Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 5

Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2018 nr 28
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 47 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse (edaspidi keskus) üldised alused, tegevuse eesmärk ja ülesanded, juhtimise alused, järelevalve ja finantseerimise alused ning ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.   Keskuse tegutsemise üldised alused

  (1) Keskus on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse struktuuriüksused on:
  1) Audru Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus);
  2) Audru Muuseum (edaspidi muuseum);
  3) Audru Spordikeskus (edaspidi spordikeskus).

  (3) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning linnavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  (1) Keskuse postiaadress on Sauna 1, Audru alevik, 88301 Pärnu linn.

  (2) Keskuse struktuuriüksuste asukohad on järgmised:
  1) kultuurikeskus asub aadressil Sauna 1, Audru alevik, 88301 Pärnu linn.
  2) muuseum asub aadressil Pärna allee 14, Audru alevik, 88301 Pärnu linn;
  3) spordikeskus asub aadressil Pärna allee 5b, Audru alevik, 88301 Pärnu linn.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Keskusel võib olla kasutusel oma sümboolika. Sümboolika võib olla struktuuriüksuseti erinev.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab keskuse direktor.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Eesmärk

  (1) Kultuurikeskuse põhitegevuse eesmärk on Audru osavalla elanike kultuurialane teenindamine ning neile võimaluste loomine vaba aja veetmiseks ning kultuuri- ja huvitegevuseks, samuti kultuurielu koordineerimine, korraldamine ja koostöö arendamine teiste Audru osavalla piirkondadega.

  (2) Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Audru osavalla piirkonnale olulise pärandi kogumine, säilitamine ja eksponeerimine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele.

  (3) Spordikeskuse tegevuse eesmärk on Audru osavalla elanikele ja organisatsioonidele võimaluste loomine spordiga tegelemiseks ja sporditeenuste osutamine.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Kultuurikeskus täidab järgmisi ülesandeid:
  1) arendab ja korraldab huvi- ja seltsitegevust;
  2) korraldab kontserte, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, konkursse ja näitusi;
  3) koostab vabaaja- ja kultuuriprojekte, taotleb nende läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab nende läbiviimist;
  4) teeb koostööd teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega Audru osavalla kultuurielu korraldamiseks ja edendamiseks;
  5) kogub ja vahendab informatsiooni kultuurikeskuses osutatavate teenuste ning kultuurisündmuste ja ürituste kohta ning tagab selle informatsiooni kättesaadavuse;
  6) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud kultuurikeskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  7) koordineerib ürituste korraldamist Audru mõisa pargis;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Muuseum täidab järgmisi ülesandeid:
  1) kogub süstemaatiliselt koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega paikkonna ajalooga seotud materjale;
  2) korrastab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele;
  5) juhendab uurimistöid, korraldab konverentse, koostab muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus- ja kultuuriasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas;
  7) korraldab kultuuriüritusi ning teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
  8) annab konsultatsioone muuseumi materjalide kohta;
  9) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Spordikeskus täidab järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab oma valduses olevate ruumide kasutamist eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ajakavale;
  2) teenindab eelkõige Audru osavalla elanikke;
  3) kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muu taolise;
  4) hoiab korras, säilitab ja parendab hallatavat vara;
  5) osutab spordihoone kasutajatele tasulisi teenuseid vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  6) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Arengukava

  (1) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) keskuse visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
  2) keskuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava kaheks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitatakse linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (4) Arengukava avalikustatakse keskuse veebilehel.

4. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 8.   Juhtimine

  (1) Keskuse tööd juhib direktor, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

  (3) Keskuse direktoril peab olema kõrgharidus.

§ 9.   Direktor

  (1) Direktor:
  1) esindab keskust ja tegutseb keskuse nimel ning käsutab eelarvevahendeid temale antud volituste ulatuses;
  2) on tööandja õigust omavaks isikuks keskuse töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustusega;
  3) korraldab ja kindlustab keskuse ülesannete täitmise;
  4) korraldab keskuse majandustegevust;
  5) valdab, kasutab ja käsutab keskuse vara ja rahalisi vahendeid kooskõlas õigusaktidega;
  6) korraldab keskuse aruandluse ja on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
  7) lahendab muid tema pädevusse antud ülesandeid;
  8) annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (2) Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid linnapea poolt määratud isik.

§ 10.   Töötajad

  Keskuse töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Keskuse vara ja eelarve

  (1) Keskuse vara moodustavad talle Pärnu linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Keskuse vara haldamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Keskusel on oma eelarve. Keskuse kulud kaetakse linna eelarvest.

  (3) Keskuse eelarve tuludeks on eraldised linnaeelarvest, laekumised fondidest ning juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt.

  (4) Keskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

  (5) Keskuse eelarve taotluse esitab direktor vastavalt linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korrale.

  (6) Keskuse eelarve kinnitab linnavolikogu.

  (7) Keskuse raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

  (8) Keskuse rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 12.   Järelevalve

  Keskuse ja direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Audru Vallavolikogu 8. mai 2014 määrus nr 20 ”Audru Muuseumi põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json