HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mõisaküla Kooli põhimäärus

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2014, 45

Mõisaküla Kooli põhimäärus

Vastu võetud 03.02.2011 nr 2
jõustumine 06.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2014RT IV, 03.07.2014, 706.07.2014

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Mõisaküla Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on aadressil Pärnu tn 39, Mõisaküla linn, postiindeks 69302, Viljandi maakond, Eesti Vabariik.

§ 3.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on munitsipaalkool põhihariduse omandamiseks.

  (2) Kool on Mõisaküla Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on Mõisaküla linna vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt linnavalitsusega.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu (edaspidi volikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

§ 6.   Õppe- ja asjaajamisekeel

  Õppetöö ja asjaajamine koolis toimub eesti keeles.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on:
  1) võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmist ja põhihariduse omandamist;
  2) luua õpilastele tingimused heatasemelise põhihariduse omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ja omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;
  3) pakkuda õpilaste arengut toetavat ja turvalist õppekeskkonda.

§ 8.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua koolikohustuslikele lastele tingimused põhihariduse omandamiseks;
  2) aidata kaasa õpilase arengule ja isiksuse kujundamisele;
  3) luua tingimused õpilastele huvi-, kultuuri- ja sporditegevuseks;
  4) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab inimesi, nendevahelist koostööd ja häid suhteid;
  5) tagada vajalike õpikute, õpivahendite ja –materjalide olemasolu;
  6) tagada õpilastele tervisekaitse eeskirjade- ja normidekohane õppekeskkond, päevakava, õppekorraldus- ja koormus ning toitlustamine;
  7) luua personalile võimalused täiendada ja rakendada oma erialaseid ja pedagoogilisi teadmisi;
  8) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd õpilase vanematega, hooldajaga või eestkostjaga (edaspidi vanem), teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
  9) arendada riigisisest ja rahvusvahelist koostööd teiste õppeasutustega;
  10) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult;
  11) väärtustada ja edasi arendada eesti rahvust ja kultuuri.

3. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Struktuur

  (1) Koolis on 1. – 9. klass.

  (2) Kooli õppetegevus toimub statsionaarses vormis.

  (3) Kooli juures töötavad vajadusel pikapäevarühm/pikapäev, hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud rühm või klass, muud õpiabirühmad, aine- ja huviringid ning kursused.

  (4) Koolis võib moodustada liitklasse.

  (5) Kooli Raamatukogu ülesannet täidab Mõisaküla Raamatukogu, mis asub kooliga samas hoones.
[RT IV, 03.07.2014, 7 - jõust. 06.07.2014]

§ 10.   Õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks koolis on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mis määrab koolis antava põhihariduse õppeeesmärgid ja ajalise korralduse, kohustuslike- ning valikainete loendi, kavad ja valikuvõimalused.

  (2) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor, kuulates ära õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (3) Kool valib valikained vastavalt vajadustele ja võimalustele ning arvestades pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.

  (4) Koolil on õigus koostada põhikooli riikliku õppekava järgi põhiharidust omandavale õpilasele individuaalne õppekava haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korra alusel.

§ 11.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib lisaks õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust, milleks on koolituste, võistluste ja kontsertide korraldamine, õppematerjalide kirjastamine ja aine- ja ringitundide läbiviimine, kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine.

  (2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda tegevuses osalejate kaasrahastamisel, arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

§ 12.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

  (2) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Lõpuklassis on õppe- ja eksamiperioodiks kokku 185 õppepäeva. Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

  (5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

  (6) Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seadusega kehtestatud piirnormi.

  (7) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis ning käitumist ja hoolsust vastavalt “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ja kooli õppekavas kehtestatud korras.

  (8) Kooli lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Kooli lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

  (9) Kooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus.

4. peatükk KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Kooli vastuvõtt

  (1) Esimesse klassi võetakse õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks või kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema soovist.

  (2) Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (3) Õpilaste arvestust peetakse kooli õpilasraamatus ja. Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 14.   Õpilaspilet

  Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 15.   Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
  1) omandada tasuta haridust õppekava ulatuses;
  2) täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega kehtestatud korras;
  3) õppida individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras;
  4) kasutada õppekavas ettenähtu omandamiseks tugisüsteeme õigusaktidega kehtestatud korras;
  5) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires;
  6) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat abi õpetajatelt;
  7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
  8) moodustada koolis õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;
  9) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  10) moodustada ühinguid, seltse, ringe ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  11) astuda teiste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  12) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  13) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetajate, direktori, hoolekogu, linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole.

§ 16.   Õpilaste kohustused

  Õpilased on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust, osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppetöös;
  2) täitma kooli kodukorda ja kandma vastutust selle rikkumise eest;
  3) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  4) käituma kaasinimestega lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) hoidma kooli head mainet;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  7) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 17.   Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

§ 18.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (3) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor, kui selleks avaldab soovi vähemalt 10 õpilast. Õpilasesinduse valimises osalevad kõik 4. –9. klasside õpilased. Õpilasesindus valitakse 7. –9. klasside õpilaste hulgast õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajadusel koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (5) Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks, kui selle poolt hääletab üle poole õpilaskonnast. Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele või muudele õigusaktidele ja tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 19.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning oma lapse õiguste ja kohustuste kohta;
  3) olla teavitatud lapse õppest puudumistest;
  4) olla teavitatud lapse hinnetest;
  5) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldamisest ja planeeritavatest üritustest;
  6) osaleda vanemate koosolekul;
  7) vajadusel algatada vanemate koosoleku kokkukutsumine;
  8) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse, osaleda hoolekogu liikmeks valituna kooli töös ja juhtimises;
  9) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  10) taotleda vajadusel õpilasele koduõpet;
  11) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks õppenõukogu, hoolekogu või direktori poole, samuti linnavalitsuse ja riiklike järelevalveorganite poole;
  12) kasutada teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi.

§ 20.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) tagama õpilase koolikohustuse täitmine;
  2) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) teavitama kooli lapse õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist ja neid kasutama;
  8) osalema kooli kutsel lapse käitumise arutamisel;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

5. peatükk KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 22.   Personali koosseis

  (1) Kooli personali koosseisu määrab direktor ja esitab selle kinnitamiseks linnavalitsusele tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

  (2) Direktor, õpetaja ega muu õppe- ja kasvatusalal töötav isik ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku alusel või karistatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

§ 23.   Personali ülesanded

  (1) Personali ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

  (2) Personali tööülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, direktori poolt kehtestatud töökorraldusreeglites, töötaja ametijuhendi- ja töölepinguga.

§ 24.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi.

  (2) Õpetajate kutseoskuste ja -meisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

6. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 25.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab Mõisaküla linna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab, lõpetab ja ütleb üles linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks kooli direktor riigi ja Mõisaküla õigusaktidega kehtestatud korras:
  1) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukoguga, hoolekoguga, õpilasesindusega ja kooli pidajaga;
  2) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib koostöös linnavalitsusega kooli finantsmajanduslikku tegevust ning kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega, sõlmib igapäevases õppe- ja majandustegevuse raames kooli nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
  5) esitab linnavalitsusele kooli eelarve projekti ja eelarve muudatused;
  6) teeb ettepaneku linnavalitsusele kooli struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamiseks;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab, lõpetab ja ütleb üles töötajatega töölepingud;
  8) annab oma pädevuse piires kooli töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  9) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) kehtestab kooli õppekava, päevakava, pikapäevarühma/pikapäeva töökorralduse, kodukorra, hädaolukorra lahendamise plaani, sisehindamise korra ja aruande, õpilastega peetava arenguvestluse tingimused ja korra;
  11) korraldab kooli õpilaste ja personali vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning kaitse hädaolukorras,;
  12) korraldab pedagoogide ametikoha täitmiseks konkursi;
  13) kutsub kokku ja korraldab esimese õpilasesinduse valimise ning kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;
  14) kutsub kokku vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas.

  (3) Direktor on hoolekogu eest aruandekohustuslik.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud isik.

  (5) Direktori vaba ametikoha täimiseks kuulutatakse välja konkurss.

§ 26.   Õppenõukogu

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb koolis õppenõukogu.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on pedagoogid.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 27.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb Mõisaküla Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (4) Hoolekogu:
  1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
  2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
  3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja kodukorra ning nende muudatuste kohta;
  4) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  5) avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande, kooli eelarve projekti ja õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  6) nimetab oma esindaja(d) komisjonide koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
  7) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

7. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 28.   Vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle Mõisaküla linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

  (2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara Mõisaküla Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 29.   Eelarve

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve projekti kiidavad heaks hoolekogu ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab Mõisaküla Linnavolikogu.

§ 30.   Rahalised vahendid

  (1) Kooli rahastatakse riigi- ja linnaeelarvest, laekuvatest toetustest ja annetustest, õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, kooli kasutuses olevate esemete üürimisest ning muudest põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (2) Kooli kulud katab Mõisaküla linn, lähtudes linnaeelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 31.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine toimub Vabariigi Valitsuse ja kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

  (2) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid ja eelarve täitmise aruandeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 32.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 33.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ning tema tegevuse lõpetab kooli pidaja õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (3) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli ja vanemaid ning õpilasi vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 35.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json