ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 - sisukord
  Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2015, 7

  Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

  Vastu võetud 19.06.2015 nr 22

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja Kohtla Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Kinnitada Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 13. novembri 2007 määrus nr 22 "Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uus redaktsioon 2012-2024".

  § 3.  Määruse kohta võib 30 päeva jooksul määruse teada saamisest esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Arno Rossman
  Volikogu esimees

  Lisa Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

  Lisa lisa joonised