HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2013, 2

Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 20.05.2013 nr 8

Määrus on kehtestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) koha taotlemise, vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

  (2) Arvestust lasteasutuse koha taotlemise, vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab Kohila Vallavalitsuse haridusnõunik.

§ 2.   Koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemine

  (1) Lapsele koha taotlemiseks esitab lapsevanem või hooldaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku avalduse.

  (2) Taotlused registreeritakse nende laekumise järjekorras lapse vanuserühma ja isikukoodiga veebipõhiselt.

§ 3.   Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapsi võetakse lasteasutusse vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.

  (2) Lasteasutusse võetakse Kohila valla territooriumil elav laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel lapse lasteasutusse võtmise ajal Kohila vald.

  (3) Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel võib erandkorras lasteasutusse võtta lapsi väljaspool järjekorda, kui see on vajalik lapse arengust lähtuvalt.

  (4) Vabade kohtade olemasolust teatab haridusnõunik lapsevanemale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Võimalusel võetakse ühest perest pärit lapsed samasse lasteasutusse.

  (6) Kui vanema poolt eelistatud lasteasutuses puudub vaba koht, võib lapsele pakkuda asenduskohta mõnes teises valla lasteasutuses. Lapsevanema soovil võib laps sellisel juhul jääda järjekorda, kuni vabaneb koht soovitud lasteasutuses.

  (7) Lapsevanem on kohustatud 5 tööpäeva jooksul peale vastava teatise saamist vastama kirjalikult haridusnõunikule või lasteasutuse direktorile, kas ta soovib kohta või jääb edasi kohataotlejate järjekorda.

  (8) Rühmade komplekteerimise periood on 1. maist – 15. augustini. Lasteasutuse direktor kinnitab rühmade nimekirjad hiljemalt 1. septembriks.

  (9) Kohtade vabanemisel õppeaasta kestel täidetakse need kahe nädala jooksul.

  (10) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel peab lapsevanem esitama lapse tervisliku seisundi kohta perearsti poolt väljaantud tervisekaardi ning maksekorralduse ärakirja ettemaksu tasumise kohta.

  (11) Lõigetes 8 ja 11 sätestatud lapsevanema kohustuste mittetäitmisel last lasteasutusse ei võeta ja laps jääb kohataotlejate järjekorda.

  (12) Lapsevanemal on õigustutvuda lasteasutuse põhimäärusega, kodukorraga ja muude lasteaeda puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

  (13) Lasteasutusse vastuvõtul sõlmitakse koha kasutamise leping.

§ 4.   Koolieelse lasteasutuse teenuste eest tasumine

  (1) Lapsevanema kaetab arve alusel Kohila Vallavolikogu poolt kinnitatud suuruses lasteaiatasu, mis koosneb osalustasust ja toidurahast.

  (2) Osalustasu ja toiduraha makstakse iga jooksva kuu 25. kuupäevaks vallavalitsuse pangakontole.

  (3) Lapse vastuvõtmisel lasteasutuse rühma nimekirja peab lapsevanem tasuma 1 kuu ulatuses osalustasu ja 1 kuu toiduraha ettemaksuna ühe kuu jooksul lasteaia nimekirja arvamisest.

  (4) Toiduraha päevamaksumuse piirmäära otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

  (5) Lapse puudumisel lasteasutusest vabastatakse lapsevanem toiduraha maksmisest, kui lapse puudumisest on lasteasutust informeeritud hiljemalt puudumisele eelnenud tööpäeva jooksul.

  (6) Üksikuid toidukordasid toiduraha maha ei arvestata, väljaarvatud erandjuhtudel lapsevanema põhjendatud kirjaliku avalduse alusel.

  (7) Osalustasu ja toiduraha hüvitamine otsustatakse vastavalt Kohila Vallavolikogu sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

  (8) Kui lapsevanem ei ole tasunud lasteaiatasu kahe kuu jooksul maksetähtajast, saadab lasteasutuse direktor lapsevanemale meeldetuletuse. Kui lapsevanem ei tasu võlgnevust kahe nädala jooksul arvates meeldetuletuse saatmisest, siis arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

  (9) Vanem kohustatud tasuma lasteaiatasu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

§ 5.   Koolieelsest lasteasustusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamise aluseks on:
  1) lapsevanema või ametliku hooldaja kirjalik avaldus, kus on märgitud lapse lahkumise aeg;
  2) lapse kooliminek;
  3) lapse puudumine väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui 20 tööpäeva kahe kuu jooksul;
  4) toiduraha ja osalustasu tasumata jätmine kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist;
  5) kui lapse elukohajärgne omavalitsus ei ole tasunud lasteasutuse arvestuslike kulude eest vallavalitsusele.

  (3) Direktor teatab vanemale lapse lasteasutusest väljaarvamisest kirjalikku taasesitlust võimaldavas vormis.

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  Käesoleva korraga seonduvad vaidlused lahendab vallavalitsus. Kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused seaduses sätestatud korras.

§ 7.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 20. jaanuari 2013. a. määrus nr 1 “Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

Heiki Hepner
Kohila vallavanem

Ahto Järvela
Kohila vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json