Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2018, 29

Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigieelarvest rahastatava puuetega laste hooldajatele makstava toetuse ja rahaliste vahendite ülejääva osa kasutamise tingimused ning taotlemise ja eraldamise korra Toila vallas.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus on 3-18 aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või kasuvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, riigieelarvest eelarveaastaks valla eelarvesse eraldatud vahenditest makstav igakuine toetus.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elukohta omava raske ja sügava puudega lapse ühel vanemal või kasuvanemale (edaspidi hooldaja), kes elab puudega lapsega samal aadressil ning ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (3) Hooldajatoetus määratakse hooldajale, kui hooldusvajadusega lapse iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (4) Hooldajatoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust vallavalitsus.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse koos vajalike dokumentidega:
  1) kirjalik avaldus;
  2) isikut tõendava dokumendi ja lapse sünnitunnistuse koopia;
  3) koopia lapse kehtivast puude määramist tõendavast dokumendist.

  (2) Hooldaja kinnitab avaldusel oma allkirjaga mittetöötamist puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente (nt. eestkostja määramise kohtuotsuse koopia), millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 10 tööpäeva jooksul alates avalduse vastuvõtmisest.

  (4) Toetuse taotluse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saamisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud vajalikke dokumente.

§ 4.   Hooldajatoetuse määr

  Hooldajatoetust makstakse igakuiselt kehtiva puude raskusastme korral:
  1) 3-18 aastasele raske puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 16 eurot;
  2) 3-18 aastasele sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 26 eurot.

§ 5.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Vallavalitsus teeb otsuse (annab korralduse) toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest, millest teatatakse taotlejale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (2) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ja makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 10. kuupäevaks ülekandega toetuse saaja arvelduskontole.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korralduse alusel:
  1) hooldust tingivate asjaolude lõppemisel;
  2) kui laps on suunatud päevahoiuteenusele;
  3) kui laps on suunatud õppima õpilaskoduga õppeasutusse;

  4) hooldaja ja/või hooldatava surma korral;
  5) kui hooldaja ei täida oma kohustusi puudega lapse hooldamisel;
  6) hooldaja ja hooldatava elama asumisega teise omavalitsusse;
  7) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele või asjaolu korral, mis välistab käesoleva korra kohase hooldajatoetuse maksmise.

  (2) Toetuse maksmist on õigus lõpetada ja tagasi nõuda kui taotleja poolt on teadlikult esitaud valeandmeid. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastama, on vallavalitsusel õigus pöörduda kohu poole.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemisel, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu 1. kuupäevast.

§ 7.   Teatamise kohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise või lõpetamise 10 tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (2) Kui asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

  (3) Enammakstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu korras.

§ 8.   Riigieelarvest eraldatavate vahendite ülejääva osa kasutamine

  (1) Puudega lapse hooldaja toetuse riigieelarvest eraldatavate vahendite ülejäävat osa võib kasutada puuetega laste ja nende perede toetamiseks:
  1) (inva)transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  2) psühholoogiteenus, logopeediteenus, füsioterapeuditeenus ja muud teraapiad;
  3) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  5) lapse eluaseme kohandamise teenus, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  6) koolivaheajal laagris osalemiskulude katmine;
  7) sotsiaalteenuste väljatöötamise või perede toimetuleku parandamisega seotud koolituskulude eest tasumine;
  8) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse puuetega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (3) Riigieelarvest rahastatava puuetega laste hooldajale makstava toetuse rahaliste vahendite ülejääva osa vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust vallavalitsus.

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 18.03.2009 määrus nr 47 "Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ning kord".

§ 11.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Roland Peets
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json