Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 12

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3, lõike 4, § 6 lõike 8 ja ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohanime määramise kord (edaspidi kord) sätestab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevuse kohanime määramisel ja kohanime määramise eelnõu avalikustamise korra Mulgi vallas (edaspidi vald).

  (2) Kohanime määramine kohanimeseaduse mõistes on kohanime panek ametliku nimeta nimeobjektile, ametliku kohanime muutmine, ametliku kohanime kehtetuks tunnistamine.

  (3) Ametlik kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimekohustuslikele objektidele.

  (4) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (5) Ametliku kohanime võib määrata ka muule seaduses nimetamata kohale, kui koha eristamine on vajalik vallale tema tegevuses.

  (6) Korras reguleerimata küsimuste puhul lähtutakse kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses sätestatust.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Vallavolikogu määrab kohanime osavallale.

  (2) Vallavalitsus määrab kohanime:
  1) teele, tänavale, väljakule ning asustusüksusest väiksemale nimeobjektile, mis on kasutuses aadressides (aadressikoht);
  2) ühissõidukipeatusele ja lennuväljale;
  3) maaüksusele;
  4) käesolevas lõikes nimetamata nimeobjektile või nimeobjektide kogumile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

  (3) Vallavalitsus määrab koha-aadressid tulenevalt ruumiandmete seadusest.

  (4) Vallavalitsus annab arvamuse Vabariigi Valitsuse või ministri poolt määratavate kohanimede kohta vallas.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Ametliku kohanime määramist võivad algatada vallavolikogu, vallavalitsus ning füüsilised või juriidilised isikud kirjaliku taotluse alusel. Kohanime määramise või muutmise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.

  (2) Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramisest teavitab kohanimemääraja asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest 15 päeva jooksul. Maaomaniku arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse tema nõusolek saaduks.

  (3) Kohanimi muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kohanimeseaduses sätestatud juhtudel ja korras.

  (4) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist valla veebilehel. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

  (2) Kohanime määramise õigusakt saadetakse10 päeva jooksul pärast õigusakti jõustamist kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja huvitatud isikule.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Halliste Vallavolikogu 29.11.2007 määrus nr 15 „Kohanime määramise kord”;
  2) Mõisaküla Linnavolikogu 14.09.2006 määrus nr 17 „Kohanimede määramise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json