HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võhma Lasteaed Mänguveski põhimäärus

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2015, 10

Võhma Lasteaed Mänguveski põhimäärus

Vastu võetud 25.06.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Võhma linna põhimääruse § 53 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Võhma Lasteaed Mänguveski (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutus asub Võhma linnas. Lasteasutuse postiaadress on Veski 11, 70602 Võhma, Viljandi maakond.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteasutus on Võhma Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Võhma linna haldusterritoorium.

  (4) Lasteasutus juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Sümboolika

  Lasteasutusel on oma sümboolika, nime ja sümboolikaga pitsat ning lipp.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ja muudab Võhma Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk STRUKTUUR NING ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Struktuur

  Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad.

§ 7.   Lasteasutuse lahtiolekuajad

  Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab linnavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 8.   Õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- kasvatustegevus toimub eesti keeles.

  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (3) Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.

  (4) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.   Lapsed

  (1) Laste lasteasutusse vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse linnavalitsuse kehtestatud korrast.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 10.   Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ja saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) võtta osa lasteasutuse ühisüritustest;
  5) osaleda lasteasutuse töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) informeerima lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest;
  2) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  3) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  4) tasuma igakuiselt toitlustamis- ja õppekulud;
  5) teavitama rühma õpetajat või lasteasutuse direktorit lapse puudumisest.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 12.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arendamiseks vastastikusel üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning lasteasutuse töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite, kodukorra ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ning Võhma linna õigusaktidega.

  (4) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Õpetajate ja teiste õppekasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 13.   Direktor

  (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor, kelle kinnitab riigi ja Võhma linna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab ja selle ütleb üles linnapea või tema volitatud ametiisik.

  (2) Lasteasutuse direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Lasteasutuse direktor on töölepingu kehtivuse ajal lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

  (4) Lasteasutuse direktor:
  1) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekti Võhma linna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja vajadusel esitab ametiasutusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  2) kannab vastutust lasteasutuse arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  4) tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Võhma linna õigusaktid on sätestanud teisiti;
  5) teeb tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud kulude piires ning tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  6) vastutab lasteasutust teenindavale linnavalitsuse raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  7) kinnitab lasteasutuse struktuuri ja töö tasustamise alused, määrab töötajate koosseisu;
  8) korraldab konkursi õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks;
  9) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab või ütleb üles personali töölepingud;
  10) annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) kehtestab lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  12) kinnitab lasteasutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;
  13) tagab linnavalitsuse otsuste ja ülesannete täitmise;
  14) moodustab ja komplekteerib sõime- ja lasteaiarühmad ning kehtestab nende tööaja;
  15) teeb ettepaneku sobitus- ja liitrühmade moodustamiseks;
  16) kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  17) kontrollib päevakavast, toitlustamis-, terviseedendus- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
  18) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  19) tagab seaduste ja muude riigi ja Võhma linna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  20) korraldab lasteasutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  21) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

§ 14.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 15.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

  (3) Õpetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.

  (4) Rühma vanemate esindajad valitakse lastevanemate üldkoosolekul.

  (5) Direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul Võhma Linnavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate nimekirja.

  (6) Hoolekogu kinnitatakse igaks õppeaastaks.

  (7) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. Linnavalitsus kinnitab uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.

  (8) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) annab arvamuse õppekava ja muudatuste kohta enne nende kinnitamist lasteaia direktori poolt;
  7) teeb ettepaneku linnavalitsusele lasteaias lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra, otsus tehakse iga rühma kohta eraldi;
  8) teeb koostööd lasteaia ning pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava väljatöötamisel;
  9) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatustöö alal töötavate isikute (v.a direktori) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) kooskõlastab sisehindamise aruande enne selle kinnitamist;
  11) teeb linnavalitsusele ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja kohta;
  12) kuulab ära lasteaia pedagoogilise nõukogu tehtud ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
  13) täidab riikliku järelevalve läbiviija antud kohustuslikke ettekirjutusi;
  14) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

6. peatükk LASTEAIA RAHASTAMINE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 16.   Vara

  (1) Lasteasutuse vara on Võhma linna omand.

  (2) Lasteasutuse vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Lasteasutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 17.   Eelarve

  Lasteasutuse eelarve on osa Võhma linna eelarvest, mille kinnitab linnavolikogu.

§ 18.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteasutuse rahastamine toimub linnaeelarve vahenditest ja vanemate poolt kaetavast osast.

  (2) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu arvestamine toimub vastavalt tegelikele kulutustele. Toidukulu päevamaksumuse suuruse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

  (3) Lasteasutuse majanduskulude, personali töötasu ja õppevahendite kulude katmine toimub linnaeelarve vahenditest ning linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Lasteaia raamatupidamise arvestust peab linnavalitsuse raamatupidamine.

§ 19.   Aruandlus

  (1) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (2) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Võhma linna õigusaktide kohaselt. Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja Võhma õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Lasteasutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Linnavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult maavanemat ja haridusministrit.

  (3) Lasteasutuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab linnavalitsus vanematele ja lasteasutuse personalile vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (4) Linnavalitsus algatab lasteasutuse tegevuse lõpetamise kui:
  1) lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  2) linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 22. veebruari 2000 määrus nr 5 „Võhma lasteaed Mänguveski põhimääruse kinnitamine".

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json