KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 24

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 21.06.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Paide linna haldusterritooriumil.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas.

  (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (5) Ürituse korraldamine toimub Paide Linnavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi linnavalitsus) korralduse alusel. Linnavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.

  (6) Ürituse korraldajaks võib olla isik, asutus, organisatsioon või seltsing.

  (7) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (8) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldaja peab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse korraldamist esitama linnavalitsusele avalduse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Avalduse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Avaldusele lisatakse kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus.

  (3) Olenevalt ürituse iseloomust tuleb avaldusele lisada:
  1) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
  2) ürituse toimumise asukoha skeem või liikumismarsruut (olemasolul);
  3) kui ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (kauplemise inventar, tribüün, lava vms), inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus;
  4) kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa avaldusele lisada turvaplaan, mis kooskõlastatakse politsei- ja päästeasutusega.

  (4) Kui ürituse läbiviimiseks on vajalik liiklus ümber korraldada, esitab korraldaja koos avaldusega ka teede ja tänavate sulgemise avalduse, mis on eelnevalt kooskõlastatud politsei- ja päästeasutuse ja ühistranspordi eest vastutava asutusega.

  (5) Kui üritusel tegeletakse kaubandustegevusega väljastab ürituse korraldaja kauplejatele müügipileti.

  (6) Ilutulestiku korraldamiseks üritusel tuleb taotleda luba linnavalitsusest lõhkematerjalide seaduses sätestatud korras.

  (7) Avaliku lõkke tegemisel peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama päästeasutusega.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

  (1) Avalduse vaatab läbi ametiasutuse vastav ametnik (edaspidi menetleja). Vajadusel nõutakse ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamist.

  (2) Puuduste ilmnemisel avalduses annab menetleja korraldajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Avalduse menetlemise tähtaeg hakkab kulgema nõuetekohase avalduse ja menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste ametiasutusse saabumise päevast arvates.

  (4) Menetleja koostab linnavalitsusele avalduse alusel korralduse eelnõu.

  (5) Linnavalitsus annab ürituse korraldamiseks loa 14 päeva jooksul avalduse saabumise päevast arvates või jätab loa andmata.

  (6) Luba edastatakse politseiasutusele teadmiseks ning informatsioon avaldatakse ametiasutuse veebilehel.

§ 4.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Loa andja võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest.

  (2) Loa võib jätta andmata, kui:
  1) loa avaldust ei esitatud õigeaegselt;
  2) loa avalduses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse korraldamine;
  4) üritus on loa avalduses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa avalduses nimetatud ürituse korraldamine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida ürituse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

  (3) Loa andmisest keeldumise korraldus tehakse korraldajale teatavaks kolme tööpäeva jooksul korralduse tegemisest arvates.

§ 5.   Ürituse korraldamise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud avaldus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamiseks ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  2) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja menetlejale kirjaliku avalduse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab linnavalitsus loa ürituse korraldamiseks.

§ 6.   Ürituse korraldamisest loobumine

  Ürituse korraldamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima avalduse menetlejat.

§ 7.   Avaliku ürituse korraldamiseks antud loa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsus võib tunnistada kehtetuks avaliku ürituse korraldamiseks antud loa, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa avalduses ürituse korraldamise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Paide linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa avalduse kooskõlastanud ametkondade tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused ürituse pidamisel

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse pidamisel korraldama selle vastavalt loa avalduses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) täitma politsei ning päästeameti ametnike korraldusi;
  8) tagama üritusel Paide linna heakorra eeskirja ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise.

  (2) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (3) Üritusega Paide linnale tekitatud materiaalse kahju hüvitab linnale korraldaja.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 15.05.2014 määrus nr 8 “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Paide linnas” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Vallavolikogu 18.06.2015 määrus nr 13 “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json