Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 39 „Jõhvi valla ehitusmäärus“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2015, 45

Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 39 „Jõhvi valla ehitusmäärus“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2015 nr 57

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määrust nr 39 "Jõhvi valla ehitusmäärus" muudetakse järgnevalt:
  1) preambul sõnastatakse:
„Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja § 22 lõike 2 ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lõigete 1 ja 2 alusel.“;

  2) asendada määruses sõna „ehitusseadus“ sõnaga „ehitusseadustik“ vastavas käändes;

  3) lisada paragrahvi 4 punkt 21 järgmises sõnastuses:
„21) üldplaneeringu seadusjärgne ülevaatamine ning maavanemale kokkuvõtte üldplaneeringu ülevaatamise tulemusest esitamine kuue kuu jooksul ülevaatamisest arvates;“;

  4) paragrahvi 4 punktid 6 ja 7 sõnastatakse:
„6) olulise ruumilise mõjuga või avaliku huviga objekti asukoha valikuks planeeringu koostamise algatamine, vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine ning kehtestamine, samuti algatamisest keeldumine;
7) eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine, vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine ning kehtestamine, samuti algatamisest keeldumine;“;

  5) lisada paragrahvi 4 punkt 71 järgmises sõnastuses:
„71) planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 loetletud detailplaneeringute koostamise algatamine, vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine ning kehtestamine, samuti algatamisest keeldumine;";

  6) lisada paragrahvi 4 punkt 91 järgmises sõnastuses:
„91) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;“;

  7) paragrahvi 5 lisatakse punktid 141 ja 142 järgmises sõnastuses:
„141) Jõhvi vallale kuuluvate teede osas omaniku ülesannete täitmine ning selleks struktuuriüksuse, ametniku või ametnike määramine;
142) puurkaevu ja -augu asukoha kooskõlastamine;“;

  8) paragrahvi 5 punkt 15 sõnastatakse:
„15) muude planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse õiguste ja kohustuste täitmine, mis ei kuulu volikogu ainupädevusse ning mis ei ole määratud käesoleva määrusega vallavolikogu pädevusse.“;

  9) paragrahvi 6 lisatakse punkt 51 järgmises sõnastuses:
„51) ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine;“;

  10) tunnistada kehtetuks määruse § 32 lõige 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json