Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise kord

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2015, 35

Teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 28.12.2012 nr 20
RT IV, 16.01.2013, 42
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2014RT IV, 13.12.2014, 116.12.2014
30.06.2015RT IV, 03.07.2015, 3106.07.2015

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 7² lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 82 “Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 2 punkti 1 alusel.
[RT IV, 03.07.2015, 31 - jõust. 06.07.2015]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Teede ja tänavate sulgemise kord sätestab Tartu linnas asuva avalikult kasutatava Tartu linna omandis oleva tee, tänava, väljaku, parkla, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi tänav) liiklusväliseks otstarbeks sulgemise korra ning tänava sulgemise üldised tingimused.
[RT IV, 13.12.2014, 1 - jõust. 16.12.2014]

  (2) Tänava sulgemiseks peab olema kirjalik luba (edaspidi sulgemisluba), kui tänavat kasutatakse liiklusväliseks otstarbeks ja sellega kaasneb tänava tavapäraseks liiklemiseks sulgemine.

  (3) Tänava sulgemisloa taotleb füüsiline ja juriidiline isik, kelle vahetu tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine (edaspidi sulgeja). Kui sulgemisega kaasneb kohustus tasuda teede ja tänavate sulgemise maksu, on sulgeja maksumaksjaks Tartu Linnavolikogu määrusega kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu tähenduses.

  (4) Käesolev kord ei laiene tänava sulgemisele, mis kaasneb avaliku koosoleku, avaliku ürituse ja spordiürituse korraldamisega ning hooajalise müügi korraldamisega.

  (5) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 2.   Sulgemisloa taotlemine

  (1) Sulgemisloa taotlemiseks esitab sulgeja Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale (edaspidi osakond) vähemalt 5 tööpäeva enne tänava sulgemist taotluse, mis sisaldab järgimisi andmeid:
  1) sulgeja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  2) tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  3) andmed suletava ala kohta (tänavalõigu nimi, tänava, sõidutee, jalgtee/teepeenra laius, sellest suletava osa laius ja pikkus, suletava väljaku, haljasala (park, puhkeala), jäätmaa aadress ja pindala);
  4) andmed sulgemisel esinevate asjaolude kohta (suletakse ainult jalakäijate liiklemiseks ettenähtud tänava osa, sulgemine toimub ainult öisel (20.00–06.00) ajal tingimusel, et muul ajal on tänaval võimalik piiranguteta terve tänava ulatuses liigelda, sulgemine toimub ainult puhkepäeval või riiklikul pühal, avaliku liiniveoliiklusega tänavad suletakse avalikku liinivedu takistamata, taastamata teekatte tõttu avatakse liiklus piiratud tingimustel);
  5) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev, alla 24 tunnise sulgemise korral sulgemise alguse ja lõpu kellaaeg;
  6) sulgemise põhjus;
  7) ehitus- või remonttöödega kaasnevate kaevetööde pindala;
  8) ehitus- või remonttööde käigus raiutavate puude arv ja puude arv, kus ehitus- või remonttöid tehakse puudest vähem kui 2 m kaugusel.

  (2) Taotluse lisana esitab sulgeja kooskõlastamiseks ajutise liikluskorralduse skeemi, mis on koostatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetes teetöödel esitatud näidisskeemide alusel. Kui sulgemisega kaasneb liikluse ajutine ümbersuunamine, koostatakse liikluskorralduse skeem pädeva isiku poolt ja esitatakse elektroonilisel kujul.

  (3) Osakonna nõudmisel esitab sulgeja tööde teostamise graafiku.

  (4) Tänava sulgemisel avarii likvideerimiseks, samuti tänava sulgemisel hoonetelt ja rajatistelt jääpurikate ja lume eemaldamiseks, on sulgeja kohustatud viivitamatult informeerima osakonda ja korraldama ajutiselt liiklust vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetele teetöödel. Sulgemisloa taotluse esitab sulgeja osakonnale hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tänava sulgemist. Kui tänava sulgemine hoonetelt ja rajatistelt jääpurikate ja lume eemaldamiseks kestab üle ühe päeva, esitab sulgeja esimesel tööpäeval pärast sulgemist sulgemisloa taotluse.

  (5) Osakond võib kehtestada sulgemisloa taotluse vormi.

§ 3.   Sulgemisloa väljaandja

  Käesoleva määruse §-des 4-7 sätestatud otsuseid teevad osakonna liikluskorraldusteenistuse juhataja, ajutise liikluskorralduse peaspetsialist, alalise liikluskorralduse peaspetsialist ja ühistranspordi peaspetsialist.
[RT IV, 13.12.2014, 1 - jõust. 16.12.2014]

§ 4.   Sulgemisloa andmine

  (1) Sulgemisluba antakse või sulgemisloa andmisest keeldutakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Sulgemisloale märgitakse:
  1) sulgeja nimi ja registri- või isikukood;
  2) suletava tänava nimi, suletava väljaku, haljasala ja jäätmaa aadress ning sulgemise ulatus;
  3) tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  4) sulgemise tähtaeg, vajadusel kellaaeg;
  5) sulgemise põhjus;
  6) muud sulgemise tingimused.

  (3) Sulgemisloa andmisel on õigus avalikust huvist lähtuvalt või muudel põhjendatud juhtudel pikendada või lühendada tänava sulgemise tähtaega ning suurendada või vähendada suletavat maa-ala. Linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste korral seoses ehitus- või remonttööde teostamisega võib sulgejalt nõuda töötamist ööpäevaringselt, samuti puhkepäeviti.

  (4) Kui tänava sulgemisega kaasneb liikluse ümbersuunamine, teavitab osakond pärast sulgemisloa andmist, kuid mitte hiljem kui üks päev enne sulgemise algust sulgemisest Tartu linna veebilehel, raadios ja kohalikus ajalehes. Osakond informeerib liikluse ümbersuunamisega tänava sulgemisest täiendavalt Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri, Päästeameti Lõuna päästekeskust ja Tartu linnas ühistranspordi korraldajat.

  (5) Osakonnal on õigus nõuda tänava sulgemisega kaasneva liikluse ümbersuunamisega seotud kulude katteks hüvitist. Hüvitise maksmise kohustus märgitakse sulgemisloale. Arve hüvitise maksmiseks esitatakse sulgejale sulgemise lõppemisele järgneval kalendrikuul.

§ 5.   Sulgemisloa andmisest keeldumine

  (1) Sulgemisloa andmisest keeldutakse juhul, kui:
  1) sulgejal on maksuvõlg teede ja tänavate sulgemise maksu osas Tartu linnas;
  2) sulgejal on võlg käesoleva määruse § 4 lõikes 5 nimetatud hüvitise maksmise osas;
  3) kui sulgejale on eelnevate sulgemiste korral antud tähtaeg tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks ning sulgeja ei ole vastavaid töid määratud tähtajaks teinud;
  4) kui samal ajal kehtiva sulgemisloa tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;
  5) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  6) muudel juhtudel.

  (2) Tartu Linnavolikogu poolt määratud kõrgema ja 1. tüübi tänavatele võib keelduda sulgemisloa andmisest liikluse tipptundidel tööpäevadel kella 7.00-9.00 ning 16.00-18.00.

§ 6.   Sulgemisloa muutmine ja tähtaja pikendamine

  (1) Sulgemisloa andmete muutumisel esitab sulgeja käesoleva määruse § 2 lõike 1 kohase taotluse, millele lisab liikluskorralduse muutumisel käesoleva määruse § 2 lõike 2 kohase liikluskorralduse skeemi.

  (2) Kui sulgemisloa tähtaeg jääb samaks, vormistatakse muudatus sulgemisloa muutmise otsusega.

  (3) Tähtaja pikendamise korral antakse pikenenud tähtajaks välja uus sulgemisluba.

  (4) Sulgemisloa muutmisest võib keelduda käesoleva määruse §-s 5 toodud alustel.

§ 7.   Tänava sulgemisloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Sulgemisloa võib peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) sulgeja on esitanud vastava taotluse;
  2) sulgeja on esitanud tänava sulgemisloa taotluses valeandmeid;
  3) sulgeja ei täida tänava sulgemise korraldamisel käesoleva määruse nõudeid või sulgemisloa tingimusi;
  4) seda tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Sulgemisloa peatamisel või kehtetuks tunnistamisel edastatakse vastav otsus sulgejale hiljemalt loa peatamisele või kehtetuks tunnistamisele järgneval tööpäeval.

§ 8.   Sulgemisloa lõpetamine

  (1) Sulgemisluba lõpeb tähtaja saabumisel.

  (2) Kui tänava sulgemine kaasnes ehitus- või remonttöödega, teatab sulgeja osakonnale tänava tavapäraseks liiklemiseks avamisest kirjalikult hiljemalt järgmisel tööpäeval.

  (3) Kui kontrollimisel ei vasta tänav sulgemisele eelnenud olukorrale, määrab sulgemisloa väljastaja kümne tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate saamist sulgejale tähtaja tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks.

  (4) Kui tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks on vaja sulgeda tavapäraseks liiklemiseks tänav, tuleb esitada käesoleva määruse § 2 lõigete 1 ja 2 kohased sulgemisloa taotlemise dokumendid.

§ 9.   Tänava sulgemine

  (1) Tänava sulgemine ei tohi olla ulatuslikum, st kesta kauem ega olla kehtestatud varem või suuremale maa-alale, kui seda on lubatud sulgemisloaga.

  (2) Sulgeja on kohustatud liikluseks suletud ala tähistama taotluse lisana esitatud ajutise liikluskorralduse skeemi, liiklusseaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt. Sulgeja peab tema poolt paigaldatud liikluskorraldusvahendid ja piirded pärast sulgemise lõppemist viivitamatult eemaldama ning heakorrastama suletud ala. Nimetatud nõuded kehtivad ka käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

  (3) Sulgemisloa ning ajutise liikluskorralduse skeemiga peab olema võimalik tutvuda tänava sulgemiskohal.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 13.12.2014, 1 - jõust. 16.12.2014]

§ 10.   Järelevalve ja vastutus
[RT IV, 03.07.2015, 31 - jõust. 06.07.2015]

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse nõuete täitmise üle teostavad osakonna liikluskorraldusteenistuse juhataja, ajutise liikluskorralduse peaspetsialist, alalise liikluskorralduse peaspetsialist ja ühistranspordi peaspetsialist.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkujad kannavad vastutust seaduses sätestatud korras.
[RT IV, 03.07.2015, 31 - jõust. 06.07.2015]

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

/otsingu_soovitused.json