Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Koonga valla kalmistute kasutamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2013, 1

Koonga valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 20.06.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse “Kalmistuseaduse“ § 7 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab Koonga valla omandis oleva Mihkli ja Kalli kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Mihkli ja Kalli kalmistud on tunnistatud kultuurimälestisteks ning kalmistu laiendamisel, haldamisel ja matmiseks sulgemisel tuleb arvestada muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

  (3) Kalmistute kasutamise eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistu kasutajatele ja seal viibijatele.

  (4) Kalmistul korraldab töid kalmistuvaht, kelle õigused ja kohustused määrab Koonga Vallavalitsus (edaspidi valitsus vastavas käändes) kindlaks töölepinguga.

  (5) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – tähistatud ja vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) kalmistuvaht – isik, kes tegeleb hauaplatside eraldamise, kalmistu kasutamise eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoiuga;
  4) hauaplatsi valdaja – isik, kelle valdusesse on kasutusõiguse alusel antud hauaplats kalmistu haldaja poolt;
  5) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist korraldav ametiasutus;
  6) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber vmt);
  7) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.
  8) matmisraamat – matmise registreerimise raamat;
  9) kalmisturegister – hauaplatside ja nende valdajate andmekogu.

  (6) Kalmistu kohta peab kalmistuvaht matmisraamatut ja kalmistuplaani ning esitab iga kuu lõpus valitsusele andmed kalmisturegistrisse kandmiseks.

  (7) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele valitsuse arhiivis.

  (8) Kalmistul peab olema:
  1) infostend, kuhu on paigutatud kalmistu plaan, kalmistu kasutamise eeskiri ja muu vajalik info;
  2) matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  3) tähistatud prügikonteinerid ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünlatopsid, lillepotid, määrdunud pakendid jms.) kogumiseks;
  4) tähistatud koht puitunud biolagunevate haljastusjäätmete (oksad, tüved, kännud) kogumiseks.

  (9) Kalmistud on avatud iga päev, kalmistuvahtide kontaktandmed on avaldatud kalmistute teadetetahvlitel ja valla kodulehel www.koongavald.ee.

§ 2.   Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht, võttes võimaluse korral arvesse hauaplatsi taotleja ettepanekud.

  (2) Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 1,2x2,5m ühe surnukeha matmiseks.

  (3) Hauaplats eraldatakse vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena.

  (4) Kalmistuvaht näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, märgib kohapeal maha hauaplatsi piirid ja informeerib hauaplatsi taotlejat või tema esindajat õigustest ja kohustustest.

  (5) Hauaplats eraldatakse taotlejale tähtajatu tasuta kasutusõigusega.

  (6) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matmisteks välja anda.

  (7) Hooldamata hauaplatsid:
  1) hauaplatsi tunnistab hooldamata hauaplatsiks kalmistu haldaja ja kalmistuvaht võtab hooldamata hauaplatsi arvele;
  2) hooldamata hauaplatsid antakse välja pealematmiseks vastavalt kalmistuseadusele.
  3) hauaplatsi valdaja võib soovi korral valduse üle anda teisele isikule. Valdaja on kohustatud kalmistuvahile teada andma valduse üleminekust teisele isikule.

§ 3.   Matmine

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistuvahi juures enne matust.

  (2) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatõendi alusel, surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel. Matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud.

  (3) Kalmistuvahil on õigus keelduda käesoleva eeskirja § 3 punktis 2 nimetatud matmisloa andmisest, kui matmine on vastuolus keskkonna, tervisekaitse või käesoleva eeskirja nõuetega.

  (4) Kalmistuvaht registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära andmed vastavalt kalmistuseaduse § 11 sätestatule.

  (5) Matmine on lubatud ainult valgel ajal. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

  (6) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (7) Matmist takistavate hauatähiste ja muude rajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine ning hauaplatsi korrastamine toimub matuse korraldaja kulul.

  (8) Matuse korraldaja korrastab matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused hiljemalt kolme päeva jooksul või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistuvahiga või kahjukannatajaga.

§ 4.   Hauaplatside kujundamine ja rajamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat) ja hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 0,5 m, piirdeaed jms) ning haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ega tohi oluliselt häirida kõrvalasuvate hauaplatside, teede ja kalmistut ümbritseva kiviaia kasutamist ja korrastamist.

  (3) Iga hauaplats tähistatakse nimelise hauatähisega (rist, hauaplaat, hauakivi, hauasammas), millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmakuupäev.
.

  (4) Hauatähiste või hauarajatiste rajamine, teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kalmistuvahiga kooskõlastada.

  (5) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid kalmistuvahi loal. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

  (6) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (7) Õigus hauaplatsile hauarajatisi püstitada on hauaplatsi valdajal.

  (8) Hauarajatised, mis püstitatakse omavoliliselt ja ei vasta kalmistul kehtestatud nõuetele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast hauaplatsi valdajale hoiatuse tegemisest.

§ 5.   Hauaplatside hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi valdaja.

  (2) Hauaplatsi valdaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (3) Hauaplatsi valdajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

  (4) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistuvahil õigusteha hauaplatsi valdajale hoiatus. Hoiatuses juhitakse hauaplatsi valdaja tähelepanu rikkumisele ning antakse talle puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

  (5) Hauaplatsil tekkivate ehitusjäätmete (pakendid, betoon, metall) äraveo korraldab hauaplatsi valdaja omal kulul.

  (6) Kalmistuvahil on õigus muinsuskaitse loal eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud puud ja põõsad.

  (7) Omasteta surnud maetakse valla kulul ja nende hauaplatside korrasoleku tagab kalmistuvaht.

§ 6.   Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmine ja taaskasutusse andmine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgnevatest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbikasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja –tähised on tugevasti sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et seda ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja koos kalmistuvahiga selle ülevaatuse.

  (3) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistuvaht hauaplatsi tähisega, millel on märgitud:
  1) tähistamise kuupäev;
  2) kalmistu haldaja ja kalmistuvahi kontaktandmed;
  3) nõue teatada kalmistu haldajale hauaplatsi korrastamise aeg.

  (4) Hooldamata hauaplatsi tähisega tähistamise aeg kantakse kalmisturegistrisse.

  (5) Kalmistu haldaja tunnistab lõikes 2 nimetatud tähisega tähistatud hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui kahe aasta jooksul hauaplatsi tähisega tähistamisest ei ole hauaplatsi hooldatud kalmistueeskirja § 10 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaselt.

  (6) Kalmistu haldaja võib arvele võetud hooldamata hauaplatsi anda teise isiku kasutusse.

§ 7.   Kalmistu sisekord

  (1) Kalmistul ei tohi:
  1) rikkuda kalmistu rahu (muusika vali mängimine, kisendamine, karjumine jms);
  2) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ja üldkasutatavat territooriumi;
  3) jalutada kodu- ja lemmikloomi;
  4) omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
  5) sõita kalmistul mistahes mootorsõidukiga ilma kalmistuvahi loata;
  6) teha lõket ega põletada prahti ilma kalmistuvahi loata;
  7) omavoliliselt laiendada hauaplatse;
  8) matta loomi.

  (2) Matmise korraldamine vastavalt kultuurilistele ja religioossetele tavadele (mis on tavapärasemast valjem) ei ole kalmistu rahu häirimine.

  (3) Kalmistu vanades kvartalites, mis on vanemad kui 50 aastat, tuleb hauaplatside hooldamisel juhinduda Muinsuskaitseameti peadirektori 17.02.1998 käskkirjaga nr 4A kinnitatud «Ajalooliste kalmistute hooldamise ja korrastamise metoodilise juhendiga» kehtestatud nõuetest.

  (4) Muinsuskaitse nõuetest tulenevalt peab kalmistu miljöölise väärtuse säilitamiseks:
  1) mahajäetud hauaplatsidel vanemad, kui viiekümne aastased hauatähised ja piirded jätma need algsetele kohtadele;
  2) jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised (ka tükid), mida ei ole võimalik kohapeal eksponeerida, tuleb viia kalmistuvahi poolt määratud kohta;
  3) sepis- ja malmpiirete ning kunstimälestisena kaitse alla võetud hauaristide remonttööd tuleb enne töödega alustamist kooskõlastada muinsuskaitseinspektoriga.

§ 8.   Kalmistu eeskirja rikkumine, menetlemine, järelevalve

  Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on valitsusel õigusteha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib valitsus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

§ 9.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 01.augustil 2013.

Kaljo Brandt
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json