KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamine Palamuse vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Palamuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2014, 39

Avaliku ürituse korraldamine Palamuse vallas

Vastu võetud 26.06.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse “Korrakaitseseaduse“ § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Palamuse vallas.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Palamuse valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (4) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Palamuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk Ürituse korraldamise nõuded 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

  (3) Vabas õhus ürituse korraldajad on kohustatud tagama piisava hulga teisaldatavate välitualettide ja jäätmemahutite olemasolu ning kasutatavuse kogu ürituse kestel.

  (4) Ürituse korraldaja on kohustatud korraldama ürituse territooriumi ja sellega piirnevate alade koristamise ürituse korraldamiseks loa andmise korralduses sätestatud ajaks.

§ 3.   Ürituse korraldamiseks taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse toimumise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse, kus ürituse loa taotlus registreeritakse dokumendiregistris.

  (2) Loa taotluses märgitakse järgmine:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) ürituse kirjeldus;
  3) üritusel osalejate eeldatav arv;
  4) ürituse läbiviimise koht;
  5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) ürituse korraldajaga sidepidamiseks telefon, e-post jms;
  7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
  9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra turvalisuse eest;
  10) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük.

  (3) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Vallavalitsus vaatab loa taotluse läbi oma istungil ning vajadusel nõuab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamist.

  (2) Vallavalitsus annab ürituse korraldamiseks loa 10 tööpäeva või mõistliku aja jooksul viimase nõuetekohase dokumendi ja/või kooskõlastuse saamisest arvates või jätab loa andmata, viidates põhjustele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

  (3) Vallavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, milles märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, aadress Eestis, isikukood/registrinumber, telefoninumber ja e-posti aasdress;
  3) ürituse läbiviimise koht ning osavõtjate kogunemiskoht ja liikumismarsruut (nende olemasolu korral);

  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) ürituse korraldamise eest vastutaja ja tema kontaktandmed;
  6) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

  (4) Vallavalitsus võib jätta ürituse läbiviimise loa andmata, kui:
  1) ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta kehtestatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud teise ürituse korraldamine;
  3) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) ürituse korraldamise loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Palamuse valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) korraldaja ei ole täitnud ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) esineb muu avaliku ürituse korraldamist takistav asjaolu;

  (5) Ürituse korraldamiseks loa andmise keeldumisest peab vallavalitsus korraldajale teatama mõistliku aja jooksul keelduva otsustuse vastuvõtmisest.

  (6) Vallavalitsus teavitab viivitamata asukohajärgset prefektuuri ürituse korraldamiseks loa andmisest.

§ 5.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning päästeameti ametniku korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõuded;
  6) täitma vallavalitsuse ja üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.
  7) korraldama ürituse territooriumi ja sellega piirnevate alade koristamise, sh jäätmete eemaldamise, ürituse korraldamiseks loa andmise korralduses sätestatud ajaks.

§ 6.   Pürotehniliste toodete kasutamine

  (1) Avalikel üritustel, asulates ja muudel tiheasustusega aladel ilutulestiku korraldamiseks klasside III ja IV pürotehnilise tootega (keskmine ja suur ilutulestik) peab olema vallavalitsuse luba.

  (2) Ilutulestiku korraldamise loa saamiseks esitab ilutulestikku korraldada sooviv isik vallavalitsusele taotluse, milles peavad sisalduma:
  1) taotleja nimi ja kontaktandmed, ning kui ilutulestikku ei korralda vahetult taotleja, siis andmed ka ilutulestiku korraldaja kohta;
  2) ilutulestiku korraldamise koht, päev ja kellaaeg;
  3) ilutulestiku projekt, milles muu hulgas on kindlaks määratud ka ohuala ning õnnetuste vältimiseks rakendatavad abinõud;
  4) kinnitus Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti teavitamise kohta.

  (3) Vallavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise loa taotluse läbi ja teeb vastava otsuse taotluse saabumise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.

  (4) Vallavalitsus võib keelduda ilutulestiku korraldamise loa andmisest kui ilutulestiku korraldamine rikuks avalikku korda või kahjustaks inimeste elu, tervist, vara või keskkonda ja rakendatavad ohutusabinõud ei oleks piisavad õnnetuste vältimiseks või kui taotlus ei ole nõuetekohane.

§ 7.   Kaubandustegevus üritusel

  (1) Üritusel võib kaupa või teenust müüa kooskõlastatult ürituse korraldajaga kaubandustegevuse seaduse sätete alusel.

  (2) Vabas õhus toimuval üritusel võib kooskõlastatult vallavalitsusega (ürituse korraldaja) müüa alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti (kaasa arvatud, s.o lahja alkohoolne jook) alkohoolse jaemüügiõiguse olemasolul.

  (3) Siseruumides toimuval üritusel võib müüa kooskõlastatult vallavalitsusega kangeid alkohoolseid jooke (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi). Alkohoolse joogi jaemüügiõiguse taotlemine üritusele on sätestatud alkoholiseaduses.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 8.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Palamuse vallale üritusega tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesolevas korras ja ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Õigusakte rikkuvat üritust on politseil ja vallavalitsusel õigus katkestada.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Rait Persidski
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json