Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 13

Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punki 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Heakorrakonkursi Kaunis kodu (edaspidi konkurss) eesmärk on innustada Mulgi valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil elamute, korterelamute, talude, ettevõtete ning vallaasutuste (edaspidi objektid) omanike ja valdajate sihiteadlikku tegevust neile kuuluvate või kasutusvalduses olevate hoonete ning nende ümbruse heakorrastamisel ja kaunistamisel.

§ 2.   Konkursi läbiviimise kord

  (1) Konkurss viiakse läbi igal aastal ajavahemikus 10. mai kuni 31. august. Kandidaate saab esitada kuni 1. augustini.

  (2) Konkursi viib läbi Mulgi Vallavolikogu alatine keskkonna- ja heakorrakomisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni esimees teavitab konkursi toimumisest valla infolehes ja veebilehel.

  (3) Konkursile kandidaate võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) kinnistu nimi ja aadress;
  2) kinnistuomaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) ettepaneku lühipõhjendus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) kinnistu omaniku nõusolek.

  (4) Konkursil eelneva viie aasta jooksul esikoha võitnud objektid ei saa konkursil osaleda.

  (5) Hindamiseks külastab komisjon kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid. Kinnistu üle vaatamine toimub omanikuga kooskõlastatult.

§ 3.   Hindamine

  Hindamine viiakse läbi järgmistes kategooriates:
  1) pereelamud (individuaalelamud tihe- ja hajaasustusalal);
  2) talumajapidamised (hajaasustuses vana taluarhitektuur või väiketootmisega tegelev talu);
  3) korterelamud (2 ja enam korterit);
  4) äri- ja tootmisobjektid;
  5) haridus- ja kultuuriasutused;
  6) säästev renoveerimine.

§ 4.   Hindamise alused

  (1) Pereelamute ja talumajapidamiste hindamisel võetakse arvesse:
  1) koduõue terviklikku kujundust ja heakorda;
  2) territooriumi tsoneerimist ja funktsionaalsust;
  3) piirdeid, väravaid, kõnniteid ja väikevorme;
  4) haljastust, muru, ilupuid ja -põõsaid, lilli, viljapuid;
  5) majandusõue, aiataguseid, abiehitisi, prügikonteinereid;
  6) hoonete välisilmet, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu;
  7) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamist;
  8) algupärase välimuse säilitamist renoveerimisel;
  9) kujundus- ja dekoratiivelemente.

  (2) Korterelamute hindamisel võetakse arvesse:
  1) haljastust, muru, lilli, puid, põõsaid ning väikevorme;
  2) mängu- ja spordiväljakuid, liivakaste;
  3) parklaid, lodžasid, rõdusid, abiehitisi, prügikonteinereid;
  4) korterelamu välisilmet, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu.

  (3) Avaliku-, äri- ja tootmisobjektide hindamisel võetakse arvesse:
  1) krundi üldist kujundust ja heakorda;
  2) piirdeid, parklaid, väikevorme;
  3) haljastust, muru, ilupuid ja -põõsaid;
  4) mängu- ja spordiväljakuid;
  5) lipumasti või lipu kinnituse olemasolu.

§ 5.   Tunnustamine

  (1) Komisjon teeb konkursitulemuste alusel Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ettepaneku tunnustada piirkonniti igas kategoorias parimaid.

  (2) Konkursi tulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Konkursi tulemused avalikustatakse valla infolehes ja veebilehel ning parimaid tunnustatakse valla pidulikel üritustel.

  (4) Konkursi parimad objektid esitatakse tunnustamiseks maakondlikule ja/või üleriigilisele tasandile.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta mõnes kategoorias autasud välja andmata.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 2 „Halliste valla heakorrakonkursi läbiviimise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json