Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kohila valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 3

Kohila valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 7

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 


§ 1.   Määruse eesmärk

  Käesoleva määrus sätestab Kohila valla teenetemärgi, vapimärgi, elutöö preemia, aukirjade, tänukirjade ja aastapreemiate väljaandmise, tiitlite aasta ema, aasta isa ning aasta vanaema, aasta vanaisa ja aunimetuse kuldaväärt koolmeister omistamise ning aasta küla ning külade sädeinimese nimetamise.

§ 2.   Teenetemärk

  (1) Teenetemärk on aumärk, mis antakse Kohila vallale osutatud teenete eest Kohila valla
elanikule erilise austusavaldusena.

  (2) Teenetemärgi saajale võib koos märgiga anda kingituse või rahalise preemia.

  (3) Teenetemärk on kahe-tasapinnaline, lindiga rinnas kantav. Risti harud on emailitud valge kõrgkuumusemailiga. Risti keskmes on valla vapp, ümbritsetuna rohelise emailiga emailitud ovaalse sõõriga, mille keskel suurtäheline tekst: Teenete eest. Vapp on emailitud rohelise ja musta emailiga. Märk on kullatud, läbimõõt 38 mm, valge-rohelise lindi laius 34 mm (Lisa 1).

  (4) Teenetemärgi siseküljele on graveeritud märgi number.

  (5) Teenetemärgiga koos üle antava tunnistuse ja aukirja allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (6) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuariks Kohila vallavalitsusele.

§ 3.   Vapimärk

  (1) Vapimärk on aumärk, mis antakse Kohila vallale osutatud teenete eest Kohila vallas mitteelavale isikule.

  (2) Vapimärk on kahe-tasapinnaline. Rist on emailitud valge kõrgkuumusemailiga, mille keskmes on Kohila valla vapp, ümbritsetuna sõõriga, millel on valges emailis suurtäheline tekst: Kohila vald. Risti harusid ühendavad rõnga ja risti harude vahe on Vapp on emailitud rohelise ja musta emailiga ning kullatud. Märgi läbimõõt on 35 mm (Lisa 2).

  (3) Vapimärgi siseküljele on graveeritud märgi number, andmise aasta ning saaja ees- ja perekonnanimi.

  (4) Vapimärgiga koos üle antava tunnistuse ja aukirja allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (5) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuariks Kohila vallavalitsusele.

§ 4.   Elutöö preemia

  (1) Elutöö preemia antakse auväärsesse ikka jõudnud isikule, kes pikema perioodi vältel on tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Kohila valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja toonud tuntust.

  (2) Elutöö preemiaga kaasneb rahaline preemia ja aukiri, mille allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (3) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuariks Kohila vallavalitsusele.

§ 5.   Aukiri ja tänukiri

  (1) Aukiri ja tänukiri on Kohila valla tunnustusavaldus.

  (2) Aukirjaga ja tänukirjaga võib kaasneda meene või rahaline preemia.

  (3) Aukirjal on Kohila valla vapp, kiri “Aukiri”, asjakohane tekst, mis sisaldab lühikest andmise põhjendust ja kuupäev. Tänukirjal on Kohila valla logo, kiri “Tänukiri”, asjakohane tekst, mis sisaldab lühikest andmise põhjendust ja kuupäev.

  (4) Aukiri antakse saajale üle kaantega, millel on Kohila valla vapp. Aukirja allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tänukirja allkirjastab Kohila vallavanem.

  (5) Põhjendatud ettepanekud aukirja saamiseks esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuariks Kohila vallavalitsusele.

§ 6.   Aastapreemia

  (1) Aastapreemiatena antakse välja parima ühenduse preemia ja aasta eluedendaja preemia. Preemiate eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele aktiivseid üksikisikuid ja kollektiive, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kohaliku elukeskkonna, heaolu, ühise kogukonnatunde ja kultuuriväärtuste loomisele ning hoidmisele.

  (2) Parima ühenduse preemia antakse ühendusele või kollektiivile eriliste teenete või saavutuste eest.

  (3) Aasta eluedendaja preemia antakse isikule, kes on aasta vältel tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Kohila valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja toonud tuntust.

  (4) Koos preemiaga võib anda preemia saajale üle meenekingi.

  (5) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuariks Kohila Vallavalitsusele.

§ 7.   Aasta ema ja aasta isa

  (1) Aasta ema tiitel omistatakse Kohila valla kodanikule, kahe või enama lapse emale, kelle lapsed on tublid kodanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse.

  (2) Aasta ema aunimetus, antakse üle põnnide paraadil emadepäeva eel mai II nädalal. Aunimetuse ja meenekingi koos aukirjaga annab tunnustatud isikule Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik;

  (3) Aasta ema tiitli saaja kandidaadi esitamise tähtaeg on 1. aprill

  (4) Aasta isa tiitel omistatakse Kohila valla kodanikule, kahe või enama lapse isale, kelle lapsed on tublid kodanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse.

  (5) aasta isa aunimetus, antakse üle vallavalitsuse, lasteaedade ja kooli ühisel isadepäeva tähistamisel novembri II nädalal. Aunimetuse ja meenekingi koos aukirjaga annab tunnustatud isikule Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik;

  (6) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 1. oktoobriks.

§ 8.   Aasta vanaema ja aasta vanaisa

  (1) Aasta vanaema ja aasta vanaisa tiitel omistatakse lugupidamist väärivale silmapaistvale Kohila valla vanaemale, vanaisale. Tiitlisaaja on oma lastelastele ja perele pühendunud, hooliv ja armastav vanavanem. Ta on aktiivne, elujaatav ning leiab aega ja tahtmist võtta osa ühistegevustest.

  (2) Koos tiitliga kaasneb aukiri ja meenekink, mis antakse üle seeniorite pidupäeval.

  (3) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 15. septembriks.

§ 9.   Aasta küla ja külade sädeinimene

  (1) Kohila valla aasta küla tiitel omistatakse erilise austusavaldusena külale, alevikule, või Kohila alevi asumile, selle elanike väljapaistva tegevuse eest asustusüksuse arendamisel ja elu edendamisel.

  (2) Koos tiitli omistamisega kaasneb rändauhind ja rahaline preemia.

  (3) Kohila valla külade sädeinimese aunimetus omistatakse erilise austusavaldusena külaelanikule, kes austab esivanemate tarkusi, on jaganud oma teadmisi külakogukonnas, olnud eestvedaja ja osalenud heakorratöödel, küla kultuuri- ja spordiüritustel ning andnud oma panuse küla tuntuse suurendamisse.

  (4) Aasta küla aunimetuse, aukirja ja rändauhinna annab üle Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik valla külade tänupeol novembrikuus.

  (5) Aasta külade sädeinimese aunimetuse, aukirja ja meenekingi annab üle Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik valla külade tänupeol novembrikuus.

  (6) Aasta küla ja külade sädeinimese tiitlile kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Kandidaadid esitatakse volikogu külade komisjonile.

§ 10.   Aunimetus kuldaväärt koolmeister

  (1) Aunimetusega kuldaväärt koolmeister tunnustakse õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse ning Kohila valla elu ja mainet.

  (2) Kuldaväärt koolmeistri aunimetusega kaasneb rahaline preemia ja aukiri, mille allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (3) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuariks Kohila Vallavalitsusele.

2. peatükk TAOTLEMINE JA TUNNUSTAMINE 

§ 11.   Kandidaatide esitamine

  (1) Tunnustamiseks võivad kandidaate esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) kandidaadi nimi, sünnidaatum, lühike elulookirjeldus; kollektiivi, ühenduse nimetus ja lühike tegevuse tutvustus;
  2) kandidaadi esitamise põhjendus;
  3) kirjaliku ettepaneku esitaja kontaktandmed, allkiri ja esitamise kuupäev.

  (3) Ettepanekud esitatakse Kohila vallavalitsusele, Vabaduse 1, Kohila 79804 või vallavalitsus@kohila.ee

§ 12.   Tunnustamise otsustamine

  (1) Kohila Vallavolikogu moodustab tunnustuse avaldamise otsustamiseks tunnustamiskomisjoni. Tunnustuskomisjonil tuleb tunnustamine otsustada kümne päeva jooksul arvates ettepaneku esitamise tähtajast.

  (2) Rahalise preemia suuruse kinnitab Kohila Vallavalitsus.

  (3) Tänukirja andmise otsustab Kohila vallavanem.

  (4) Ühte isikut tunnustatakse teenetemärgi, vapimärgi, elutööpreemia ja aunimetusega Kuldaväärt Koolmeister omistamisega ainult ühel korral.

§ 13.   Teenetemärgi ja vapimärgi kandmine

  (1) Teenetemärki ja vapimärki kantakse vasakul pool kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

  (2) Teenetemärki ja vapimärki võivad kanda üksnes isikud, kellele need on antud. Märkide kandmise õigust tõendab koos märkidega antav tunnistus.

§ 14.   Auraamat

  (1) Tunnustatud isikute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse Kohila valla auraamatusse.

  (2) Auraamatu pidamist, teenetemärkide, aumärkide ja nende juurde kuuluvate tunnistuste valmistamist ning nende arvestust ja hoidmist korraldab Kohila Vallavalitsus.

§ 15.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu määrus 26. august 2014 nr 19 „Kohila valla tunnustuse avaldamise kord“.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

Lisa 1. Teenetemärk

Lisa 2. Vapimärk

/otsingu_soovitused.json