on maksuhalduril õigus reklaamikandja demonteerida. Reklaami paigaldaja ei saa sel juhul esitada nõudeid reklaamile või reklaamikandjale tekitatud kahjustuste kohta. Demonteerimise kulud nõuab maksuhaldur sisse reklaami avalikustajalt.

§ 10.   Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri maksuotsuse, arve, muu haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (2) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub käesoleva määruse alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba käesoleva määruse kohaselt ühe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

  (2) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 19. aprilli 2006. a määrus nr 13 «Reklaami paigaldamise kord».

  (3) Kinnitada reklaamiloa taotluse vorm Lisa 1.

  (4) Määrus jõustub 25. jaanuaril 2007. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees

Lisa Reklaami paigaldusloa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json