Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kehtna valla hankekord

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 15

Kehtna valla hankekord

Vastu võetud 26.06.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja 3 ja Kehtna Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 17 „Riigihangete seaduse § 9 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kehtna valla hankekord (edaspidi hankekord) määrab Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja Kehtna Vallavalitsuse hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus) pädevuse riigihangete seadusega (edaspidi RHS-ga) sätestatud järgmiste ülesannete täitmisel:
  1) hankekorra hangete jagunemise;
  2) riigihangete planeerimine, sealhulgas iga-aastase hankeplaani koostamine, kinnitamine, muutmine ja täiendamine ning hankemenetluse algatamise tähtpäeva määramine;
  3) riigihanke eest vastutava isiku ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute ja nende ülesannete määramine;
  4) hankemenetluse ja hankelepingute täitmise eest vastutavate isikute ja ülesannete määramine, hankekomisjoni moodustamine ja ülesannete määramine;
  5) hanketeate ja hankemenetluste korraldamine;
  6) ühishangetes osalemine;
  7) meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel.

  (2) Hankijateks käesoleva korra mõistes on vallavalitsus ja hallatav asutus.

  (3) Hangete puhul, milles hankelepingu eset rahastatakse osaliselt või täielikult mõne teise
kohaliku omavalitsuse eelarvest või riigieelarvest, sealhulgas mõnest Euroopa Liidu programmist, fondist või muust sarnasest allikast, kohaldatakse hankekorda, arvestades rahastaja nõuete ja juhenditega, kui need ei ole vastuolus RHS-ga. Käesolevas määruses sätestamata juhtudel ja vastuolude korral riigihangete seadusega, juhindutakse riigihangete seadusest.

§ 2.   Hangete jagunemine

  (1) Lähtudes RHS-is sätestatud riigihangete piirmääradest ning hankelepingute eeldatavatest maksumustest, mis ei sisalda käibemaksu, jagunevad hanked hankekorra mõistes järgmiselt:
  1) rahvusvaheline hange on hange, mille hankelepingu maksumus on võrdne RHS-s sätestatud rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) riigihange on hange, mille hankelepingu maksumus on võrdne RHS-s sätestatud riigihanke piirmääraga või ületab seda;
  3) lihthange on hange, mille hankelepingu maksumus on asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 30 000 kuni 60 000 eurot ning ehitustööde tellimisel 60 000 -150 000 eurot;
  4) lihthanke piirmäärast allapoole jääva maksumusega hange , mille hankelepingu maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel on 5 000 -30 000 eurot ning ehitustööde tellimisel on 10 000-60 000;
  5) ühishange on hange mille korraldavad RHS-e § 43 sätete alusel hankijad ühiselt;
  6) sotsiaal- ja eriteenuste hange on RHS-s § 126 lõikes 1 viidatud teenuste hange, mille puhul kohaldatakse RHS-s § 126 lõigetes 2–11 ja §-s 127 hankemenetluse reegleid.

  (2) Rahvusvaheline hange, riigihange ja lihthange korraldatakse riigihangete registris
e-menetlusena ja riigihangete seaduses sätestatud üldpõhimõtete alusel.

2. peatükk HANGETE ETTEVALMISTAMINE JA PLANEERIMINE 

§ 3.   Hangete planeerimine ja hankeplaan

  (1) Käesoleva korra §-s 3 nimetatud hanked planeeritakse iga-aastases hankeplaanis.

  (2) Ametiasutuse hankeplaani koostamise korraldab ametiasutus ja selle kinnitab vallavalitsus korraldusega ühe kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest.

  (3) Hallatava asutuse hankeplaani koostamise korraldab ja kinnitab hallatava asutuse juht käskkirjaga ühe kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest.

  (4) Kui aasta jooksul hankeplaani koostamise aluseks olevad asjaolud muutuvad (nt hankija eelarve muutmine, täiendava finantseeringu tagamine või muud objektiivsed asjaolud) ning asjaoludest johtuvalt tekib võimalus hange korraldada, tuleb hankeplaan kinnitada enne hanke korraldamist.

  (5) Ettepanekuid hangete hankeplaani kandmise kohta teevad vallavanem, abivallavanemad ja hallatavate asutuste juhid oma vastutusala ulatuses.

  (6) Hankeplaani koostamiseks esitavad lõikes 5 nimetatud isikud hiljemalt iga aasta 15. detsembriks vallavalitsuse finantsjuhile järgmisel eelarveaastal planeeritavate hangete kohta järgmise informatsiooni:
  1) planeeritava hanke nimetus ja lühikirjeldus;
  2) hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja hankelepingu kestus;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus.

  (7) Valla arengu pikaajaliseks kavandamiseks ja tegevuste planeerimiseks võib hankeplaan sisaldada ka järgnevateks aastateks kavandatud hankeid.

  (8) Hankeplaanis kajastatakse vähemalt järgmised andmed iga hanke kohta:
  1) hanke nimetus;
  2) hanke eesmärk, hankelepingu eseme kirjeldus;
  3) hankemenetluse liik;
  4) hankemenetluse algatamise eeldatav aeg
  5) hankemenetluse eest vastutav isik;
  6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  7) eeldatav hankelepingu täitmise aeg.

  (9) Hankeplaani võib muuta ja täiendada hankeplaani koostamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (nt hankija eelarve muutmine, täiendava finantseeringu tagamine, muud objektiivsed asjaolud).

  (10) Hankeplaani muudab ja täiendab hankeplaani kinnitaja. Hankeplaan avalikustatakse Kehtna valla veebilehel.

3. peatükk HANKEMENETLUSE JA HANKELEPINGUTE TÄITMISE EEST VASTUTAVAD ISIKUD, HANKEKOMISJON 

§ 4.   Vastutavad isikud ja nende ülesanded hankeplaanis sisalduva hanke korraldamisel

  (1) Hankeplaanis määratakse iga hankeplaanis sisalduva hanke hankemenetluse eest vastutav
isik ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (2) Hankemenetluse eest vastutava isiku ülesanded on eelkõige:
  1) hankemenetluse algatamine ja õiguspärane korraldamine;
  2) hankemenetluse õigeaegne ja õiguspärane korraldamine, sealhulgas algatamine;
  3) RHS-s sätestatud hankija toimingute tegemine riiklikus riigihangete registris.

  (3) Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku ülesanded on eelkõige:
  1) hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse projekti koostamine, hankelepingu eseme eeldatava maksumuse õiguspärane määramine, hankelepingu tingimuste ja vajadusel hankelepingu projekti koostamine ning nende esitamine hankekomisjonile;
  2) osalemine hankemenetluse käigus hanke ja hanke alusdokumentide kohta selgituste andmisel;
  3) hankelepingu sõlmimise korral hankija esindamine lepingu täitmisel.

  (4) Hankeplaanis mittesisalduva hanke korraldamisel lähtutakse vastutavate isikute ülesannetes lõike 2 ja lõike 3 põhimõtetest.

§ 5.   Hankekomisjon

  (1) Rahvusvaheline hange, riigihange ja lihthange hankeplaanis sisalduva hanke korraldamiseks moodustatakse hankekomisjon.

  (2) Hankeplaanis mittesisalduvate hangete korraldamisel otsustab hankekomisjoni moodustamise vajaduse vallavalitsus.

  (3) Hankekomisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Hankekomisjoni liikmete hulka peab kuuluma vastava hanke hankemenetluse eest vastutav isik ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (5) Hankekomisjoni esimees on vastava hanke hankemenetluse eest vastutav isik või hankemenetluse ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik, kui komisjoni moodustaja ei otsusta teisiti.

  (6) Hankekomisjoni töödokumendid fikseeritakse riigihangete registri e-keskkonnas.

  (7) Hankekomisjoni volitused kestavad vastava hanke hankemenetluse lõppemiseni.

§ 6.   Hankekomisjoni ülesanded

  (1) Hankekomisjoni ülesanded on:
  1) hanketeate ja hanke alusdokumentide koostamine;
  2) hankemenetluses hanketeate ja hanke alusdokumentide kohta informatsiooni ja selgituste andmiseks hankemenetluse eest vastutavale isikule arvamuse andmine;
  3) pakkumuste avamine;
  4) pakkujate kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimine ning pakkujate kõrvaldamise, kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise otsuse tegemiseks otsustajale ettepaneku esitamine;
  5) pakkumuste hanke alusdokumentidele vastavuse kontrollimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise otsuse tegemiseks ettepaneku esitamine;
  6) pakkumuste hindamine, eduka pakkumuse kriteeriumitele vastava pakkumuse väljaselgitamine ning edukaks pakkumuseks tunnistamise otsuse tegemiseks otsustajale ettepaneku esitamine.

  (2) Komisjon teeb vallavalitsusele või allasutuse juhile ettepaneku:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamiseks;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamiseks;
  4) pakkumuse edukaks tunnistamiseks;
  5) pakkumuse tagasilükkamiseks;
  6) kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks;
  7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

  (3) Pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuse edukaks pakkumuseks tunnistamise otsustab ametiasutuse hangete puhul Kehtna Vallavalitsus korraldusega ning hallatava asutuse hangete puhul hallatava asutuse juht käskkirjaga.

4. peatükk HANKETEADE JA HANKE ALUSDOKUMENDID 

§ 7.   Hanketeade

  (1) Hanketeade koostatakse lähtudes RHS-st.

  (2) Hanketeade avaldatakse hanke algatamiseks:
  1) RHS-s sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta internetis Kehtna valla veebilehel;
  2) RHS-s sätestamata juhtudel internetis Kehtna valla veebilehel.

  (3) Hanketeade, mida ei avaldata riigihangete registris, peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) hanke nimetus ja eesmärk;
  2) pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht;
  3) teave hanke alusdokumentide olemasolu, selle kättesaamise koha ja viisi kohta;
  4) hanke kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed.

  (4) Kui hankemenetluses ei koostata hanke alusdokumente, tuleb hanketeates avaldada ka järgmine teave:
  1) ettepanek potentsiaalsetele pakkujatele pakkumuse esitamiseks;
  2) hankelepingu eseme tehniline kirjeldus;
  3) nõuded pakkujale erinõuete olemasolul;
  4) juhised pakkumuse koostamiseks;
  5) hankemenetluse kord (eduka pakkumuse väljaselgitamise metoodika, läbirääkimiste kord jm);
  6) asjaolu, kas hankeleping sõlmitakse nõustumise andmisega või lepingudokumendi allkirjastamisega.

  (5) Hankijal on õigus pärast hanketeate avaldamist informeerida potentsiaalseid pakkujaid korraldatavast hankest ning edastada neile hanketeadet muul viisil.

§ 8.   Hanke alusdokumendid

  (1) Hankeplaanis sisalduva hanke algatamiseks koostatakse hanke alusdokumendid.

  (2) Hankeplaanis mittesisalduva hanke alusdokumentide koostamise vajaduse otsustab hankemenetluse ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (3) Hanke alusdokumendid, mille koostamise kohustus on sätestatud RHS-s, peavad vastama sätestatud nõuetele. Hanke alusdokumendid, mille koostamise kohustus ei tulene seadusest, tuleb koostada vastavalt hankekorras sätestatud nõuetele.

5. peatükk HANKEMENETLUSE KORRALDAMINE 

§ 9.   Hankeplaanis sisalduva hanke kriteeriumitele vastava hanke korraldamine, kui hankeplaani ei ole kinnitatud

  (1) Erandkorras võib rahvusvahelise hanke, riigihanke, mille maksumus on võrdne või mis ületab hanke piirmäära, korraldada ka uue eelarveaasta alguse ja hankeplaani kinnitamise vahelisel ajaperioodil. Erandkorras korraldatava hanke korraldamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ajaperioodil võib hankeplaanis sisalduva hanke kriteeriumitele vastava hanke algatada:
  1) eelmise aasta hankeplaani alusel, kui vastav hange on eelmise aasta hankeplaanis kajastatud;
  2) hankekorras nimetatud hankeplaani kinnitaja antava õigusakti alusel;

  (3) Lõike 2 alusel algatatud hankemenetlustele kohaldatakse kõiki hankeplaanis sisalduva hanke hankemenetlusele kehtestatud reegleid.

  (4) Lõike 2 alusel algatatud hanked kajastatakse nende algatamise aasta hankeplaanis hankeplaani koostamise üldises korras.

§ 10.   Hankeplaanis mittesisalduvate hangete hankemenetluse korraldamise üldised põhimõtted

  (1) Riigihanked, mille maksumus on väiksem riigihanke piirmäärast, korraldatakse RHS-s sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtete ja hankekorra vastavate sätete kohaselt.

  (2) Riigihangete hangete korraldamisel võib osaliselt või täielikult kohaldada ka hankeplaanis sisalduvate hangete korraldamise reegleid. Nimetatud reeglite kohaldamise otsustab hankemenetluse ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

§ 11.   Lihthanke hankemenetluse korraldamine

  Lihthangete läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse sätestatud lihthanke menetlusest.

§ 12.   Lihthanke piirmäärast allapoole jääva maksumusega hanke hankemenetluse korraldamine

  (1) Käesolevas paragrahvis käsitletakse alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste tellimise hankeid, mille maksumus on 5000 kuni 30 000 eurot ning ehitustööde tellimise hankeid, mille maksumus on 10 000 kuni 60 000 eurot.

  (2) Hangete korraldamisel lähtutakse riigihanke üldpõhimõtetest.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuste ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on fikseeritud käesoleva korra § 13 lõikes 1, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, tehes selleks ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (5) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (6) Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

  (7) Asjade ja teenuste tellimise, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro:
  1) otsustab hankemenetluse eest vastutav isik, kelleks on vallavanem, abivallavanem või hallatava asutuse juht;
  2) hankemenetluse eest vastutav isik selgitab välja hankijale sobivaima pakkumuse turul lähtudes objektiivsetest tingimustest, turusituatsioonist ning riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest;

  3) hankemenetluse eest vastutav isik võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.
  4) pakkumus dokumenteeritakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (arve, hinnapakkumine, maksekorraldus vms).
  5) kui lepingupool soovib kirjalikku lepingudokumenti, allkirjastab selle vallavanem, abivallavanem või hallatava asutuse juht;

§ 13.   Ühishangetes osalemine

  (1) Osalemise ühishankes otsustab Kehtna Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Hallavata asutuse osalemise ühishankes otsustab hallatava asutuse juht käskkirjaga.

§ 14.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult kui asjade ostmisel, teenuste tellimisel, mis ületab 5000 eurot või ehitustööde teostamisel hanke maksumus ületab 10 000 eurot.

  (2) Alla 5000 euro asja ostmisel, teenuse tellimisel või alla 10 000 euro ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse osutamise või tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või hallatava asutuse juhi kinnitatud hinnapakkumine, arve või maksekorraldus.

§ 15.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel

  (1) Riigihanke ettevalmistamise protsessist ja selle korraldamisest ei või osa võtta isik, kelle puhul tuvastatakse huvide konflikt.

  (2) Isik, kes osaleb riigihanke ettevalmistamise protsessis, hanke dokumentide välja töötamisel ja koostamisel või hankekomisjoni töös ja kellel on tekkinud või võib tekkida riigihanke esemest tulenevalt huvide konflikt või kahtlus tema erapooletuses, peab sellest viivitamatult teatama asutuse juhile.

  (3) Asutuse juht või hankekomisjoni esimees korraldab huvide konfliktist teavitanud isiku asendamise teise isikuga.

6. peatükk VASTUTUS JA LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Hankekorra täitmise eest vastutab riigihanget korraldava vallaasutuse juht.

  (2) Vallavalitsust esindab vaidlustuste läbivaatamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis hankemenetluse eest vastutav isik.

  (3) Järelevalvet hankekorra täitmise üle teeb Kehtna Vallavalitsus kui täitevorgan.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 30.09.2008. a määrus nr 13 „Riigihangete korraldamise korra kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Enne määruse jõustumist alustatud hankemenetlused viiakse lõpuni enne käesolevat määrust kehtinud korra alusel.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json