Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

“Alev tänab” korra kinnitamine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2013, 16

“Alev tänab” korra kinnitamine

Vastu võetud 16.02.2005 nr 3

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 p 1, § 6 lg 3 p 2 alusel.

1. peatükk ÜLSÄTTED 

1. Tunnustusega “Alev tänab” väärtustab Vändra alev eelkõige Vändra alevi kodanikke, juriidilisi isikuid või sündmuse korraldajaid, kes või mis on alevi arengule ja heaolule aktiivselt kaasa aidanud ning oluliselt rikastanud Vändra elu ja keda ei ole tunnustatud Vändra Tunglaga.
2. Tunnustuse “Alev tänab” autasud on Vändra alevi vapisümboolikaga aumärk ja tänukiri.

2. peatükk TUNNUSTATAVAD TÄHTPÄEVAD VÕI TEENED 

3. Kodaniku sünnijuubelil alates 50. eluaastast tunnustatakse Vändra alevi kodanikku, kes on Vändra aleviga seotud, ühiskondliku elu aktiivne mõjutaja, tegus äri, kultuuri, spordi, hariduse, meditsiini või mistahes muul elualal ning kelle tegevus ja töö tulemused on olnud eriliselt silmapaistvad ja samas ka Vändra alevi jaoks olulised.
4. Kodanikku tunnustatakse tööjuubelil, kes on vähemalt 25 aastat olnud tegus äri, kultuuri, spordi, hariduse, meditsiini või mistahes muul elualal ning kelle tegevus ja töö tulemused on olnud eriliselt silmapaistvad ja samas ka Vändra alevi jaoks olulised.
5. Asutuste tähtpäeval (asutamisjuubel) tunnustatakse neid asutusi, mille panus Vändra alevi arengusse tervikuna on märkimisväärne ja tema tegevus on kestnud vähemalt 10 aastat (registrikaardil märgitud asutamise kuupäevast).
6. Tunnustus teenete eest omistatakse neile füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes või mis on osutanud alevile olulise teene.

3. peatükk TUNNUSTUSE “ALEV TÄNAB” TAOTLEMINE JA MÄÄRAMINE 

7. Punktides 3-6 “Alev tänab” tunnustuse taotlemiseks esitab algataja (asutus, ettevõte, kollektiiv, selts, sündmuse korraldaja jne) kirjaliku taotluse Vändra Alevivalitsusele (edaspidi valitsus) vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva või tunnustuse avaldamist. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
- algataja nimi ja kontaktandmed;
- andmed tunnustatava kohta;
- mille puhul soovitakse tunnustada ja põhjendus, miks soovitakse tunnustada;
- tänukirja tekst.
8. “Alev tänab” tunnustuse avaldamise otsustab valitsus ja vormistab selle kohta vastavasisulise korralduse. Valitsusel on õigus mitte avaldada tunnustust. Sellisel juhul saadetakse algatajale kirjalik vastus koos põhjendusega tunnustamisest loobumise kohta.
9. “Alev tänab” tunnustamine viiakse läbi algataja ja valitsuse vahel kokku lepitud korras.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

10. Valitsus korraldab aumärgi ja tänukirja kujunduse ideekonkursi. Aumärgi ja tänukirja kujunduse kinnitab valitsus.
11. Määrus jõustub 1. märtsil 2005. aastal.

Tiit Kangert
Volikogu esimees