Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 25

Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ning § 156 lõigete 31– 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud toetuse kasutamist raske või sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Toila vald.

  (2) Rahalisi vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks ning kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) (inva)transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  2) psühholoogiteenus, logopeediteenus, füsioterapeuditeenus ja muud teraapiad;
  3) isikliku abistaja, tugiisiku teenus;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  5) lapse eluaseme kohandamise teenus, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  6) koolivaheajal laagris osalemiskulude katmine;
  7) sotsiaalteenuste väljatöötamise või perede toimetuleku parandamisega seotud koolituskulude eest tasumine;
  8) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja määramine

  (1) Rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  2) otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  3) eestkoste puhul – kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping;
  4) arve osutatava/osutatud sotsiaalteenuse eest;
  5) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

  (2) Toetuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

  (3) Vallavalitsus teeb otsuse (annab korralduse) toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest, millest teatatakse taotlejale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ja makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 10. kuupäevaks ülekandega toetuse saaja arvelduskontole.

§ 5.   Toetuse mittemääramine

  Toetust ei määrata järgmistel juhtudel:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki nõutud dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) taotluse esitaja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse andmist mõjutavatest asjaoludest;
  5) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga;

§ 6.   Teatamise kohustus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise või lõpetamise 10 tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (2) Kui asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

  (3) Enammakstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu korras.

§ 7.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
  1) Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 28.04.2015. a määrus nr 4 „Riigi rahastatava puudega lapse hooldamise toetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord“;
  2) Kohtla Vallavolikogu 04.05.2016. a määrus nr 36 „Kohtla valla sotsiaalteenuste osutamise kord” ;
  3) Toila Vallavolikogu 16.06.2010.a. määrus nr 6 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord".

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Roland Peets
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json