Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 9

Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 30.05.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 6 ja § 11 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) eesmärk on kehtestatud liikluskorralduse minimaalne piiramine ja liikluse sulgemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline rahaline kompenseerimine.

  (2) Maksust laekuvaid vahendeid kasutatakse valla teede, tänavate, haljasalade seisukorra ning liikluskorraldusvahendite parandamiseks ja täiendamiseks.

§ 2.   Maksuobjekt

  Maksu makstakse demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonditööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi maksuobjekt) sulgemine.

§ 3.   Maksumaksja

  Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi sulgeja(d)) kui nende tegevusega kaasneb maksuobjekti või selle osa sulgemine.

§ 4.   Maksumäär

  (1) Maksumäär diferentseeritakse olenevalt liiklusintensiivsusest, sulgemisajast, tänava või tee osalisest sulgemisest tuleneva läbilaskevõime vähenemisest, sulgemise nädalapäevast, lubatud sulgemisaja ületamisest ja omavolilisest sulgemisest tulenevatest tagajärgedest.

  (2) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi maksumäärasid:
  1) grupp 1 - maksumäär 65 eurot ööpäevas;
  2) grupp 2 - maksumäär 45 eurot ööpäevas;
  3) grupp 3 - maksumäär 25 eurot ööpäevas.

  (3) Valla tänavate ja teede jaotus gruppideks määratakse vastavalt määruse lisale 1.

  (4) Maksuobjekti osalisel sulgemisel korrigeeritakse grupi maksumäärasid parandusteguriga, arvestades tänava või tee ristlõike kitsenemisest tingitud läbilaskevõime vähenemist:
  1) kuni 50% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 0,5;
  2) 51% kuni 100% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 1,0.

  (5) Maksuobjekti sulgemisel ainult pühapäeval, riiklikul pühal või öisel ajal kell 23.00 kuni 6.00 on määruse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel korrigeeritud maksumäära parandustegur 0,4.

  (6) Ristmiku sulgemise korral arvestatakse maks ristmikku läbivate tänavate või teede maksumäärade summast.

  (7) Parkimisalas asuva väljaku sulgemisel rakendatakse maksumäära 0,1 eurot suletud väljaku iga ruutmeetri eest tunnis.

  (8) Pargi või puhkeala sulgemisel on maksumäär 0,05 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.

  (9) Maksuobjekti omavolilisel sulgemisel, sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel või avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööde tähtaja ületamisel on maksumäära parandustegur 3.0.

§ 5.   Maksuperiood ja maksukohustuse tekkimise aeg

  (1) Maksuga maksustamise periood on ajavahemik maksuobjekti sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maksuperioodi lõppemise eelduseks on vähemalt sulgemisele eelnenud olukorra taastamine, heakorrastamine ja sulgemisloa väljastaja poolt vastuvõtmine.

  (2) Sulgejal tekib maksukohustus käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud maksuteatise kättesaamisest alates.

§ 6.   Maksuobjekti sulgemise avaldus

  (1) Sulgeja esitab vähemalt kaks nädalat enne planeeritavat maksuobjekti sulgemist Tapa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) avalduse sulgemisloa taotlemiseks.

  (2) Juhul kui ilmneb vajadus sulgemise tähtaega või suletava maa-ala suurust muuta, esitab sulgeja esimesel võimalusel enne sulgemise tähtaja möödumist täiendava avalduse.

  (3) Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimiseks on sulgeja kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust. Avalduse maksuobjekti sulgemiseks esitab sulgeja vallavalitsusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgmise tööpäeva jooksul pärast maksuobjekti sulgemist.

  (4) Avalduse vormi, nõuded avaldusega koos esitatavatele dokumentidele ning teede ja tänavate sulgemise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Tasumisel kuuluva maksusumma määramine

  (1) Maksusumma määratakse lähtudes maksuobjekti sulgemise kestvusest ja maksumääradest ning maksumäärade diferentseerimiseks sätestatud parandusteguritest.

  (2) Nõuetele vastava avalduse ja sellele lisatud dokumentide saamisel väljastab vallavalitsus maksumaksjale kuni viie tööpäeva jooksul maksuteatise, milles märgitakse:
  1) maksuteatise koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) maksuteatise andmise kuupäev;
  3) maksumaksja nimi ja aadress;
  4) maksuteatise andmise alus;
  5) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
  6) maksusumma tasumise tähtaeg;
  7) pangakonto kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksuteatise vaidlustamise viide.

§ 8.   Maksu tasumine

  (1) Maksuteatis toimetatakse maksumaksjale kätte posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

  (2) Maksumaksjal on kohustus tasuda maks maksuteatises määratud Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole hiljemalt maksuteatises näidatud tähtpäevaks.

  (3) Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal.

  (4) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub tagasinõude alusel. Tagasinõue esitatakse vallavalitsusele maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagasinõue täidetakse 30 päeva jooksul arvestades tagasinõude esitamise päevast.

§ 9.   Maksusoodustused ja maksuvabastused

  (1) Maksust on vabastatud maksumaksja, kes teostab:
  1) avariitöödega seotud remonttöid kestvusega kuni kolm ööpäeva. Sulgemise vajalikkust peab tõendama maksuobjekti sulgeja;
  2) vallavalitsuse tellimusel tehtavaid töid.

  (2) Vallavalitsusel on õigus vabastada maksumaksja maksust täielikult või osaliselt mittetulunduslike ürituste läbiviimiseks.

  (3) Osalise või täieliku maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele.

  (4) Maksuvabastust ei anta taotlejale, kes on taotlemisel esitanud valeandmeid või kui maksumaksjal on maksuvõlg Tapa valla ees.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõiget 41 tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 13.01.2011 määrus nr 39 „Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

Lisa Tapa vald teede ja tänavate liigitus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json