Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2014, 1

Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.06.2014 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 36¹ ja kalmistuseaduse § 7 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil asuvate kohaliku omavalitsuse haldamisel olevate kalmistute kasutamise kord.

 (2) Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ja kohaliku omavalitsuse haldamisel asuvad kalmistud on Leediküla kalmistu, Piirsalu uus kalmistu, Piirsalu vana kalmistu, Vedra kalmistu, Koela kalmistu ja Kuijõe kalmistu.

 (3) Vedra kalmistu, Piirsalu uus kalmistu, Piirsalu vana kalmistu ja Koela kalmistu on ajaloomälestistena muinsuskaitsekaitse all ja seal tuleb lisaks käesolevale eeskirjale arvestada ka kaitsekohustuse teatises märgitud kitsendusi.

 (4) Kalmistule esitatavad nõuded on sätestatud kalmistuseaduse §-s 5.

§ 2.  Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 (1) Matmisele esitatavad nõuded on sätestatud kalmistuseaduse §-s 9.

 (2) Hauaplats eraldatakse kalmistu haldaja poolt surmatõendi või seaduses ettenähtud juhul arstliku surmateatise ettenäitamisel.

 (3) Enne hauaplatsi kasutusele võtmist sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajaga kasutuslepingu. Lepingusse märgitakse matmiskoha kasutaja andmed, matmiskoha asukoht ja kasutusse antava matmiskoha suurus. Kasutuslepingus määratakse kindlaks kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise ja lõpetamise ja kolmandale isikule üleandmise kord, poolte vastutus matmiskoha kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord ning matmiskoha kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta. Lepingu lisaks on hauaplatsi asukoha skeem.

 (4) Eraldatakse nii üksikuid kui ka mitmekohalisi (nn perekonna) hauaplatse.

 (5) Hauaplats näidatakse taotlejale kätte kohapeal koos hauaplatsi mõõtude äranäitamisega. Vahemaa hauaplatside vahel külje suunas ei või olla mitte vähem kui 30 cm.

 (6) Hauaplatsi mõõtmed on kirstuga matmise korral järgmised:
 1) ühe hauakohaga hauaplats 1,50 x 2,50 meetrit;
 2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 meetrit;
 3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 meetrit;
 4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 meetrit;
 5) hauaplatsi mõõtmed urniga matmise korral on vähemalt 1 x 1 meetrit.

 (7) Matmine registreeritakse kalmistu haldaja poolt matmiste registreerimise raamatus, kuhu märgitakse maetu nimi, sünniaeg, surmaaeg, surmatõendi number koos väljaandja ja väljaandmiskohaga, matmise aeg, andmed hauaplatsi kasutaja ja suuruse kohta, kasutuslepingu number ning hauaplatsi skeem. Matmise registreerimise raamatut võib pidada elektrooniliselt.

 (8) Hauaplatse eraldades tuleb võimalusel järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas ja hauatähis asub haua peatsis.

 (9) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistu haldajaga. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest olema ette teatatud vähemalt kaks tööpäeva. Riiklikel pühadel matmisi reeglina ei toimu. Matmine on lubatud ainult valgel ajal, üldjuhul 10.00 - 17.00.

 (10) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

 (11) Hauaplatsi kasutaja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga 3 päeva jooksul peale matmist.

 (12) Hauaplatsi korrastab pärast matmist hauaplatsi kasutaja. Matmiseks laenutatud inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid) tagastatakse pärast matmist kalmistu inventari ruumi.

 (13) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid kalmistuseaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

§ 3.  Hauaplatsi kasutamise leping, selle tähtaeg ning pikendamise tingimused ja kord

 (1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tasuta ja 25 aastaks.

 (2) Lepingu tähtaja möödudes tuleb hauaplatsi kasutajal sõlmida uus vastavasisuline leping. Vähemalt kolm kuud enne lepingu tähtaja lõppemist on kalmistu haldaja kohustatud sellest hauaplatsi kasutajale kirjalikult teatama. Matmiskoha senisel kasutajal on eesõigus nimetatud matmiskoha osas uue kasutuslepingu sõlmimiseks.

§ 4.  Hauaplatsi kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord

 (1) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusleping lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke.

 (2) Hooldamata hauaplatside kohta koostatakse kalmistu haldaja poolt akt. Akti valmides teavitab kalmistu haldaja selle sisust kohalikus ajalehes ja kalmistu infotahvlil. Teates peavad sisalduma kalmistu haldaja asukoha andmed ja ajavahemik, mille jooksul on võimalik aktiga tutvuda ja edastada teavet hooldamata hauaplatside võimalike kasutajate kohta.

 (3) Hauaplatsi korrastamisnõudest teatab kalmistu haldaja võimalusel kirjalikult hauaplatsi kasutajale.

 (4) Kui akti koostamisest järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutusleping ja hauaplatsi võib uuesti välja anda arvestades lõikes 5 sätestatud erisust.

 (5) Muinsuskaitse all olevatel kalmistutel üldjuhul vanadele omasteta haudadele pealematmist ei lubata.

§ 5.  Kalmistu tööaeg

  Kalmistud on avatud ööpäevaringselt, kalmistu tööaeg on sama vallavalitsuse lahtiolekuaegadega.

§ 6.  Kalmistu heakorra nõuded

 (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

 (2) Kalmistul kehtib Lääne-Nigula valla heakorra eeskirja sätted kui käesolev eeskiri ei sätesta teisiti.

 (3) Lääne-Nigula Vallavalitsus on kohustatud:
 1) paigaldama kalmistule infostendi koos olulise infoga (kalmistu haldaja telefon ja E-post, info surnuaiapühade kohta, kalmistute kasutamise eeskiri);
 2) hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad, niitma muru ja rohu ning koristama prügi;
 3) nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu kasutamise eeskirja täitmist;
 4) tagama kalmistutel olemasolevate veevõtukohtade (kaevud) töökorra;
 5) hoolitsema kalmistutel olevate käimlate puhtuse eest ja tagama WC paberi olemasolu;
 6) tagama kalmistul asuvate avalike rajatiste (kuurid, katusealused, piirded jms) heakorra ja hea väljanägemise;
 7) tagama matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad (labidad, rehad, kastekannud, panged)
 8) paigaldama kalmistule prügikonteineri ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünla topsid, lillepotid, määrdunud pakendid) ja mittepuitunud biolagunevate haljastusjäätmete kogumiseks.

 (4) Kalmistul on keelatud:
 1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
 2) väljaspool kasutatavat hauaplatsi murda lilli, puude ja põõsaste oksi kalmistu haldaja nõusolekuta;
 3) raiuda puid raieloata ja kalmistu haldaja nõusolekuta;
 4) istutada puid ning väljaspool kasutatavat hauaplatsi istutada põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja nõusolekuta;
 5) paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
 6) kasutada hauaplatsi kasutusse antust erinevat maa-ala;
 7) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
 8) paigaldada inventari ja rajatisi;
 9) teha lõket;
 10) viibida lemmikloomaga;
 11) matta loomi ja linde;
 12) hauarahu rikkumine, see tähendab igasugune kalmistu kasutamiseks mitte vajalik tegevus, mis võiks häirida kalmistu teisi kasutajaid, näiteks valju häälega rääkimine, karjumine, kõvasti naermine jms;
 13) muu avalikku korda ja heakorda rikkuv tegevus.

§ 7.  Hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord

 (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

 (2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele võib kanda soovitatavalt ilmastikukindlalt maetu(te) perekonnanimed, eesnimed, sünni- ja surmadaatumid.

 (3) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma hauaplatsi, hauaplatside vahed ja hauaplatsiga piirnevad tee-osad heakorrastatuna ja puhtana.

 (4) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad piirdeaiad, puud, põõsad ja muud väikevormid.

 (5) Hauaplatsi kasutaja paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand. Omanik on kohustatud korrastama hauatähised, rajatised ja kalmud. Muinsuskaitsealustel kalmistutel tuleb vanemate hauatähiste hooldamisel või vahetamisel eelnevalt nõu küsida muinsuskaitseametilt

 (6) Kalmistu inventar tuleb peale kasutamist panna selleks ettenähtud kohta.

 (7) Betoonist hauaplatsipiirete ehitamine on lubatud kalmistu haldaja loal. Muinsuskaitse all olevatel kalmistutel on betoonist uute hauaplatsipiirete rajamine lubatud ainult muinsuskaitseameti nõusolekul.

§ 8.  Hauatähise ja piirde paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigutamise kord

 (1) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, piirde kett, istepink jms) ja haljastus peavad sobituma ümbritseva keskkonnaga ja asuma hauaplatsi piires. Vajadusel tuleb hauatähise paigaldamine kooskõlastada kalmistu haldajaga. Kalmistul võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid haldaja loal.

 (2) Hauatähiste ja -piirete, mis on vanemad kui 50 aastat, eemaldamine oma algselt kohalt ilma kalmistu haldaja kooskõlastuseta on keelatud. Muinsuskaitsealusel kalmistul peab sellise hauatähise ja piirde eemaldamise ja ümberpaigutamise kooskõlastama muinsuskaitseametiga.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Hauaplatside eraldamise ja teiste eeskirjaga kalmistu haldajale antud ülesannete täitmisega sh kasutuslepingute sõlmimisega ning eeskirja täitmise kontrolliga tegeleb Kuijõe, Piirsalu uuel ja Piirsalu vanal kalmistul kalmistuvaht; Leediküla, Vedra ja Koela kalmistul Lääne-Nigula Vallavalitsuse raamatupidaja. Vallavanem võib nimetatud ülesannete täitmiseks volitada ka teisi isikuid.

 (2) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse uue platsi kasutusele võtmise või kasutuses olevale platsile juurdematmise korral. Kui hauaplatsil on mitu õigustatud kasutajat, siis lepivad nad lepingu sõlmija omavahel kokku.

 (3) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, kalmistuseadusega, karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

 (4) Tunnistatakse kehtetuks Oru Vallavolikogu 04.04.2007 määrus nr 43 „Vedra kalmistu kasutamise eeskiri“.

 (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Kampmann
vallavolikogu esimees